Hội Luật gia Việt Nam
Trang Thông tin điện tử tỉnh ủy Lai ChâuCổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu

Văn bản Quy phạm pháp luật tỉnh
Văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh
Tên / Số / ký hiệu : 08/NQ-HLG
Về việc / trích yếu

NGHỊ QUYẾT Hội nghị BCH Hội luật gia tỉnh lần thứ 5 khoá II, nhiệm kỳ 2014 - 2019

Ngày ban hành 15/01/2018
Loại văn bản Nghị quyết
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Pháp luật
Người ký duyệt Nguyễn Cảnh Phương
Cơ quan / đơn vị ban hành Hội Luật gia tỉnh Lai Châu
Tải về máy Đã xem : 95 | Đã tải: 0
Nội dung chi tiết
HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM
HỘI LUẬT GIA TỈNH LAI CHÂU
*
BAN CHẤP HÀNH
SỐ: 08/NQ-HLG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

Lai Châu, ngày 16  tháng 01 năm 2018
 
                     
NGHỊ QUYẾT
Hội nghị BCH Hội luật gia tỉnh lần thứ 5 khoá II, nhiệm kỳ 2014 - 2019

 
 
 

           Ngày 16 tháng 01 năm 2018, Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh Lai Châu khoá II, nhiệm kỳ 2014 -2019 tiến hành kỳ họp thứ 5 mở rộng để tổng kết công tác Hội Luật gia năm 2017; Triển khai Kế hoạch công tác Hội Luật gia năm 2018; Tổng kết phong trào thi đua Hội Luật gia năm 2017 và phát động phong trào thi đua năm 2018.
          Hội nghị đã thảo luận và thông qua các nội dung và nhất trí,
 
QUYẾT NGHỊ
 
          I. Thông qua  dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Hội Luật gia năm 2017.
II. Triển khai Kế hoạch công tác Hội Luật gia năm 2018.
III. Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017.
          IV. Phát động phong trào thi đua năm 2018.
          V.  Hội nghị  giao cho Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh tiếp thu các ý kiến  phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ban, ngành và các đại biểu để bổ sung, hoàn thiện các văn bản để triển khai thực hiện. Trong đó, tập trung xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác Hội Luật gia năm 2018 với các nhiệm vụ trọng tâm là:
1. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; chủ động tổ chức học tập, quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Nghị quyết, chương trình hành động đại hội Hội Luật gia Việt Nam khóa XII nhiệm kỳ 2014-2019, Hội Luật gia tỉnh Lai Châu khoá II, nhiệm kỳ 2014 - 2019.
 
2. Tăng cường tuyên truyền, vận động phát triển hội viên Luật gia ở các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các cơ quan thuộc huyện, thành phố; các xã, phường, thị trấn phấn đấu năm 2018 kết nạp thêm ít nhất 150 hội viên.  
 
          3. Chỉ đạo, hướng dẫn Hội Luật gia các cấp Đại hội nhiệm kỳ; Tiếp tục kiện toàn hệ thống Hội Luật gia các cấp trong tỉnh; Hướng dẫn thành lập thêm các Chi hội luật gia trực thuộc tỉnh và các Chi hội luật gia trực thuộc huyện, thành phố, các Chi hội luật gia xã và tiến hành tổ chức Đại hội các chi hội Luật gia mới thành lập theo quy định. Phấn đấu năm 2018 thành lập mới ít nhất 05 chi hội luật gia xã, trong đó tập trung hướng dẫn thành lập chi hội luật gia ở các xã biên giới Việt - Trung.
 
          4. Tổ chức xây dựng các mô hình điểm về tổ chức và hoạt động của Hội Luật gia.
 
          5. Tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị lãnh đạo Đại hội Hội Luật gia các cấp  tiến tới Đại hội Hội Luật gia tỉnh Lai Châu khoá III, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
 
6. Tổ chức các Hội nghị và tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào các dự án luật sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới theo yêu cầu của TW Hội Luật gia Việt Nam và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh do Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân, các sở, ban, ngành tỉnh yêu cầu.
         
7. Tiếp tục tuyên truyền, phổ giáo, dục pháp luật cho các hội viên luật gia và các tầng lớp nhân dân về các Bộ luật, luật mới được sửa đổi bổ sung hoặc ban hành mới có hiệu lực thi hành ... Đặc biệt là tham gia phối hợp tổ chức “Ngày pháp luật”.
 
          8. Tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hoá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý  cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017 – 2021” năm 2018.
 
          9. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam và  Công văn số 1194/UBND - NC ngày 10 tháng 9 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc triển khai thực hiện  Chỉ thị 08/CT-TTg  ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ đến các cấp hội và hội viên.
 
          10. Nâng cao chất lượng chuyên mục tin bài giới thiệu pháp luật mới,  giải đáp pháp luật trên trang Thông tin điện tử của Hội Luật gia tỉnh, góp phẩn tuyên truyền, phổ biến pháp luật  cho hội viên Hội Luật gia các cấp trong tỉnh và các tầng lớp nhân dân.
         
 11. Tổ chức các đợt tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý lưu động cho người nghèo, gia đình chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số, những nơi vùng sâu, vùng xa, biên giới còn khó khăn.
 
12. Tích cực phối hợp hướng dẫn và tham gia các hoạt động hỗ trợ hoà giải ở cơ sở giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong nội bộ nhân dân, góp phần giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội và tăng cường củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh.     
     
          13. Đẩy mạnh công tác tham gia cải cách tư pháp, cải cách hành chính.
         
14. Xây dựng Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng công tác Hội, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hội viên luật gia các Chi hội trực thuộc Hội Luật gia các huyện, thành phố và các Chi hội Luật gia xã, phường, thị trấn nhằm đáp ứng yêu cầu công tác của Hội trong tình hình mới.
         
16. Phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chính sách đối ngoại Nhân dân của Đảng và Nhà nước với tinh thần hội nhập Quốc tế, tôn trọng luật pháp Quốc tế. Đặc biệt là nội dung các Hiệp định, Quy chế, văn kiện pháp lý về biên giới Việt – Trung; Chủ quyền Biển đảo ...  Phối hợp với Trung ương Hội Luật gia Việt Nam; Trung tâm “Tư vấn pháp luật cho người nghèo và phát triển cộng đồng” của Hội Luật gia Việt Nam và Trung tâm “Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý” của Hội Luật gia tỉnh Lai Châu tiếp tục triển khai có hiệu quả Dự án “Hợp đồng, hợp tác cho người nông dân dân tộc thiểu số Miền Bắc” tại 20 xã thuộc 03 huyện Phong Thổ, Tam Đường, Tân Uyên.
         
         17. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam và việc thực hiện Kế hoạch công tác Hội Luật gia năm 2018.
 
18. Tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua của UBND tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020 phát động với chủ đề “ Đoàn kết, sáng tạo , thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc ”; Hội Luật gia tỉnh phát động phong trào thi đua với chủ đề:  “ Mỗi hội viên luật gia là một cộng tác viên, tuyên truyền viên pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống và hướng về cơ sở ” gắn với cuộc vận động “Đưa pháp luật về cơ sở và giúp người dân tiếp cận pháp luật”.
         
Hội nghị BCH Hội luật gia tỉnh lần thứ 5 khoá II mở rộng đề nghị Ban  Thường vụ, Ban Thường trực Hội Luật gia tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện. Đồng thời đề nghị Hội Luật gia và hội viên luật gia các cấp trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo góp sức xây dựng Hội ngày càng vững mạnh về số lượng và chất lượng hoạt động góp phần thực hiện thắng lợi chương trình công tác của Hội Luật gia và nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
 
Nghị quyết này đã được hội nghị Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh Lai Châu lần thứ 5 khoá II mở rộng thông qua ngày 16 tháng 01 năm 2018.
                   
Nơi nhận:
- TT. TW Hội Luật gia Việt Nam;
- Hội Luật gia các huyện, thành phố;
- Các Chi hội luật gia trực thuộc tỉnh;
   - Các đ/c BCH. HLG tỉnh;
    - Lưu: VT -VP.
TM. BAN CHÂP HÀNH
CHỦ TỊCH
 
 
Nguyễn Cảnh Phương