Hội Luật gia Việt Nam
Trang Thông tin điện tử tỉnh ủy Lai ChâuCổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu

Văn bản Quy phạm pháp luật tỉnh
Văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh
Tên / Số / ký hiệu : 36/CV-HLG
Về việc / trích yếu

V/v Hướng dẫn tổng kết công tác Hội Luật gia; Kiểm tra, giám sát; Thi đua, khen thưởng năm 2015.

Ngày ban hành 18/10/2015
Loại văn bản Kế hoạch
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Chuyên môn
Người ký duyệt Nguyễn Cảnh Phương
Cơ quan / đơn vị ban hành Hội Luật gia tỉnh Lai Châu
Tải về máy Đã xem : 449 | Đã tải: 0
Nội dung chi tiết
 
HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM
HỘI LUẬT GIA TỈNH LAI CHÂU
 
   Số: 36/CV-HLG
V/v Hướng dẫn tổng kết  công tác Hội Luật gia; Kiểm tra, giám sát;  Thi đua, khen thưởng  năm 2015.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
        Lai Châu, ngày 19 tháng 10 năm 2015
 
              Kính gửi: - Hội Luật gia các huyện, thành phố,
                               - Các Chi hội Luật gia trực thuộc Hội Luật gia tỉnh,
                               - Các Trung tâm Tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia tỉnh.
 
      Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-HLG ngày 09/01/2015 của Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh về công tác Hội Luật gia tỉnh Lai Châu năm 2015.
      Ban Thường vụ; Ban Kiểm tra; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Hội Luật gia tỉnh Lai Châu đề nghị Hội Luật gia các huyện, thành phố và các Chi hội Luật gia trực thuộc báo cáo tổng kết công tác Hội; công tác thi đua, khen thưởng; công tác kiểm tra, giám sát năm 2015 như sau:

1. Báo cáo tổng kết công tác Hội Luật gia năm 2015.
  (Số liệu báo cáo và biểu thống kê tính đến 30/10/2015)
 
2. Tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2015 và làm hồ sơ khen thưởng:
2.1. Giấy khen của Hội Luật tỉnh (01 Bộ hồ) gồm:
- Tờ trình đề nghị khen thưởng của Hội Luật gia các huyện, thành phố và các Chi hội Luật gia trực thuộc tỉnh.
- Biên bản họp bình xét thi đua, khen thưởng cho tập thể, cá nhân của Hội Luật gia các huyện, thành phố và các Chi hội Luật gia trực thuộc tỉnh.
- Báo cáo thành tích tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng (có xác nhận của BCH Chi hội; Ban Thường trực Hội Luật gia các huyện, thành phố).
         (Kèm theo danh sách phân bổ thi đua, khen thưởng năm 2015)
 
2.2. Bằng khen của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam gồm:
- Báo cáo thành tích tập thể (02 bộ); Báo cáo thành tích cá nhân (02 bộ) (gửi TW và cụm TĐKT).
+ Đối với các huyện, thành phố: Báo cáo thành tích có xác nhận của Hội Luật gia huyện, thành phố;
+ Đối với Chi hội trực thuộc tỉnh; Văn phòng, Trung tâm:  Báo cáo thành tích có xác nhận  của Chủ tịch HLG tỉnh;
- Đối với tập thể: 02 bản phô tô: Quyết định tập thể Lao động xuất sắc, Bằng khen, Giấy khen trong 2 năm liên tiếp vê trước...(năm 2013, 2014).
- Đối với cá nhân: 02 bản phô tô: Quyết định chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Bằng khen, Giấy khen trong 2 năm liên tiếp vê trước...(năm 2013, 2014).
2.3. Thời gian nộp hồ sơ thi đua, khen thưởng.
- Nộp hồ sơ chậm nhất đến 05/11/2015.
     
3. Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát:
Ban Kiểm tra Hội Luật gia các huyện, thành phố và BCH các Chi hội Luật gia trực thuộc Hội Luật gia tỉnh tự kiểm tra, giám sát đơn vị, Chi hội mình và báo cáo kết quả về Hội Luật gia tỉnh.
 
4. Thời gian gửi báo cáo:
Báo cáo tổng kết công tác Hội và Tổng kết thi đua, khen thưởng năm 2015; báo cáo tự kiểm tra, giám sát năm 2015. Gửi trước ngày 05/11/2015 bản phần mềm qua thư điện tử: Hoiluatgiatinhlaichau@gmail.com. Báo cáo chính thức gửi qua đường Bưu điện.
 
Nhận được Công văn này đề nghị Hội Luật gia các huyện, thành phố; các Chi hội Luật gia trực thuộc Hội Luật gia tỉnh triển khai thực hiện và gửi báo cáo về Hội Luật gia tỉnh Lai Châu theo đúng thời gian quy định để Văn phòng Hội Luật gia tỉnh tổng hợp gửi Trung ương Hội; Cụm Thi đua các tỉnh Miền núi phía Bắc và tổng kết công tác Hội Luật gia tỉnh năm 2015. Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì vướng mắc liên hệ với Văn phòng Hội Luật gia tỉnh qua số máy: 0231.3799.199.
 
 Nơi nhận:
   - Như kính gửi;
   - TT. HLG tỉnh;
   - Lưu: VT.
 
 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
 
Nguyễn Cảnh Phương