Hội Luật gia Việt Nam
Trang Thông tin điện tử tỉnh ủy Lai ChâuCổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu

Văn bản Quy phạm pháp luật tỉnh
Văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh
Tên / Số / ký hiệu : 60/CV- HLG
Về việc / trích yếu

V/ v Sơ kết công tác Hội Luật gia 6 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

Ngày ban hành 08/05/2016
Loại văn bản Công văn
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Cảnh Phương
Cơ quan / đơn vị ban hành Hội Luật gia tỉnh Lai Châu
Tải về máy Đã xem : 403 | Đã tải: 0
Nội dung chi tiết
HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM
HỘI LUẬT GIA TỈNH LAI CHÂU
 
Số: 60/CV- HLG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Lai Châu, ngày 09  tháng 5   năm 2016
        V/ v Sơ kết  công  tác Hội Luật gia 6 tháng đầu năm;
          Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016
 
Kính  gửi: - Hội Luật gia các huyện, thành phố;
                  -  Các Chi hội Luật gia trực thuộc Hội Luật gia tỉnh;
                -  Các Trung tâm Tư vấn pháp luật của Hội Luật gia tỉnh.
 
Thực hiện kế hoạch số 12/KH-HLG ngày 06/01/2016 của Hội Luật gia tỉnh kế hoạch công tác Hội Luật gia tỉnh Lai Châu năm 2016.
 
Để chuẩn bị sơ kết công tác Hội Luật gia 6 tháng đầu năm 2016. Ban Thường trực Hội Luật gia tỉnh Lai Châu đề nghị Hội Luật gia các huyện, thành phố, các Chi hội Luật gia trực thuộc Hội Luật gia tỉnh và các Trung tâm Tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia tỉnh Lai Châu báo cáo các nội dung sau:
        1. Báo cáo kết quả hoạt động công tác Hội Luật gia 6 tháng đầu năm; Phương hướng,  nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 (Số liệu tính đến ngày 30/5/2016).
 
        2. Để kịp thời theo dõi và cập nhật về tổ chức Hội và hội viên luật gia toàn tỉnh trên trang thông tin điện tử của Hội luật gia tỉnh. Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh đề nghị Hội Luật gia các huyện, thành phố thống kê các Chi hội cơ sở trực thuộc báo cáo nhanh số liệu về tổ chức và hội viên (Gửi kèm theo biểu  mẫu Thống kê Tổ chức Hội). 
        Báo cáo  làm theo mẫu như thường lệ và biểu  mẫu Thống kê tổ chức Hội  gửi về Văn phòng Hội Luật gia tỉnh chậm nhất ngày 05/6/2016 theo địa chỉ Email: hoiluatgiatinhlaichau@gmail.com (Để công tác tổng hợp tiến hành nhanh chóng và kịp thời, đề nghị gửi bản mềm qua email. Báo cáo chính thức sẽ nhận thông qua đường bưu điện).  Nếu đơn vị nào không làm báo cáo hoặc nộp báo cáo không đúng thời gian quy định thì sẽ đánh giá vào công tác thi đua cuối năm.
 
        Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc xin trao đổi về Văn phòng Hội Luật gia tỉnh Lai Châu. Số điện thoại: 02313.799.199.
 
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu:VT
TM. HỘI LUẬT GIA TỈNH
CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Cảnh Phương
 
  MẪU THỐNG KÊ
TỔ CHỨC CHI HỘI LUẬT GIA TRỰC THUỘC
HỘI LUẬT GIA CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ
(Tính đến thời điểm 30/5/2016)
 
Stt Tên tổ chức Hội Tổng số
hội viên
Số Quyết định thành lập Ngày, tháng thành lập  
Cấp ra Quyết định thành lập
 
  Hội Luật gia huyện, thành phố        
I Chi hội Khối cơ quan, phòng, ban, đoàn thể huyện, thành phố        
1 Chi hội Khối Tố tụng        
2 Chi hội Khối Đảng-Dân        
3 Chi hội Khối Quản lý Nhà nước        
4 Chi hội Khối Kinh Tế        
5 Chi hội Khối Văn xã        
6          
7          
         
II Chi hội Luật gia xã, phường, thị trấn        
1 Chi hội Xã…        
2 Chi hội Xã…        
3 Chi hội Xã…        
4 Chi hội Xã…        
5 Chi hội Xã…        
6 Chi hội Phường…        
7 Chi hội Phường…        
8 Chi hội Phường…        
9 Chi hội Phường…        
10 Chi hội Phường…        
11 Chi hội Thị trấn…