Hội Luật gia Việt Nam
Trang Thông tin điện tử tỉnh ủy Lai ChâuCổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu

Văn bản Quy phạm pháp luật tỉnh
Văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh
Tên / Số / ký hiệu : 18/KH-HLG
Về việc / trích yếu

Triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2016

Ngày ban hành 09/10/2016
Loại văn bản Kế hoạch
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Cảnh Phương
Cơ quan / đơn vị ban hành Hội Luật gia tỉnh Lai Châu
Tải về máy Đã xem : 263 | Đã tải: 0
Nội dung chi tiết
   HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM
HỘI LUẬT GIA TỈNH LAI CHÂU
------------
BAN THƯỜNG VỤ
Số: 18/KH-HLG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
          
 Lai Châu, ngày 10  tháng 10  năm 2016
 
                             KẾ HOẠCH
 
Triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2016

 
 

Thực hiện Công văn số 264/HLGVN ngày 30/9/2016 của Hội Luật gia Việt Nam về việc hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2016;
Thực hiện Kế hoạch số 1926/KH-UBND ngày 30/9/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc  triển khai  thực hiện Ngày pháp luật  2016;
Hội Luật gia tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2016 như sau: 
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
Triển khai thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của toàn thể hội viên luật gia trong việc tham gia xây dựng và hoàn thiện các Bộ Luật, các văn bản pháp luật mới nhằm triển khai việc thi hành Hiến pháp, tăng cường sự đồng thuận trong xã hội, niền tin và đóng góp của toàn thể các cấp Hội Luật gia và hội viên luật gia góp phần vào thành công của Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII.
 
Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức triển khai thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” phù hợp với các nhiệm vụ chuyên môn của Hội Luật gia các cấp và cơ quan, đơn vị có hội viên luật gia, với phương châm “Mỗi hội viên luật gia là một cộng tác viên tuyên truyền pháp luật”. Đồng thời gắn với nội dung cuộc vận động  “Đưa pháp luật về cơ sở và giúp người dân tiếp cận pháp luật” do Hội Luật gia tỉnh phát động.  
 
          Hội Luật gia các cấp và các hội viên triển khai thực hiện nhiệm vụ Ngày pháp luật năm 2016 dưới nhiều hình thức, phương thức đa dạng, phong phú cho các tầng lớp nhân dân trên cở sở bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương, hình thức; huy động mọi nguồn lực của xã hội gắn với khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý của Nhà nước bằng pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân; góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Đặc biệt là đồng bảo các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, nơi đặc biệt khó khăn.
 
II. CHỦ ĐỀ NGÀY PHÁP LUẬT 2016 VÀ CÁC KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Chủ đề
“Nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luật; giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân”.
 
2. Khẩu hiệu
- “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”;
-“Tuân theo Hiến pháp, pháp luật là nghĩa vụ của mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân”;
-“Chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật là nét đẹp văn hóa là việc làm thiết thực của mỗi người dân để góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”;
-“Toàn dân tích cực tìm hiểu, học tập và thực hiện Hiến pháp và pháp luật”;
 
-“Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm”;
- Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hoá, xã hội”;
- Mọi người có quyền sống. Tính mạng của con người được pháp luật bảo hộ, không ai được tước đoạt tính mạng trái luật”.
- Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi công dân.
 
III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC NGÀY PHÁP LUẬT
1. Nội dung
Việc triển khai Ngày pháp luật gắn với quán triệt, phổ biến sâu rộng nội dung các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIII; gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016-2020) của tỉnh, trọng tâm là:
Hội Luật gia các cấp cần tập trung truyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung chính sách trong các văn bản pháp luật, các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; các quy định mới được sửa đổi, bổ sung, thay thế, trong đó chú trọng đến các lĩnh vực có liên quan trực tiếp tới lĩnh vực chuyên môn thuộc phạm vi quản lý của từng cơ quan, đơn vị và các lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân. Chú trọng tuyên truyền, phổ biến các quy định của  Bộ luật Dân sự, nhất là những điểm mới, sửa đổi, bổ sung so với Bộ luật Dân sự năm 2005, các quy định có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.
Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, trọng tâm là Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người, Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, các công ước quốc tế về quyền con  người mà Việt Nam là thành viên; các thỏa thuận của Cộng đồng ASEAN về thương mại, dịch vụ, đầu tư, thuế, hải quan, các thoả thuận về kinh tế với Liên minh kinh tế Á – Âu, Liên minh Châu Âu, đàm pháp Hiệp định đối tác xuyên thái Bình Dương…
Giáo dục ý thức tôn trọng, bảo về và chấp hành pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật; lồng ghép phổ biến pháp luật với giáo dục truyền thống xây dựng, hình thành và phát triển của tỉnh Lai Châu; xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp, cải cách hành chính, nhất là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật với các chương trình, cuộc vận động, phong trào, hoạt động kỷ niệm những sự kiện đặc biệt của cơ quan, đơn vị.
Tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tuân thủ, chấp hành chính sách, pháp luật và giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng  dân cư, củng cố khối đại đoàn kết cộng đồng.
 
2. Hình thức
Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức pháp luật mới gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng gắn với việc triển khai các cuộc thi tìm hiểu pháp luật do các cơ quan, đơn vị phát động.
Tăng cường tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở; cung cấp tài liệu phổ biến pháp luật bằng các hình thức phù hợp; tổ chức triển lãm tranh, hình ảnh, tài liệu về xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật gắn với tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động để thu hút sự tham gia rộng rãi của Nhân dân.
Tổ chức các đợt phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý lưu động gắn với thực hiện Đề án xã hội hoá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2016.
Xây dựng, phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật.
Kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với quá trình thực hiện các nhiệm vụ của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; gắn với việc quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; các lễ hội, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ lồng ghép bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, phòng chống tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật.
 
3. Thời gian
Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2016 tập trung trong thời gian 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11 năm 2016, trong đó cao điểm trong tuần lễ từ ngày 07/11/2016 đến ngày 12/11/2016.
 
 
 
IV. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Hội Luật gia các huyện, thành phố:
Có văn bản hướng dẫn chỉ đạo các chi hội  Luật gia trực thuộc, các phòng ban, đoàn thể của huyện, thành phố và các chi hội Luật gia xã, phường, thị trấn tổ chức  tuyên truyền tốt “Ngày Pháp luật”. Đồng thời có kế hoạch phối hợp tổ chức “Ngày Pháp luật” ở cấp mình.
 
2. Các Chi hội Luật gia trực thuộc tỉnh:
Đề nghị Ban Chấp hành chi hội Luật gia tham mưu cho cấp uỷ và thủ trưởng cơ quan triển khai tổ chức “Ngày Pháp luật” trong cơ, quan đơn vị.
 
3. Chế độ thông tin báo cáo:
Đề nghị Hội Luật gia các huyện, thành phố và các Chi hội luật gia trực thuộc tỉnh báo cáo kết quả triển khai thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” về Hội Luật gia tỉnh trước ngày 20/11/2015 để tổng hợp báo cáo gửi TW Hội Luật gia Việt Nam và UBND tỉnh Lai Châu. (Bản mềm gửi qua Email: hoiluatgiatinhlaichau@gmail.com còn văn bản gửi qua đường Công văn).
 
Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2016, Hội Luật gia tỉnh yêu cầu Hội Luật gia các huyện, thành phố; các Chi hội trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện.
 
 
 
Nơi nhận:
   - TW HLG VN;
   - UBND tỉnh;
   - Sở Tư pháp;
   - HLG các huyện Thành phố;
- Các Chi HLG trực thuộc;
- TT HLG tỉnh;
- Lưu VT,VP.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
 
 
             Nguyễn Cảnh Phương