Hội Luật gia Việt Nam
Trang Thông tin điện tử tỉnh ủy Lai ChâuCổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu

Văn bản Quy phạm pháp luật tỉnh
Văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh

BÀI PHÁT BIỂU của đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Lai Châu lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024

Đăng lúc: Thứ ba - 13/08/2019 15:42
In ra Lưu bài viết này
Thưa đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam,
Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,
Thưa quý vị đại biểu và toàn thể Đại hội!

Hôm nay, Hội Luật gia tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Lai Châu lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội có ý nghĩa chính trị sâu sắc đối với công tác hội và hoạt động của hội. Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng đồng chí Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam và các đại biểu về dự Đại hội; chúc các vị đại biểu mạnh khoẻ; chúc Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh lần thứ III thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí!
Trong những năm qua, phát huy truyền thống của Hội Luật gia Việt Nam, Hội Luật gia tỉnh Lai Châu dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, các cấp ủy đảng, sự phối hợp của các cấp chính quyền, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, hoạt động của Hội Luật gia trong tỉnh đã không ngừng phát triển trên nhiều mặt, hoạt động có hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh.

Báo cáo của Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh khoá II trình Đại hội và kết quả hoạt động của Hội Luật gia tỉnh Lai Châu 5 năm qua cho thấy: Hoạt động của hội và công tác luật gia của tỉnh đã có bước phát triển, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội khoá II đề ra; các cấp hội đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, điều lệ, tôn chỉ, mục đích của Hội Luật gia Việt Nam và nhiệm vụ chính trị của địa phương, gắn hoạt động công tác hội với hoạt động chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương và thực tiễn; tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Mỗi hội viên luật gia là một công tác viên, tuyên truyền viên pháp luật” gắn với Cuộc vận động “Đưa pháp luật về cơ sở và giúp người dân tiếp cận pháp luật”; qua đó góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật cho hội viên và nhân dân, củng cố khối đoàn kết các dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tổ chức hội được mở rộng và củng cố, số hội viên được tập hợp vào tổ chức hội tăng lên; hoạt động của các cấp hội đã từng bước đổi mới nội dung hoạt động hiệu quả, thiết thực; vai trò, uy tín, vị thế của tổ chức hội ngày càng được khẳng định.

Công tác tham gia xây dựng pháp luật được các cấp hội và hội viên tích cực nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến vào các dự án luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của các cấp, các ngành ở Trung ương và địa phương; tích cực phối hợp với các cấp, các ngành trong tỉnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên và nhân dân bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả.

Công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý từng bước được triển khai có hiệu quả, nhất là việc tư vấn, trợ giúp pháp lý lưu động cho đối tượng chính sách, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những địa bàn tiềm ẩn yếu tố phức tạp; chú trọng tư vấn pháp luật cho các tổ chức, cá nhân, những vụ việc phức tạp...

Phối hợp giám sát việc thực thi pháp luật và phản biện xã hội, tham gia cải cách tư pháp, cải cách hành chính; phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, hỗ trợ công tác hoà giải ở cơ sở, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các tổ chức, cá nhân; qua đó góp phần giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự và củng cố đoàn kết các dân tộc trong tỉnh.

Những kết quả đạt được và sự đóng góp quan trọng của cán bộ, hội viên, luật gia các cấp trong tỉnh có ý nghĩa chính trị sâu sắc, đóng góp vào sự ổn định và sự phát triển của tỉnh. Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Hội Luật gia các cấp trong tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Thưa các vị đại biểu, thưa các đồng chí!

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác hội và hoạt động của Hội Luật gia các cấp trong tỉnh còn một số hạn chế, khó khăn như báo cáo trình Đại hội, nhất là một số hạn chế trong công tác phối hợp giữa Hội luật gia với các cấp, các ngành, các huyện, thành phố trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân; công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nhân dân; chất lượng, hiệu quả hoạt động của một số chi hội luật gia; phát huy vai trò, trách nhiệm của hội viên. Những hạn chế đó cần thảo luận, có biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Thưa các đồng chí!

Trong những năm tới, Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm, hoàn thiện hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, minh bạch, công khai; đẩy mạnh tuyền truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa pháp luật vào đời sống xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp; củng cố phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Với điều kiện của tỉnh còn không ít khó khăn, hiểu biết và chấp hành pháp luật trong nhân dân còn hạn chế; còn tiềm ẩn những phức tạp về tranh chấp, khiếu kiện; hoạt động của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước đặt ra yêu cầu nâng cao hiểu biết pháp luật cho nhân dân. Hội Luật gia các cấp trong tỉnh cần nỗ lực, phấn đấu hơn nữa, tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh khắc phục những hạn chế, khó khăn, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Tại Đại hội này, tôi đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ 2019-2024, trong đó cần hướng trọng tâm vào những nhiệm vụ chủ yếu sau:
1. Tiếp tục chú trọng tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, hội viên, công chức, viên chức và nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, những nơi nhân dân hiểu biết pháp luật còn hạn chế. Triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư và các văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác hội luật gia; tiếp tục thực hiện Đề án “Xã hội hoá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2021”.
2. Hội luật gia các cấp cần bám sát Điều lệ của Hội Luật gia Việt Nam, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động sát với yêu cầu thực tiễn, nhiệm vụ chính trị của địa phương theo phương châm “Đưa pháp luật về cơ sở và giúp người dân tiếp cận pháp luật”; tích cực tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đưa pháp luật vào đời sống, coi đây là một trong các nhiệm vụ chủ yếu, trọng tâm của hội; chủ động, tích cực nắm tình hình, phối hợp tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền, vận động, giải quyết khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện đông người.
3. Tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức hội; thành lập các chi hội luật gia ở các cơ quan, đoàn thể huyện, các chi hội luật gia ở các xã; phát huy vai trò của Trung tâm Tư vấn pháp luật và Trợ giúp pháp lý thuộc Hội Luật gia tỉnh và các Trung tâm pháp luật cộng đồng ở xã, phường, thị trấn; hội viên hội luật gia trong tỉnh là những người am hiểu pháp luật, nhiều hội viên là cán bộ, đảng viên phải thật sự gương mẫu, tiêu biểu trong chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tâm huyết, trách nhiệm, đóng góp tích cực cho thực hiện nhiệm vụ của hội.
4. Chủ động tham gia ý kiến vào xây dựng chính sách, pháp luật; tích cực tham gia các hoạt động cải cách tư pháp, cải cách hành chính; đẩy mạnh công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho các tổ chức, cá nhân, nhất là vùng nông thôn, các đối tượng chính sách, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; tham gia hoà giải ở cơ sở, bảo vệ công lý, bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
5. Các địa phương, sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tăng cường phối hợp với Hội Luật gia tỉnh trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tăng cường phối hợp giám sát việc thực thi pháp luật ở các cơ quan, đơn vị, địa phương, tham gia phản biện xã hội.

Thưa quý vị đại biểu, thưa Đại hội!

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khoá mới, nhiệm kỳ 2019-2024; những người có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, tâm huyết, trách nhiệm để tham gia vào Ban Chấp hành khoá mới. Tôi đề nghị Ban Chấp hành khoá mới tiếp tục phát huy truyền thống và kết quả đạt được của nhiệm kỳ qua, khắc phục khó khăn, đoàn kết, đổi mới, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội và nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.
Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, trân trọng cảm ơn Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã luôn quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác hội và hoạt động của tổ chức hội luật gia của tỉnh trong những năm qua. Đề nghị Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục quan tâm, giúp đỡ nâng cao chất lượng hoạt động công tác hội luật gia và sự phát triển của tỉnh Lai Châu.
Phát huy truyền thống của Hội Luật gia Việt Nam, hội luật gia các cấp trong tỉnh những năm qua, chúng ta tin tưởng rằng, Hội Luật gia, đội ngũ cán bộ, hội viên, luật gia trong tỉnh sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.
Chúc các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể cán bộ, hội viên Hội Luật gia trong tỉnh mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công.
Xin trân trọng cảm ơn!

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Thông báo
Tin mới nhất
Bài phát biểu của lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam tại Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Lai Châu lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 - 2024
BÀI PHÁT BIỂU của đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Lai Châu lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024
Thư cảm ơn
Đại hội Đại biểu Hội Luật gia tỉnh Lai Châu lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024
Hội Luật gia tỉnh Lai Châu: 10 năm thành lập và phát triển
Bài phát biểu của đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó bí thư thường trực Tỉnh uỷ, chủ tịch HĐND tỉnh tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập hội luật gia tỉnh lai châu và biểu dương điển hình tiên tiến xuất sắc hội luật gia tỉnh lần thứ ii, giai đoạn 2014-2019
Kỷ niệm 10 năm thành lập Hội Luật gia tỉnh (23/3/2009-23/3/2019)
Kế hoạch công tác Hội Luật gia tỉnh Lai Châu năm 2019
Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh (khoá II) tổ chức Hội nghị lần thứ 6 (mở rộng) tổng kết công tác năm 2018, triển khai công tác năm 2019
Hội Luật gia cụm các tỉnh miền núi phía bắc tồng kết phong trào thi đua 2018
Một số nhiệm vụ trọng tâm của Hội Luật gia tỉnh Lai Châu 6 tháng cuối năm 2018
Tuyên truyền, phổ biến trong cbccvc và nhân dân về nội dung Công ước tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn
Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác hội Luật gia quý II năm 2018
Một số kết quả công tác hội Luật gia quý I năm 2018
Tuyên truyền kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam (04/4/1955-04/04/2018) và 09 năm ngày thành lập Hội Luật gia tỉnh Lai Châu (23/3/2009 – 23/3/2018)
Kế hoạch Công tác Hội Luật gia tỉnh Lai Châu năm 2018
MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC HỘI LUẬT GIA NĂM 2018
Chi hội luật gia Thanh tra tỉnh với công tác tự kiểm tra giám sát 2017
Hội luật gia các cấp tỉnh Lai Châu mạnh về tổ chức, vững về tư tưởng chính trị, là chỗ dựa pháp lý tin cậy của dân
Hội luật gia huyện Tam đường với kết quả hoạt động nổi bật năm 2017

Thông tin Pháp luật với đời sống
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 100
  • Tháng hiện tại: 6463
  • Tổng lượt truy cập: 1701980