Chi hội luật gia xã Nậm Cần một số kết quả hoạt động năm 2017

Chi hội luật gia xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên được thành lập theo quyết định số 29/QĐ-HLG, ngày 02/5/2012 của HLG huyện Tân Uyên với 17 hội viên luật gia. Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Chi hội luật gia xã Nậm Cần ngay từ đầu năm 2017 Chi hội đã làm tốt công tác chi Hội Luật gia trên địa bàn xã. Tiến hành phát động phong trào thi đua đến các hội viên trong toàn xã.
 Hội viên Chi Hội Luật gia xã Nậm Cần đã tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn bản pháp luật như: Luật Bảo vệ môi trường, Luật Công chứng, Luật Hôn nhân và gia đình, luật hình sự, luật đất đai, hiến pháp, tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh và huyện khi được các cơ quan, đơn vị lấy ý kiến.

Thông qua các buổi hội nghị , buổi họp thôn, bản  hội viên luật gia của chi hội đã tham mưu và trực tiếp tham gia thực hiện  tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật được  27 buổi với 1241 người tham gia là cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong toàn xã. Nội dung tuyên truyền chủ yếu như: Luật bầu cử, Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Giao thông đường bộ; Luật Điện lực; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Phòng, chống mua bán người; Luật Phòng, chống ma tuý; Luật Bảo vệ và phát triển rừng; Luật Bảo vệ môi trường, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Công đoàn; Bộ Luật lao động; Luật giám định tư pháp; Luật giá; Luật Tài nguyên nước; Luật Bảo hiểm tiền gửi; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo...

Gắn với nhiệm vụ chuyên môn được giao trong năm 2017 hội viên luật gia của Chi hội đã đã tham mưu cho lãnh đạo hoà giải thành công  10 vụ liên quan đến  lĩnh vực đất đai, Hôn nhân gia đình và một số lĩnh vực khác.

Hoạt động trợ giúp pháp lý cũng được hội viên chi hộ quan tâm và tham mưu tốt nên trong năm đã tiến hành được 8 buổi, số người tham dự 445 người liên quan đến các nội dung Luật bầu cử, Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật Đất đai; Luật Hôn nhân gia đình; Hiến pháp 2013; Luật bảo vệ và phát triển rừng; Luật phòng, chống ma túy; Luật Giao thông đường bộ; Luật Trợ giúp pháp lý…

Với những kết quả hoạt động đã nêu trên hội viên của Chi hội đã  nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan, góp phần nâng cao nhận thức của người dân thông qua các buổi tuyên truyền pháp luật. Để phát huy hiệu quả trong năm 2017 Chi hội cũng đã đề ra phương hướng cụ thể trong hoạt động công tác Hội năm 2018.

Tác giả bài viết: Bạc Thu