Thứ ba, 16/07/2024, 01:20

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Hội Luật gia tỉnh Lai Châu

Thứ ba - 07/09/2021 16:34 1.041 0
Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 39-NQ/TW, Tỉnh ủy Lai Châu, Ban Cán sự UBND tỉnh và các cơ quan tham mưu đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Chi bộ, thủ trưởng cơ quan Hội Luật gia tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng Kế hoạch triện khai thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và đạt được kết quả cụ thể như sau:
            - Về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy
            Sau khi học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Hội Luật gia tỉnh chỉ thành lập Văn phòng, không thành lập các Ban chuyên môn theo Đề án tổ chức bộ máy, biên chế đã xây dựng gồm 03 Ban chuyên môn và Văn phòng Hội Luật gia tỉnh.
            Những đơn vị hành chính, cơ quan sự nghiệp sau khi giải thể, sát nhập thì Hội Luật gia tỉnh đã hướng dẫn, chỉ đạo sát nhập các chi hội luật gia, Cụ thể: Đã sát nhập 04 chi hội luật gia xã thành 02 chi hội (chi hội xã Sùng Phài vào xã Nậm Loỏng; chi hội xã Ma Li Chải vào xã Sì Lở Lầu); 02 chi hội luật gia trực thuộc tỉnh thành 01 chi hội (chi hội luật gia Trung tâm thông tin văn hóa vào chi hội luật gia sở Văn hóa, thể thao, du lịch). Giải thể Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia tỉnh.
 Việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ ở cơ quan đơn vị được thực hiện nghiêm túc, chi bộ và thủ trưởng cơ quan đã chỉ đạo xây dựng và thực hiện Đề án vị trí việc làm và được UBND tỉnh phê duyệt; Đề án tinh giản tổ chức bộ máy được thực hiện nghiêm túc chỉ thực hiện việc thành lập các chi hội luật gia khi đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam.
          Do hệ thống tổ chức, bộ máy của Hội Luật gia các cấp là tổ chức Hội đặc thù do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý; hoạt động theo Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam nên tổ chức, bộ máy giữa các cấp không đồng nhất. Cụ thể, cấp tỉnh có bộ máy Văn phòng chuyên trách giúp việc; cấp huyện, thành phố và cơ sở không có bộ máy giúp việc.
         - Về thực hiện tinh giản biên chế: Hội Luật gia tỉnh sau khi học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chỉ thực hiện 05 biên chế chuyên trách không xin bổ sung thêm biên chế theo Đề án biên chế xây dựng dự kiến từ 9 đến 11 biên chế. Trong quá trình thực hiện tinh giản biến chế đã thực hiện tinh giản 01 biên chế đạt 20% so với yêu cầu của tỉnh.
           Cơ cấu đội ngũ công chức, viên chức theo chức danh nghề nghiệp, trình độ đào tạo, lý luận chính trị, độ tuổi, giới tính, dân tộc thiểu số đảm bảo tương đối hài hòa. Cụ thể: lãnh đạo 01; Văn phòng hội 04; thạc sỹ 02; đại học 03; cao cấp lý luận 02; trung cấp lý luận 02; sơ cấp lý luận 01; độ tuổi trên 50 tuổi 01; độ tuổi trên 40 tuổi 01; độ tuổi từ 35 đến 40 tuổi 03; nam 01; nữ 04; dân tộc thiểu số 01.
          Đối với Hội luật gia cấp huyện, thành phố và các chi hội luật gia cơ sở và các Trung tâm Tư vấn pháp luật; trung tâm pháp luật cộng đồng đều kiêm nhiệm, không có biên chế chuyên trách.
          - Đánh giá kết quả thực hiện: Việc xây dựng Kế hoạch tinh giản biên chế của cơ quan Hội Luật gia tỉnh được gắn với việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ ở cơ quan đơn vị, chi bộ và thủ trưởng cơ quan đã chỉ đạo xây dựng và thực hiện Đề án vị trí việc làm và được UBND tỉnh phê duyệt; Kế hoạch tinh giản biên chế được thực hiện nghiêm túc.
 Việc quản lý biên chế của cơ quan Hội Luật gia tỉnh được thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ.
 Việc thực hiện tuyển dụng viên chức theo đúng quy định của Đảng và pháp luật nhà nước và theo Đề án vị trí việc làm.
 Việc thực hiện khoán và hỗ trợ kinh phí từ 2017 đến nay đối với các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp. Trong đó, có Hội Luật gia tỉnh được thực hiện nghiêm túc theo quy định của Đảng, nhà nước và của tỉnh.
        - Về xây dựng cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý biên chế
Cơ cấu đội ngũ công chức, viên chức theo ngạnh chức danh, nghề nghiệp, vị trí việc làm và trình độ đào tạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; về cơ cấu giới tính, dân tộc thiểu số đảm bảo tương đối phù hợp. Cụ thể: lãnh đạo 01; Văn phòng hội 04; thạc sỹ 02; đại học 03; cao cấp lý luận 02; trung cấp lý luận 02; sơ cấp lý luận 01; nam 01; nữ 04; dân tộc thiểu số 01.
         Việc thực hiện bổ nhiệm các chức danh, chức vụ công chức viên chức theo đúng thẩm quyền và theo hướng chú trọng phẩm chất, trình độ, năng lực.
 Hội Luật gia các cấp trong tỉnh đã thực hiện kiêm nhiệm các chức danh phó chủ tịch Hội Luật gia, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành ở cấp tỉnh và 100% kiêm nhiệm tất cả các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch Hội Luật gia, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành ở cấp huyện, thành phố và cơ sở.
         Việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý biên chế: đổi mới phương thức tuyển dụng, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; cơ chế đánh giá công chức, viên chức; cải tiến phương thức, quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý đều phụ thuộc vào hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.
Cụ thể: Chưa tổ chức thi tuyển dụng và thi thăng hạng được đối với các tổ chức Hội; Chưa có chính sách thu hút người có tài năng, các chuyên gia trong các ngành, các lĩnh vực vào làm việc tại tổ chức Hội Luật gia; Việc thực hiện cơ chế khoán kinh phí hành chính gắn với chế độ tiền thưởng chưa thực hiện được do kinh phí và biên chế Hội ít; Về nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đã gắn với tiêu chuẩn chức danh theo đúng Quy hoạch bồi dưỡng, đào tạo với Quy hoạch chức danh theo thẩm quyền./.
 

Tác giả: Luật gia. THL

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 1 phiếu bầu

14-CT/TW

Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới

Thời gian đăng: 15/07/2022

lượt xem: 1740 | lượt tải:328

20/KH-HLG

Kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2022

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 1440 | lượt tải:394

543/UBND-TH

Về việc tham gia dự án "Tư vấn pháp luật cho phạm nhân và người mới chấp hành xong án phạt tù"

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 1477 | lượt tải:350

16/KH-HLG

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 1831 | lượt tải:536

154/QĐ-HLG

Quyết định thành lập Chi hội Luật gia Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu

Thời gian đăng: 26/10/2021

lượt xem: 2204 | lượt tải:640
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
Bầu cử QH, HĐND 2021
Tỉnh ủy Lai Châu
laichau.gov.vn
hoiluatgiavn.org.vn
Văn bản quy phạm tỉnh
dichvucong.laichau.gov.vn
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 67
  • Hôm nay: 625
  • Tổng lượt truy cập: 11,801,278
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down