Thứ ba, 16/07/2024, 07:34

Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác hội luật gia năm 2021 và giải pháp thực hiện

Thứ hai - 28/12/2020 14:17 1.078 0
Thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Luật gia tỉnh Lai Châu khoá III, nhiệm kỳ 2019 – 2024; Nghị quyết số 03/NQ-BCH-HLG ngày 08/01/2021 của Ban chấp hành Hội Luật gia tỉnh Lai Châu kỳ họp thứ 3 khóa III;
Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh Lai Châu xác định một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội Luật gia tỉnh Lai Châu năm 2021 và giải pháp thực hiện như sau:
Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác hội luật gia năm 2021 và giải pháp thực hiện
          I. Công tác tuyên truyền và giáo dục chính trị tư tưởng:       
1. Triển khai  học tập, quán triệt và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; Triển khai  học tập, quán triệt, thực hiện các văn bản pháp luật mới ban hành;  các Chỉ thị, Nghị quyết của HĐND, UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2021. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới và Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam; tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam, các Nghị quyết và chương trình hành động  thực hiện Nghị quyết  đại hội  Hội Luật gia  các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024 cho hội viên hội luật gia các cấp.
2. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/W ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa (XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt Hội Luật gia các cấp, nhằm nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ và hội viên luật gia các cấp.
3. Tham mưu cho Tỉnh ủy ra thông báo Kết luận việc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TU, ngày 04/6/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Luật gia trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
          4. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các hội viên luật gia.
          5. Tổ chức tuyên truyền và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh trong năm 2020 như: Kỷ niệm 91 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; kỷ niệm 66 năm ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam …
          6. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng“Trang thông tin điện tử tổng hợp” của Hội Luật gia tỉnh để tuyên truyền, hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động công tác Hội cho Hội luật gia và cán bộ hội viên Hội Luật gia các cấp trong tỉnh.
          II. Công tác phát triển hội viên và xây dựng tổ chức:
          1. Tuyên truyền, vận động phát triển hội viên luật gia ở các cấp Hội, phấn đấu năm 2021 kết nạp thêm ít nhất 150 hội viên.
          2. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy Hội Luật gia các cấp trong tỉnh; Hướng dẫn thành lập thêm các Chi hội luật gia trực thuộc tỉnh; các Chi hội luật gia trực thuộc huyện, thành phố; Chi hội luật gia các xã.
          3. Tiếp tục rà soát và lập danh sách hội viên đề nghị Trung ương Hội Luật gia Việt Nam cấp thẻ hội viên.
         III. Tham gia xây dựng pháp luật:
          1. Tổ chức các Hội nghị và tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào các dự án luật theo yêu cầu của TW Hội Luật gia Việt Nam và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và các cơ quan ban, ngành các cấp tổ chức.
          2. Tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật; kiến nghị với các cơ quan Nhà nước về những vấn đề xây dựng pháp luật, thi hành pháp luật và các hoạt động tư pháp.
          3. Tổ chức triển khai nghiên cứu đề xuất các dự án, đề tài nghiên cứu phục vụ nâng cao hiệu quả công tác Hội Luật gia các cấp.
         IV. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật:
 Nội dung cần tiếp tục tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật  các nội dung của Hiến pháp, các Bộ Luật, luật các văn bản quy phạm pháp luật sát với các đối tượng cần tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và các Bộ Luật, luật các văn bản quy phạm pháp luật mới được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới. Đặc biệt là tuyên truyền Luật bầu cử đại biểu Quốc Hội, Luật bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân…  Trong đó, cần tập trung:
1. Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân trong tỉnh, nhất là nhân dân ở các thôn bản tại các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa. Trong đó ưu tiên các các huyện còn nhiều xã chưa thành lập chi hội luật gia.
          3. Phối hợp với Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm (Công an tỉnh) tổ chức các hội nghị tuyên truyền phòng, chống tội phạm .  
          4. Phối hợp với trại tạm giam Công an tỉnh trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật và kỹ năng sống cho người sắp chấp hành xong án phạt tù mỗi quý 01 lần.  Phối hợp với cơ quan thi hành án hình sự  Công an các huyện, thành phố  mở hội nghị phổ biến pháp luật và kỹ năng sống cho những người đang tái hòa nhập cộng đồng và người bị tạm giam, tạm giữ. Mỗi huyện, thành phố năm 01 lần.
          5. Phối hợp với Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cùng cấp tăng cường tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật trong cơ quan, đơn vị và cộng đồng khu dân cư. Phục vụ thiết thực cho sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, bảo vệ công lý, công bằng, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng và chủ động hội nhập quốc tế.
          6. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện và tổng kết Đề án “Xã hội hoá công tác tuyên truyền, phố biến pháp luật và trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Lai Châu” theo Quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 của UBND tỉnh Lai Châu về ban hành chương trình phổ biến pháp luật giai đoạn 2017 – 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021.
          7. Phối hợp với các cơ quan chính quyền, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể các cấp trong tỉnh tăng cường công tác xã hội hoá tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân theo Luật Phổ biến pháp luật. Tổ chức các đợt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lưu động cho nhân dân. Đặc biệt là tham gia phối hợp tổ chức tốt “Ngày pháp luật”.
          8. Thông qua các hội viên là báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên tuyên truyền pháp luật; thông qua các hoạt động xét xử và các hoạt động tư pháp để tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các tầng lớp nhân dân.
          9. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, phổ biến về pháp luật cho các tầng lớp nhân dân và hoạt động của Hội.
          10. Tiếp tục củng cố chất lượng và mở rộng mạng lưới cộng tác viên, tuyên truyền viên của Hội Luật gia các cấp trong tỉnh nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tới các tầng lớp nhân dân.
11. Tiếp tục phối hợp thực hiện các Dự án do các tổ chức phi Chính phủ và Trung ương Hội Luật gia Việt Nam hỗ trợ tại Lai Châu (Nếu có).
          V. Công tác Tư vấn pháp luật và Trợ giúp pháp lý:
          1. Thông qua Hội Luật gia các cấp, Trung tâm Tư vấn pháp luật và Trợ giúp pháp lý của Hội Luật gia tỉnh; luật gia là tư vấn viên pháp luật, luật sư, bào chữa viên để tư vấn, trợ giúp cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu. Đặc biệt ưu tiên tư tổ chức các đợt vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý lưu động cho người nghèo, gia đình chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số, những nơi vùng sâu, vùng xa, biên giới còn khó khăn (có Kế hoạch riêng).
2. Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người bị tạm giam, tạm giữ và người sắp chấp hành xong án phạt tù tại trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu, nhà tạm giữ Công an các huyện, thành phố và người đã chấp hành xong án phạt tù về tái hòa nhập cộng đồng.
          3. Tích cực phối hợp hướng dẫn và tham gia hỗ trợ các hoạt động hoà giải ở cơ sở giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong nội bộ nhân dân, góp phần giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội và tăng cường củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh.     
          4. Tiếp tục xây dựng các chương trình, Kế hoạch phối hợp giữa Hội Luật gia với các ban, ngành, đoàn thể tỉnh trong hoạt động phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho tổ chức, cá nhân (.     
          5. Đẩy mạnh các hoạt động phối hợp để có thêm nguồn lực cho việc thực hiện công tác tư vấn, trợ giúp pháp lý.
          6. Xây dựng và triển khai đề án xã hội hoá công tác Tư vấn pháp luật và Trợ giúp pháp lý cho các tổ chức cá nhân.
7. Tư vấn pháp luật trợ giúp pháp lý lưu động cho nhân dân các thôn bản tại dân ở các thôn bản tại các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa nơi chưa thành lập chi hội luật gia.
           VI. Tham gia các hoạt động quản lý Nhà nước, quản lý xã hội:
          1. Phát huy vai trò của các luật gia hoạt động trong các cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội… trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ được giao để tham gia vào cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; tham gia các hoạt động quản lý Nhà nước; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mà các luật gia đang công tác. Thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xã hội khi được tỉnh giao.
          2. Tiếp tục phối hợp xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế, kế hoạch phối hợp công tác với các cơ quan liên quan để đảm bảo cho các  hoạt động của Hội được tiến hành đồng bộ (Kế hoạch phối hợp công tác giữa Hội Luật gia tỉnh với Sở Tài nguyên và môi trường; Hội Liên Hiệp phụ nữ tỉnh ….).
          3. Tăng cường sự phối hợp giữa Hội với các cơ quan Nhà nước và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong hoạt động của Hội và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
4. Phối hợp với MTTQ, các đoàn thể và các cơ quan liên quan các cấp trong các hoạt động giám sát, phản biện xã hội.
          5. Tham gia phối hợp giám sát việc thực hiện pháp luật ở địa phương.
          6. Tham gia các hoạt động chính trị, hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động quản lý xã hội, hoạt động pháp lý góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.     
7. Đẩy mạnh hoạt động tham gia phòng, chống tội phạm; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãnh phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo; hoà giải cơ sở góp phần phối hợp giải quyết kịp thời và có hiệu quả các vụ việc xảy ra.
          VII. Công tác tham gia vào các hoạt động cải cách tư pháp, cải cách hành chính:
          1. Tham gia công tác tuyển chọn đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm Chấp Hành viên Thi hành án dân sự sơ cấp.
          2. Tham gia các hoạt động nghiên cứu, hội thảo, toạ đàm, phản biện, góp ý kiến đối với các đề án mới về tổ chức và hoạt động của các cơ quan Tư pháp, bổ trợ tư pháp khi có yêu cầu…
          3. Tăng cường tuyên truyền và tham gia thực hiện công tác cải cách hành hành chính.
         VIII. Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ: 
          1. Tùy điều kiện các cấp Hội tổ chức lông ghép tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và kiến thức pháp luật cho Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh; Ban Chấp hành Hội Luật gia các huyện, thành phố; Ban Chấp hành của các Chi hội Luật gia của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các chi hội luật gia trực thuộc các huyện, thành phố; các chi hội luật gia xã, phường, thị trấn (Có Kế hoạch riêng).
           2. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, quản lý Nhà nước cho cán bộ chuyên trách, cán bộ quản lý các cấp Hội.
          IX. Công tác đối ngoại nhân dân:
          1. Phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chính sách đối ngoại nhân dân của Đảng và Nhà nước với tinh thần hội nhập Quốc tế, tôn trọng luật pháp Quốc tế.
          2. Tham gia các chương trình Hội thảo thi hành pháp luật hoặc các dự án hỗ trợ pháp luật do các tổ chức Quốc tế phối hợp với TW Hội Luật gia Việt Nam tổ chức khi được mời hoặc triển khai tại địa phương.
3. Tiếp tục phối hợp thực hiện Dự án tại Lai Châu do các tổ chức phí Chính phủ và Trung ương Hội Luật gia Việt Nam hỗ trợ (Nếu có).
          X. Công tác kiểm tra, giám sát:       
         Ban Thường vụ và Ban Chấp hành các cấp Hội xây dựng kế hoạch và tổ chức  kiểm tra, giám sát và tự kiểm tra, giám sát  về tổ chức và hoạt động của các cấp Hội Luật gia theo quy định của Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam.
        XI. Công tác thi đua, khen thưởng:
          1. Phát động phong trào thi đua năm 2021 tới các cấp hội và cán bộ, hội viên tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua do Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và do tỉnh, do ngành phát động. Tiếp tục phát động và thực hiện phong trào thi đua “Nâng cao chất lượng về tổ chức và hoạt động công tác Hội Luật gia; đẩy mạnh đưa pháp luật về cơ sở, tạo môi trường pháp lý thuận lợi giúp người dân chủ động tiếp cận pháp luật và thực thi pháp luật” do Hội Luật gia tỉnh phát động theo chủ đề Đại hội Hội Luật gia tỉnh Lai Châu Lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
         2. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 26/6/2014 của Tỉnh uỷ “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” .
        3. Hướng dẫn đăng ký thi đua năm 2021 và định kỳ sơ, tổng kết các phong trào thi đua trong hệ thống các cấp Hội Luật gia.
        XII. Các hoạt động khác:
         1. Phối hợp với cấp uỷ; chính quyền; các tổ chức đoàn thể và các cơ quan, ban, ngành các cấp liên quan tổ chức triển khai thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác Hội Luật gia.
         2. Tổ chức các Hội nghị Ban chấp hành; Hội nghị tổng kết chuyên đề về công tác Hội Luật gia.
          XIII. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
          1. Hội Luật gia các cấp trong tỉnh căn cứ chương trình hoạt động năm 2021 và nhiệm vụ chính trị của địa phương để xây dựng Kế hoạch, Chương trình công tác và dự toán kinh phí thực hiện năm 2021 của cấp mình.
          2. Tích cực tham mưu cho cấp uỷ và chính quyền cùng cấp về công tác lãnh đạo, quản lý Hội Luật gia của cấp mình và cấp dưới.
          3. Phối hợp với cấp uỷ; chính quyền; các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp từng bước kiện toàn bộ máy, tổ chức Hội Luật gia các cấp; coi trọng việc tuyên truyền, phổ biến Điều lệ Hội; mở rộng phạm vi hoạt động của Hội hướng về cơ sở.
          4. Thường trực Hội Luật gia các cấp phải thường xuyên bám sát hướng dẫn của Hội Luật gia cấp trên; sự chỉ đạo của Cấp uỷ, UBND cùng cấp và Kế hoạch công tác của Hội. Bảo đảm sự liên hệ, gắn kết giữa các luật gia trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Hội.
           5. Huy động các nguồn lực để đảm bảo các hoạt động của các cấp Hội có hiệu quả. Vận động sự tài trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh để tăng cường ngân sách của Hội. Tăng cường công tác quản lý thu, chi hội phí của các cấp hội.
          6. Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đối với tổ chức, hoạt động của các cấp Hội theo quy định của Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam. Nhằm phát huy những mặt mạnh, khắc phục những hạn chế trong tổ chức và hoạt động của Hội.
          7. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành các cấp Hội có trách nhiệm thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai các hoạt động phối hợp của Hội với các cơ quan, tổ chức và của hội viên có hiệu quả. Định kỳ thực hiện nghiêm chế độ trách nhiệm thông tin báo cáo về tổ chức và hoạt động của các cấp Hội. Coi trọng công tác sơ kết, tổng kết để đánh giá kết quả về tổ chức và hoạt động của Hội theo định kỳ. Qua sơ kết, tổng kết kịp thời phát hiện những nhân tố, cá nhân điển hình tiên tiến có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác của Hội để có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời./.

Tác giả: Nguyễn Cảnh Phương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

14-CT/TW

Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới

Thời gian đăng: 15/07/2022

lượt xem: 1741 | lượt tải:328

20/KH-HLG

Kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2022

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 1441 | lượt tải:394

543/UBND-TH

Về việc tham gia dự án "Tư vấn pháp luật cho phạm nhân và người mới chấp hành xong án phạt tù"

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 1478 | lượt tải:350

16/KH-HLG

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 1833 | lượt tải:536

154/QĐ-HLG

Quyết định thành lập Chi hội Luật gia Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu

Thời gian đăng: 26/10/2021

lượt xem: 2205 | lượt tải:640
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
Bầu cử QH, HĐND 2021
Tỉnh ủy Lai Châu
laichau.gov.vn
hoiluatgiavn.org.vn
Văn bản quy phạm tỉnh
dichvucong.laichau.gov.vn
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 54
  • Hôm nay: 3,954
  • Tổng lượt truy cập: 11,804,607
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down