Thứ tư, 24/04/2024, 10:55

Kế hoạch Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam và kỷ niệm 6 năm ngày thành lập Hội Luật gia tỉnh Lai Châu

Thứ sáu - 13/03/2015 09:30 1.808 0

Kế hoạch Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam và kỷ niệm 6 năm ngày thành lập Hội Luật gia tỉnh Lai Châu

Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam (04/4/1955 – 04/4/2015) và 6 năm ngày thành lập Hội Luật gia tỉnh Lai Châu (23/3/2009 - 23/3/2015) diễn ra vào lúc toàn Đảng, toàn dân cả nước tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Với ý nghĩa to lớn đó, Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam và 6 năm ngày thành lập Hội Luật gia tỉnh Lai Châu như sau:
HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM
HỘI LUẬT GIA TỈNH LAI CHÂU

BAN THƯỜNG VỤ
Số: 03 /KH-HLG
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 Lai Châu,  ngày 10  tháng 3  năm 2015
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam (04/4/1955-04/4/2015) và kỷ niệm 6 năm ngày thành lập Hội Luật gia tỉnh Lai Châu (23/3/2009 - 23/3/2015)
 
Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam (04/4/1955 – 04/4/2015) và 6 năm ngày thành lập Hội Luật gia tỉnh Lai Châu (23/3/2009 - 23/3/2015) diễn ra vào lúc toàn Đảng, toàn dân cả nước tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội  nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Với ý nghĩa to lớn đó, Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam và 6 năm ngày thành lập Hội Luật gia tỉnh Lai Châu như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Ôn lại truyền thống cách mạng, cổ vũ, động viên, tạo không khí phấn khởi, thi đua trong toàn thể Hội viên luật gia, phát huy truyền thống vẻ vang của Hội Luật gia Việt Nam, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị; đạo đức nghề nghiệp để xứng đáng là chiến sĩ xung kích trên mọi mặt trận chính trị - xã hội.
2. Phấn đấu nâng cao chất lượng vai trò của Luật gia, góp sức động viên tinh thần thi đua lao động sản xuất, phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc ta. Tạo không khi thi đua ở các cấp Hội theo Nghị quyết “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
3. Cùng nhau đoàn kết nâng cao vai trò, vị trí trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cấp Hội và Hội viên Hội Luật gia Việt Nam. Với tinh thần “Mỗi Luật gia là một cộng tác viên tuyên truyền pháp luật”.
4. Các hoạt động kỷ niệm cần được tổ chức thiết thực, tiết kiệm nhưng phải có ý nghĩa sâu rộng đến toàn thể Hội viên Luật gia.

II. NỘI DUNG:
1. Tuyên truyền, giới thiệu, tầm quan trọng và ý nghĩa của Hội Luật gia Việt Nam.
2. Tuyên truyền, giới thiệu về truyền thống cách mạng của Hội Luật gia Việt Nam trải qua suốt 60 năm qua và kết quả hoạt động của Hội Luật gia tỉnh  qua 6 năm thành lập; đặc biệt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam, Hội Luật gia tỉnh đã tham gia góp phần phục vụ sự nghiệp đổi mới của đất nước, của tỉnh trong thời gian qua (Có Đề cương tuyên truyền kèm theo hoặc có thể truy cập trang thông tin điện tử của Hội Luật gia tỉnh Lai Châu: www.hoiluatgia.laichau.gov.vn).
3. Tiếp tục tuyên truyền đến các Hội viên luật gia đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh.
4. Tiếp tục tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động Đại hội Hội Luật gia Việt Nam khoá XII, Hội Luật gia tỉnh Lai Châu  khoá II, nhiệm kỳ 2014 - 2019.
5. Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp hội nhằm thu hút sự tham ra đông đảo, nhiệt tình của các hội viên luật gia để từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Hội.
 
III. THỜI GIAN, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Thời gian
Hội Luật gia các cấp trong tỉnh tổ chức tuyên truyền từ nay đến cuối năm. Riêng đợt cao điểm từ tháng 3/2015 đến 30/4/2015.
2. Biện pháp thực hiện
21. Căn cứ kế hoạch này Hội Luật gia các cấp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.
2.2. Gắn nội dung tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam và 6 năm ngày thành lập Hội Luật gia tỉnh Lai Châu với các hội nghị sinh hoạt của chi hội luật gia; hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến Hội luật gia các cấp.
3.3. Kết quả triển khai tuyên truyền Hội luật gia các cấp tổng hợp báo cáo về Hội Luật gia tỉnh thành một nội dung trong báo cáo sáu tháng đầu năm 2015.
 
Đề cương chi tiết, tham khảo chi tiết bên dưới.                                                                              
Nơi nhận:
- TW HLGVN;
- TT Tỉnh uỷ;
- UBND tỉnh (b/c);
- Ban Nôị chính Tỉnh uỷ;
- Ban Dân vận Tỉnh uỷ;
- UBMTTQ tỉnh;
- Các chi hội trực thuộc tỉnh;
- HLG các huyện, thành phố;
- Ban Thường vụ HLG tỉnh;
- Lưu: VT.
 
TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
 
         Nguyễn Cảnh Phương
            
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN
KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY NGÀY THÀNH LẬP HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM
04/4/1955 - 04/4/2015
VÀ 6 NĂM THÀNH LẬP HỘI LUẬT GIA TỈNH LAI CHÂU
23/3/2009 - 23/3/2015

 
I. LỊCH SỬ 60 NĂM HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, với bao khó khăn đã vượt qua cùng với những thành tựu đáng tự hào đã đạt được bằng chính sự nỗ lực, phấn đấu không mệt mỏi vì mục tiêu, tôn chỉ đã định. Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục vững bước với kim chi nam “đoàn kết, dân chủ , sáng tạo, phát triển” trong niềm tin của Đảng, Nhà nước và ý chí quyết tâm của toàn thể các cấp Hội.

1. Qúa trình thành lập Hội Luật gia Việt Nam

Qúa trình thành, ra đời của Hội Luật gia Việt Nam luôn gắn liền với những sự kiện quan trọng của đất nước. Cách mạng tháng 8 năm 1945 đông đảo các luật gia hăng hái cùng nhân dân cả nước tiến lên dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, sau khi cách mạng tháng 8 thành công đòi hỏi phải xây dựng một đội ngũ Luật gia nhằm phục vụ cách mạng, phục vụ đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bên cạnh các hoạt động chính trị được phân công nhiệm vụ xây dựng chính quyền mới, một số luật gia, sinh viên các Trường Đại học Luật Đông Dương và một số luật gia được đào tạo tại các Trường Đại học Pháp cũng tích cực tham gia vào các hoạt động này. Vào đầu những năm 1945 – 1946, đội ngũ luật gia Việt Nam phục vụ cách mạng, phục vụ đất nước góp phần xây dựng bộ máy chính quyền mới từ Trung ương đến cơ sở và một trong số những luật gia tiêu biểu được Đảng và Bác Hồ giao trọng trách trong Chính phủ như luật sư: Phan Anh, Vũ Trọng Khang, Nguyễn Văn Hưởng, Trần Công Tưởng….

Trong điều kiện hoàn cảnh đó, Đảng và Nhà nước đã động viên, khuyến khích tập hợp đội ngũ Luật gia thành một tổ chức Hội Luật gia để cùng góp sức, góp tài phục vụ cách mạng. Ngày 04/4/1955, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội nghị thành lập Hội Luật gia Việt Nam đã được tổ chức thành công với và đã tập hợp được khoảng 40 luật gia ở các nghành khác nhau tham gia Hội do đồng chí Phan Anh làm chủ tịch Hội.

2. Qúa trình xây dựng và phát triển hội viên

Từ ngày thành lập đến nay, Hội Luật gia Việt Nam đã trải qua 12 kỳ Đại hội Đại biểu toàn quốc. Tại mỗi kỳ Đại hội, Điều lệ Hội đều được sửa đổi, bổ sung một số điều cho phù hợp với điều kiện, môi trường hoạt động. Điều đó thể hiện quan điểm tiến bộ và tầm nhìn hợp với thời cuộc của Ban lãnh đạo Hội luật gia Việt Nam trong các thời kỳ. Tuy mỗi giai đoạn hoạt động, phương thức tổ chức của Hội có khác nhau, nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu tôn chỉ của Hội đề ra. Qúa trình xây dựng và phát triển của Hội Luật gia Việt Nam được chia làm hai giai đoạn:

2.1 Giai đoạn 1955 – 1980

Trong những năm mới thành lập các hoạt động của Hội chủ yếu là đấu tranh trên vũ đài chính trị - pháp lý quốc tế, do vậy các hoạt động chỉ tập trung ở Trung ương Hội do bộ máy Trung ương Hội đảm nhiệm.
Đại hội lần thứ nhất, Luật sư Phan Anh được bầu làm Chủ tịch Hội. Điều lệ Hội được Đại Hội thông qua và sau đó được chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Nhà nước phê duyệt. Trên cơ sở đó đã thiết lập được cơ sở công tác tổ chức và hoạt động của Hội.
Đại hội lần thứ hai năm (1957), Điều lệ Hội được bổ sung quy định: “Tùy điều kiện và yêu cầu, có thể thành lập Chi nhánh Hội ở địa phương”.
Tại các kỳ Đại hội II, III, IV Luật sư Phan Anh tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội.
Đại hội V năm 1974, Điều lệ Hội được bổ sung quy định “Tùy theo yêu cầu và điều kiện có thể thành lập Chi hội hoặc Tổ hội viên ở địa phương và ở các nghành”, để tạo điều kiện cho công tác Hội được mở rộng tại các nghành “Tổ chức Hội gồm có Đại hội, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Thư ký, các Ban chuyên trách, các Chi hội và Tổ hội viên”.
Đại hội V và Đại hội VI, Luật sư Phan Anh tiếp tục được giữ cương vị Chủ tịch Hội.
           
Trong giai đoạn 1955 – 1974 do chưa mở rộng tổ chức, phát triển hội viên, nên đến năm 1977 tổ chức Hội mới phát triển ra một số ít địa phương như: Thành phố Hà Nội, Thành phố Hải Phòng.
Năm 1955 số hội viên là 270 người; năm 1960 số hội viên tăng lên 333 người (gồm có 216 hội viên công tác tại cơ quan, tổ chức Trung ương và Hà Nội, 117 hội viên công tác tại một số địa phương miền Bắc); Năm 1962 số hội viên là 400 người (công tác tại 95 cơ quan, tổ chức Trung ương và địa phương miền Bắc), Đại hội năm 1974 thu hút 300 hội viên tham dự, đó là một bước ngoặt quan trọng về phát triển tổ chức và kết nạp hội viên.

2.2 Giai đoạn 1980 – đến nay:

Trong giai đoạn này, Hội đã chuyển hướng hoạt động, đẩy mạnh phát triển các hoạt động trong nước, đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, có chất lượng, hiệu quả.
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI (1980), tổ chức Hội trong giai đoạn này bao gồm: Ở cấp Trung ương: Trung ương Hội; Ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Tỉnh hội, Thành Hội; Ở Huyện và cấp tương đương, ở các cơ quan Trung ương: Tổ hội viên.
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (1993), Điều lệ Hội được sửa đổi. Hội đã hoàn thiện hệ thống tổ chức theo hướng phát triển mạnh mẽ, tổ chức ra cả nước theo mô hình 4 cấp: Trung ương Hội; Tỉnh hội, Quận hội các cấp hội tương đương (gọi chung là Huyện hội); Tổ chức Hội ở cơ sở gồm Chi hội cơ quan, tổ chức trực thuộc Trung ương Hội, Trược thuộc tỉnh hội và Chi hội phường, xã, thị trấn (gọi tắt là Chi hội).
Đến năm 1993, Điều lệ Hội được sửa đổi nhằm hoàn thiện hơn.Cơ quan lãnh đạo của Trung ương Hội gồm: Đại hội đại biểu toàn quốc (cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội); Ban Chấp hành Trung ương Hội; Ban Chấp Thường vụ Trung ương Hội.
Đại hội lần thứ VIII (1993) luật gia Phùng Văn Tửu, nguyên thứ trưởng Bộ tư pháp – phó chủ tịch Quốc hội được bầu làm Chủ tịch Hội.
Tại Đại hội lần thứ IX (1998), luật gia Phạm Hưng nguyên Chánh án Toà án nhân dan tối cao làm Chủ tịch Hội.
Đại hội lần thứ X (2004), Đại hội đã tiến hành sửa đổi căn bản Điều lệ Hội tạo điều kiện cho công tác phát triển, kiện toàn các tổ chức Hội. Theo đó, bộ máy tổ chức Hội Luật gia Việt Nam bao gồm: Trung ương Hội; Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trunh ương (gọi là Hội Luật gia cấp tỉnh); Quận hội, Huyện hội, Thành hội, Thị hội (gọi là Hội Luật gia cấp huyện); trực thuộc Hội Luật gia cấp tỉnh; Chi Hội Luật gia cơ sở.
Đại hội lần thứ X, luật gia Phạm Quốc Anh nguyên quyền trưởng Ban nội chính Trung ương nguyên chợ lý Chủ tịch nước, được bầu làm Chủ tịch Hội.  Sau Đại hội X, Hội Luật gia các cấp không ngừng tăng lên: năm 2005 Hội Luậ gia cấp tỉnh là 62 Chi Hội Luật gia trực thuộc Trung ương hội; năm 2012 là 1012 Hội Luật gia cấp huyện; 1936 Hội Luật gia cấp xã; 53 Chi Hội trực thuộc Trung ương Hội. Từ 800 tổng số hội viên năm 1980, đến năm 1993 là 5.200 hội viên; năm 1998 là 13. 000 hội viên; năm 2005 là 30. 500 hội viên; năm 2009 là 44.000 hội viên và đến nay là 46.000 hội viên.
 Đại hội XI, được tổ chức tại Hà Nội tháng 12 năm 2009 và luật gia Phạm Quốc Anh tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 009 – 2014.

Ngày 19-20/9/2014, tại Hà Nội, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XII (nhiệm kỳ 2014-2019) được tổ chức trọng thể và thành công tốt đẹp. Đại hội lần này có mặt của 357 đại biểu đại diện cho 46.000 hội viên trên cả nước với phương châm: "Phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới”. Đến dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XII (nhiệm kỳ 2014-2019) có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Doãn Khánh; Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Liên... cùng nhiều lãnh đạo ban ngành trung ương, các tỉnh, thành phố. Về phía Hội Luật gia Việt Nam có Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Phạm Quốc Anh; Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Hiện cùng các lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam, các Luật gia lão thành nguyên là lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam qua các thời kỳ, lãnh đạo các Hội Luật gia các tỉnh, thành phố, các chi hội, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội và 357 Đại biểu đại diện cho 46.000 hội viên Hội Luật gia Việt Nam.

Tại Đại hội, các Đại biểu tham dự đã bỏ phiếu bầu ra Ban chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam gồm 111 đồng chí. Ban Chấp hành họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Hội Luật gia Việt Nam. Theo đó, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019 gồm 24 vị. Trong đó, ông Nguyễn Văn Quyền được bầu làm Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam và 6 ông, bà được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam bao gồm các ông: Phan Chí Hiếu; Nguyễn Doãn Khánh, Trần Công Phàn; Nguyễn Sơn; Lê Minh Tâm; bà Lê Thị Kim Thanh, trong đó, ông Lê Minh Tâm được bầu làm Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII cũng đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2014-2019). Tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất ghi nhận ông Phạm Quốc Anh làm Chủ tịch danh dự Hội Luật gia Việt Nam.
 
Với những thành tích đã đạt được, năm 2004 Hội Luật gia Việt Nam đã vinh dự được đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh do Đảng và Nhà nước trao tặng.
 
II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN HỘI LUẬT GIA TỈNH LAI CHÂU

1. Qúa trình hình thành:

Hội Luật gia tỉnh Lai Châu được thành lập theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 23/03/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu gồm 67 hội viên đồng chí Nguyễn Quang Tản được chỉ định làm Chủ tịch lâm thời Hội Luật gia tỉnh Lai Châu.

2. Qúa trình phát triển:

Ngày 29-30/7/2009, Hội Luật gia tỉnh Lai Châu  đã tiến hành Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2009 – 2014, Đại hội được vinh dự đón nhận 120 đại biểu trong đó có 67 đại biểu luật gia. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Tô Như sơn Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; đồng chí Lò Văn Giàng  Phó bí thư - Chủ Tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh uỷ; Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; đồng chí Nguyễn Niêm uỷ viên thường trực Trung ương Hội Luật gia Việt Nam … Tại Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 19 đồng chí; bầu Ban Thường vụ gồm 05 đồng chí; đồng chí Nguyễn Cảnh Phương được bầu làm Chủ tịch; đồng chí Trần Danh Minh và đồng chí Nông Văn Thành được bầu làm phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2009 – 2014.
 
Ngày 10- 11/11/2014, Hội Luật gia tỉnh Lai Châu  đã tiến hành Đại hội lần thứ hai nhiệm kỳ 2014 – 2019, Đại hội được vinh dự đón nhận 225 đại biểu trong đó có 150 đại biểu luật gia. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Văn Hoàn Phó bí thư tỉnh uỷ và các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh uỷ; đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân tỉnh; đồng chí Tô Như Sơn nguyên Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; đống chí Lê Xuân Phùng nguyên Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; đồng chí Dương Đình Khuyến - Uỷ viên Thường trực Trung ương Hội Luật gia Việt Nam … Tại đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm
31 đồng chí; Bầu thường vụ 07 đồng chí; đồng chí Nguyễn Cảnh Phương được tiếp tục bầu làm Chủ tịch; đồng chí Phùng Ngọc Thanh và đồng chí Nông Văn Thành được bầu làm phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2014 – 2019.
        
Hội Luật gia tỉnh Lai Châu sau 6 năm hoạt động và thực hiện các Nghị quyết Đại hội Hội Luật gia tỉnh, đến nay đã tăng cả về số lượng và chất lượng. Tổng số hội viên từ ngày mới thành lập là 67 hội viên, đến nay đã tăng lên là 1.898 hội viên; Có 14 Chi hội trực thuộc tỉnh; 8/8 huyện, thành phố đã thành lập Hội Luật gia; có 28 chi hội luật gia trực thuộc huyện, thành phố; có 27/108 xã, phường, thị trấn có Chi hội Luật gia; Có 02 trung tâm tư vấn pháp luật trực thuộc Hội Luật gia tỉnh; có 15 Câu lạc bộ cộng tác viên luật gia; có 02 Trung tâm pháp luật cộng đồng xã, thị trấn.
 
Trong 6 năm qua Hội Luật gia các cấp trong tỉnh đã tổ chức được 22 đợt cho 1.764 lượt hội viên luật gia. Đã tổ chức 227 đợt với 3.574 lượt hội viên luật gia tham gia xây dựng đóng góp ý kiến vào 148 dự án sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới Luật. Tham gia góp ý kiến vào 440 văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, của ngành, địa phương; tham gia kiểm tra 240 văn bản quy phạm pháp luật. Phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các tầng lớp nhân dân 2.315 đợt với trên 200.795 lượt người. Xây dựng được cuốn thông tin “Pháp luật với Đời sống” , Trang thông tin điện tử, cuốn sổ tay hướng dẫn về tổ chức và hoạt động công tác Hội Luật gia của Hội Luật gia tỉnh Lai Châu,  60.000 trang tài liệu tuyên truyền, tờ gấp pháp luật. Đã tư vấn pháp luật cho 4.127 đợt cho 68.738 lượt người. Đã trợ giúp pháp lý được 3.638 vụ việc cho 25.440 lượt tổ chức cá nhân; phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý cho trên 300  phạm nhân và 80 người bị tạm giữ, tạm giam. Đã tổ chức tập huấn và tuyên truyền bồi dưỡng kiến thức pháp luật đã tổ chức 110 lớp với 4.171 người. Ngoài ra Hội Luật gia tỉnh đã phối hợp với Trung tâm tư vấn pháp luật và chính sách HIV/AIDS của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Lai Châu mở 01 lớp tập huấn Luật phòng chống HIV/AIDS cho 50 luật gia và 01 lớp cho 50 người nhiễm HIV. Đã  tham gia Hội đồng tuyển chọn xét đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Chấp hành viên thi hành án dân sự, Kiểm sát viên, Thẩm phán toà án 12 đợt với 97 lượt người. Tham gia  phối hợp giải quyết 977 vụ việc với 1.633 lượt công dân khiếu nại liên quan tranh chấp đất đai, các chế độ, chính sách… và hướng dẫn đến các cơ quan chức năng theo đúng thẩm quyền giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân. Tham gia hỗ trợ công tác hoà giải tổng số 569 vụ việc với 762 lượt người. Đã tích cực phối hợp tham gia cải cách Tư pháp và tham ra rà soát thủ tục cải cách Hành chính. Riêng Hội Luật gia tỉnh tham gia cùng tổ Đề án 30 cải cách hành chính của tỉnh rà soát 92 thủ tục hành chính. Các chi hội luật gia các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn tham gia thực hiện nghiêm túc nội dung, trình tự, thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và cơ quan, đơn vị. Tham gia thi tìm hiểu về cải cách thủ tục hành chính. Tham gia tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt là tham gia tuyên truyền 3 văn kiện pháp lý biên giới Việt – Trung; tham gia các Hội thảo trao đổi kinh nghiệm triển khai thực thi pháp luật do TW Hội Luật gia Việt Nam và các tổ chức phi Chính phủ phối hợp tổ chức.

Công tác thi đua khen thưởng luôn được Hội Luật gia tỉnh quan tâm thông qua tổ chức phát động phong trào thi đua đến các cấp hội và hội viên luật gia với chủ đề “Mỗi luật gia là một cộng tác viên tuyên truyền pháp luật”, tổ chức đăng ký, sơ, tổng kết các phong trào thi đua hàng năm với những kết quả cụ thể như:  Hội Luật gia tỉnh ai Châu đã tặng Giấy khen cho 33 tập thể và 103 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Luật gia. Được Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã tặng 01 cờ; 10 bằng khen cho tập thể và 8 bằng khen cá nhân. Được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba: 01 cá nhân. Được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen: 02 l ượt cá nhân. Được Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng 01Cờ nhất của khối và 01 Bằng khen “Tập thể lao động xuất sắc”./.
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu

14-CT/TW

Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới

Thời gian đăng: 15/07/2022

lượt xem: 1429 | lượt tải:274

20/KH-HLG

Kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2022

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 1258 | lượt tải:337

543/UBND-TH

Về việc tham gia dự án "Tư vấn pháp luật cho phạm nhân và người mới chấp hành xong án phạt tù"

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 1288 | lượt tải:305

16/KH-HLG

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 1607 | lượt tải:481

154/QĐ-HLG

Quyết định thành lập Chi hội Luật gia Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu

Thời gian đăng: 26/10/2021

lượt xem: 1822 | lượt tải:517
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
Bầu cử QH, HĐND 2021
Tỉnh ủy Lai Châu
laichau.gov.vn
hoiluatgiavn.org.vn
Văn bản quy phạm tỉnh
dichvucong.laichau.gov.vn
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 63
  • Hôm nay: 4,798
  • Tổng lượt truy cập: 11,082,764
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down