Thứ hai, 15/07/2024, 08:23

Tuyên truyền, phổ biến trong cbccvc và nhân dân về nội dung Công ước tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn

Thứ ba - 10/04/2018 05:00 2.319 0
Thực hiện Kế hoạch 403/KH-UBND ngày 30/3/2018 về triển khai thực hiện Đề án: “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM
HỘI LUẬT GIA TỈNH LAI CHÂU
BAN THƯỜNG VỤ
Số: 37/CV-HLG
        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Lai Châu, ngày 10  tháng 04 năm 2018
V/v  tuyên truyền, phổ biến trong cbccvc
và nhân dân về nội dung Công ước tra tấn
và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn
 
 
Kính gửi:  - Hội Luật gia các huyện, thành phố;
                  - Các chi hội luật gia trực thuộc tỉnh;
 
Thực hiện Kế hoạch 403/KH-UBND ngày 30/3/2018 về triển khai thực hiện Đề án: “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
 
I. MỤC ĐÍCH, YỂU CẨU
1. Mục đích
Nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức, hội viên luật gia các cấp và Nhân dân về nội dung Công ước và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; giáo dục, bồi dưỡng nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân. Góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống tra tấn và các hành vi trái pháp luật khác được quy định trong Công ước chống tra tấn; thúc đẩy họp tác quốc tế trong phòng, chống tra tấn; xác định trách nhiệm của các ngành, các cấp trong việc thực hiện Công ước chống tra tấn phù hợp với Hiến pháp, pháp luật và điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương.
 
2. Yêu cầu
Bám sát các nội dung, nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 12/1/2018 về phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức hội viên luật gia các cấp và Nhân dân bằng những hình thức phù hợp, thường xuyên, liên tục. Lồng ghép triển khai Đề án với các Chương trình, kế hoạch PBGDPL đang thực hiện đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Xác định trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội Luật gia các cấp trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

 II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Nội dung tuyên truyền, phổ biến 
a)   Nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn; các văn bản về việc phê chuấn, triến khai thực hiện Công ước;
b)  Quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn, bao gồm:
- Các quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhất là các quyền, nghĩa vụ liên quan trực tiếp đến phòng, chống tra tấn;
- Các quyền của người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự; các tội danh được quy định trong Bộ luật Hình sự liên quan đến các hành vi tra tấn; các quy định của Bộ luật Dân sự, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo để bảo đảm thực hiện tốt hơn các quyền con người và phù họp với yêu cầu của Công ước chống tra tấn;
- Nội dung cơ bản của Luật Thi hành án hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Tố chức Viện kiếm sát nhân dân, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật Xử lý vi phạm hành chính, các quy định pháp luật về đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức bảo đảm tôn trọng quyền con người khi thi hành công vụ liên quan đến phòng, chống tra tân;
-  Các quy định pháp luật về bạo lực tại nơi làm việc, bạo lực giới, bạo lực gia đình, bạo lực với trẻ em và các đối tượng yếu thế phù hợp với Điều 16 của Công ước chống tra tấn;
-  Các quy định, chính sách dự kiến sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, ban hành mới trong quá trình hoàn thiện thể chế, chính sách về phòng, chống tra tấn;
c)   Các hành vi tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, hạ nhục con người;  các biện pháp nghiệp vụ mà cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng được áp dụng trong quá trình tố tụng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và các quy định có liên quan;
d)  Tình hình phòng ngừa, đấu tranh, xử lý của các cơ quan nhà nước đối với hành vi tra tấn, đối xử, trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo, hạ nhục con người.
 
2. Hình thức tuyên truyền phổ biến
a) Đăng tải trên Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương Bộ tài liệu tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chống tra tân và các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn do Bộ Tư pháp biên soạn, phát hành để tuyên truyền, phổ biến.
b) Tuyên truyền thông qua các hoạt động  phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý.
 
III. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN
Hội Luật gia tỉnh đề nghị các Hội Luật gia huyện, thành phố và các Chi hội luật gia trực thuộc tỉnh triển khai thực hiện.
                                                                         
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- TW Hội Luật gia Việt Nam; (Báo cáo)
- UBND tỉnh; (Báo cáo)
- Sở Tư pháp; (Báo cáo)
- Lưu: VT.
TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Cảnh Phương
          
 
 

Tác giả: Nguyễn Cảnh Phương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

14-CT/TW

Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới

Thời gian đăng: 15/07/2022

lượt xem: 1738 | lượt tải:327

20/KH-HLG

Kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2022

Thời gian đăng: 07/03/2022

lượt xem: 1438 | lượt tải:394

543/UBND-TH

Về việc tham gia dự án "Tư vấn pháp luật cho phạm nhân và người mới chấp hành xong án phạt tù"

Thời gian đăng: 07/03/2022

lượt xem: 1476 | lượt tải:350

16/KH-HLG

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Thời gian đăng: 07/03/2022

lượt xem: 1830 | lượt tải:536

154/QĐ-HLG

Quyết định thành lập Chi hội Luật gia Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu

Thời gian đăng: 26/10/2021

lượt xem: 2202 | lượt tải:640
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
Bầu cử QH, HĐND 2021
Tỉnh ủy Lai Châu
laichau.gov.vn
hoiluatgiavn.org.vn
Văn bản quy phạm tỉnh
dichvucong.laichau.gov.vn
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 49
  • Hôm nay: 7,461
  • Tổng lượt truy cập: 11,798,942
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down