Thứ ba, 26/09/2023, 21:52

Kế hoạch Công tác Hội Luật gia tỉnh Lai Châu năm 2015

Thứ hai - 19/01/2015 13:52 2.022 0

Kế hoạch Công tác Hội Luật gia tỉnh Lai Châu năm 2015

Năm 2015, là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh. Đặc biệt là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp; Năm đầu tiên Hội Luật gia các cấp trong tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động của Đại hội Hội Luật gia Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2014 - 2019, Hội Luật gia tỉnh Lai Châu khoá II, nhiệm kỳ 2014 - 2019; Năm thứ 5 thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TU ngày 04/6/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lai Châu về việc tăng cường sự lãnh đạo các cấp uỷ đảng với công tác Hội Luật gia trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
 Để cụ thể hóa Nghị quyết, Chương trình hành động của Đại hội Hội Luật gia tỉnh Lai Châu khoá II, nhiệm kỳ 2014 - 2019. Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh Lai Châu xây dựng kế hoạch công tác Hội Luật gia tỉnh Lai Châu năm 2015 như sau:
 

         I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Để thực hiện tốt Nghị quyết, Chương trình hành động của Đại hội Hội Luật gia tỉnh Lai Châu khoá II, nhiệm kỳ 2014 - 2019. Đặc biệt là nhằm nâng cao chất lượng về tổ chức và hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia các cấp trong năm 2015.
          Do vậy, nhiệm vụ của Hội Luật gia các cấp trên địa bàn tỉnh Lai Châu cần  bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của địa phương và tạo ra các phong trào thi đua, thiết thực, hiệu quả trong công tác Hội Luật gia. Góp phần thực hiện nhiệm vụ của Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Từ đó góp phần giữ vững an ninh trật tự, ổn định chính trị và động viên các tầng lớp Nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.
 
         II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
         1. Công tác tuyên truyền và giáo dục chính trị tư tưởng:             
         1.1. Tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; chủ động tổ chức học tập, quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Nghị quyết, chương trình hành động đại hội Hội Luật gia Việt Nam khóa XII nhiệm kỳ 2014-2019, Hội Luật gia tỉnh Lai Châu khoá II, nhiệm kỳ 2014 - 2019.
 
          1.2 Phát động và tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Mỗi hội viên luật gia là một cộng tác viên tuyên truyền pháp luật”gắn với tiếp tục thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo chuyên đề 2015 và tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 4 (Khóa XI) nhằm nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ và hội viên luật gia các cấp.
 
          1.3 Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các hội viên luật gia.
 
          1.4 Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh.
 
          1.5 Phát hành cuốn Kỷ yếu “Đại hội Hội Luật gia tỉnh Lai Châu khoá II, nhiệm kỳ 2014 - 2019”.
 
          2. Công tác phát triển hội viên và xây dựng tổ chức:
          2.1. Tiếp tục tuyên truyền, vận động phát triển hội viên Luật gia ở các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các cơ quan thuộc huyện, thành phố; các xã, phường, thị trấn phấn đấu năm 2015 kết nạp thêm ít nhất 100 hội viên.
 
          2.2. Tiếp tục kiện toàn hệ thống Hội Luật gia các cấp trong tỉnh; Hướng dẫn thành lập thêm các Chi hội luật gia trực thuộc tỉnh và các Chi hội luật gia trực thuộc huyện, thành phố, Tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo thành lập các Chi hội luật gia các xã, phường, thị trấn và tiến hành tổ chức Đại hội các chi hội Luật gia mới thành lập theo quy định.
 
          2.3. Tiếp tục hướng dẫn các Câu lạc bộ cộng tác viên luật gia ở các xã phường, thị trấn chuyển đổi các Câu lạc bộ sang mô hình Trung tâm pháp luật cộng đồng và thành lập mới các Trung tâm pháp luật cộng đồng.
 
          2.4. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, thành lập các Ban chuyên môn giúp việc cho Ban Thường trực Hội Luật gia tỉnh. Kiện toàn và hướng dẫn hoạt động cho các Trung tâm Tư vấn pháp luật của Hội Luật gia tỉnh hoạt động gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội. Trong đó, thành lập chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý tại huyện Than Uyên.
 
          2.5. Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội Luật gia cho các chi hội Luật gia mới thành lập; tổ chức trao đổi kinh nghiệm giữa các tỉnh bạn về công tác hội luật gia.
 
          2.6. Tiếp tục tổ chức xây dựng các mô hình điểm về tổ chức và hoạt động của Hội Luật gia. Trong đó, Hội Luật gia tỉnh sẽ tiếp tục chọn  mỗi huyện 01 mô hình điểm tại các xã, thị trấn và 03 mô hình điểm trong các Chi hội luật gia trực thuộc tỉnh. Hội Luật gia các huyện, thị căn cứ tình hình thực tế của địa phương chọn từ 01 đến 3 mô hình điểm (có Kế hoạch riêng).
 
          2.7. Tiếp tục rà soát và lập danh sách hội viên đề nghị Trung ương Hội Luật gia Việt Nam cấp thẻ hội viên đợt 3.
 
          2.8. Tham mưu cho Tỉnh ủy sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TU ngày 04/6/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lai Châu về việc tăng cường sự lãnh đạo các cấp uỷ đảng với công tác Hội Luật gia trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
 
          3. Tham gia xây dựng pháp luật, nghiên cứu khoa học:
          3.1. Tổ chức các Hội nghị và tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào các dự án luật sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới theo yêu cầu của TW Hội Luật gia Việt Nam và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh; Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân, các sở, ban, ngành tỉnh tổ chức. Trong đó, năm 2015 Hội Luật gia các cấp tập trung tham gia lấy ý kiến hội viên luật gia và các tầng lớp Nhân dân vào Dự thảo Bộ Luật Dân sự (Sửa đổi); Dự thảo Luật Trương cầu ý dân …
 
          3.2. Tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật; kiến nghị với các cơ quan Nhà nước về những vấn đề xây dựng pháp luật, thi hành pháp luật và các hoạt động tư pháp.
 
          3.3. Hội Luật gia các cấp trong tỉnh tích cực, chủ động tham mưu với cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan, đơn vị tham gia tích cực vào việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, tham mưu cho lãnh đạo trong những vấn đề pháp lý trong hoạt động của cơ quan, đơn vị mình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội.
 
          3.4. Tổ chức triển khai nghiên cứu đề xuất các dự án, đề tài nghiên cứu phục vụ nâng cao hiệu quả công tác Hội Luật gia các cấp.
 
         4. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật:
          4.1. Tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật trong cơ quan, đơn vị và cộng đồng khu dân cư; thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, bảo vệ công lý, công bằng, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng và chủ động hội nhập quốc tế.
 
          4.2. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hoá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013-2016” của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và của tỉnh năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
 
           4.3. Phối hợp với các cơ quan chính quyền, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể các cấp trong tỉnh tăng cường công tác xã hội hoá tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân. Tổ chức các đợt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lưu động cho Nhân dân. Đặc biệt là tham gia phối hợp tổ chức tốt “Ngày pháp luật”.
 
          4.4. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam và văn bản hướng dẫn thực hiện Chỉ thị đến các cấp hội và hội viên.
 
           4.5. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, phổ biến về pháp luật cho các tầng lớp Nhân dân và hoạt động của Hội.
 
          4.6. Tiếp tục Biên tập, in, phát hành cuốn thông tin “Pháp luật với đời sống” của Hội Luật gia tỉnh mỗi quý 1 số, mỗi số 300 cuốn. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tổ chức và hoạt động của Hội Luật gia các cấp trong tỉnh.
 
          4.7. Duy trì “Trang thông tin điện tử” của Hội Luật gia tỉnh để tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động công tác Hội cho Hội luật gia và cán bộ, hội viên Hội Luật gia các cấp trong tỉnh.
 
          4.9. Phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn, bỗi dưỡng kiến thức pháp luật cho hội viên luật gia các cấp và các tầng lớp Nhân dân (Các hội nghị tập huấn có Kế hoạch riêng).
         
          4.10. Tiếp tục củng cố chất lượng và mở rộng mạng lưới cộng tác viên, tuyên truyền viên pháp luật của Hội Luật gia các cấp trong tỉnh nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tới các tầng lớp nhân dân.
 
          5. Công tác Tư vấn pháp luật và Trợ giúp pháp lý:
          5.1. Thông qua Hội Luật gia các cấp, Trung tâm Tư vấn pháp luật, Trung tâm Tư vấn pháp luật và Trợ giúp pháp lý của Hội Luật gia tỉnh; luật gia là tư vấn viên pháp luật, luật sư, bào chữa viên để tư vấn, trợ giúp cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu. Đặc biệt ưu tiên tư tổ chức các đợt vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý lưu động cho người nghèo, gia đình chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số, những nơi vùng sâu, vùng xa, biên giới còn khó khăn.
 
          5.2. Tích cực phối hợp hướng dẫn và tham gia các hoạt động hỗ trợ hoà giải ở cơ sở giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong nội bộ nhân dân, góp phần giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội và tăng cường củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh.     
 
          5.3. Xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp giữa Trung tâm Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý của Hội với các ban, ngành, đoàn thể tỉnh trong hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho tổ chức, cá nhân.     
 
          5.4. Đẩy mạnh các hoạt động phối hợp để có thêm nguồn lực cho việc thực hiện công tác tư vấn, trợ giúp pháp lý.
 
          5.5. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác Tư vấn pháp luật và Trợ giúp pháp lý cho các tổ chức cá nhân.
     
          6. Tham gia các hoạt động quản lý Nhà nước, quản lý xã hội:
          6.1. Phát huy vai trò của các luật gia hoạt động trong các cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội… trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ được giao để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mà các luật gia đang công tác. Thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xã hội khi được tỉnh giao.
 
          6.2. Tiếp tục phối hợp xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp công tác với các cơ quan liên quan để đảm bảo cho các  hoạt động của Hội được tiến hành đồng bộ.
 
          6.3. Tăng cường sự phối hợp giữa Hội Luật gia với các cơ quan Nhà nước và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc trong hoạt động của Hội và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
 
          6.4. Tham gia phối hợp giám sát việc thực hiện pháp luật ở địa phương.
 
          6.5. Tham gia các hoạt động chính trị, hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động quản lý xã hội, hoạt động pháp lý góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.
 
          6.6. Phối hợp với MTTQ, các đoàn thể và các cơ quan liên quan các cấp trong các hoạt động giám sát, phản biện xã hội.
 
          7. Công tác tham gia vào các hoạt động cải cách tư pháp:
          7.1. Tham gia công tác tuyển chọn đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm Thẩm phán, Kiểm sát viên, Chấp Hành viên Thi hành án dân sự.
 
          7.2. Tham gia các hoạt động nghiên cứu, hội thảo, phản biện, góp ý kiến đối với các đề án mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan Tư pháp, bổ trợ tư pháp…
 
          7.3. Đẩy mạnh hoạt động tham gia phòng, chống tội phạm; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãnh phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo; hoà giải cơ sở góp phần phối hợp giải quyết kịp thời và có hiệu quả các vụ việc xảy ra.
       
          8. Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ: 
          8.1. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, quản lý Nhà nước cho cán bộ các cấp Hội.
 
          8.2. Xây dựng Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng công tác Hội, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hội viên luật gia các Chi hội trực thuộc Hội Luật gia các huyện, thành phố và các Chi hội Luật gia xã, phường, thị trấn nhằm đáp ứng yêu cầu công tác của Hội trong tình hình mới.
         
          9. Công tác đối ngoại và hợp tác Quốc tế:
          9.1. Phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chính sách đối ngoại Nhân dân của Đảng và Nhà nước với tinh thần hội nhập Quốc tế, tôn trọng luật pháp Quốc tế. Đặc biệt là nội dung các Hiệp định, Quy chế, văn kiện pháp lý về biên giới Việt – Trung; Chủ quyền Biển đảo ...
 
          9.2. Tham gia các chương trình Hội thảo thi hành pháp luật hoặc các dự án hỗ trợ pháp luật do các tổ chức Quốc tế phối hợp với TW Hội Luật gia Việt Nam tổ chức khi được mời hoặc triển khai tại địa phương.
 
         10. Công tác kiểm tra, giám sát:     
         Xây dựng Kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam và quản lý việc thu, chi hội phí theo đúng quy định (Có Kế hoạch kiểm tra giám sát riêng).
 
        11. Công tác thi đua, khen thưởng:
          11.1. Phát động phong trào thi đua tới các cấp hội và cán bộ, hội viên tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua do Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và do tỉnh, do ngành phát động. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phong trào thi đua với chủ đề: “Mỗi hội viên luật gia là một cộng tác viên tuyên truyền pháp luật” do Hội Luật gia tỉnh phát động.
 
         11.2. Triển khai, thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 26/6/2014 của Tỉnh uỷ “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” và tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Hội Luật gia các cấp tiến tới Hội nghị điển hình tiên tiến Hội Luật gia tỉnh lần thứ nhất; Hội nghị điển hình tiên tiến Hội Luật gia Việt Nam lần thứ II; tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ IV.
 
        11.3. Hướng dẫn đăng ký thi đua và định kỳ sơ, tổng kết các phong trào thi đua trong hệ thống các cấp Hội Luật gia.
 
          12. Các hoạt động khác:
          12.1. Phối hợp với cấp uỷ; chính quyền; các tổ chức đoàn thể các cấp và các sở, ban, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác Hội Luật gia.
 
          12.2. Tiếp tục triển khai việc thu Hội phí hội viên theo hướng dẫn của TW Hội Luật gia Việt Nam.
 
          12.3. Tổ chức các Hội nghị Ban chấp hành; Hội nghị tổng kết chuyên đề về công tác Hội Luật gia.
 
          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          1. Hội Luật gia các cấp trong tỉnh căn cứ Kế hoạch này và nhiệm vụ chính trị của địa phương để xây dựng Kế hoạch, Chương trình công tác và dự toán kinh phí thực hiện năm 2015 của cấp mình.
 
          2. Tích cực tham mưu cho cấp uỷ và chính quyền cùng cấp về công tác lãnh đạo, quản lý Hội Luật gia của cấp mình và cấp dưới.
 
          3. Phối hợp với cấp uỷ; chính quyền; các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp từng bước kiện toàn bộ máy, tổ chức Hội Luật gia các cấp; coi trọng việc tuyên truyền, phổ biến Điều lệ Hội; mở rộng phạm vi hoạt động của Hội.
 
          4. Thường trực Hội Luật gia các cấp phải thường xuyên bám sát hướng dẫn của Hội Luật gia cấp trên; sự chỉ đạo của Cấp uỷ, UBND cùng cấp và Kế hoạch công tác của Hội. Bảo đảm sự liên hệ, gắn kết giữa các luật gia trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Hội.
 
           5. Huy động các nguồn lực để hỗ trợ các hoạt động của các cấp Hội có hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý thu, chi hội phí của các cấp hội.
 
          6. Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đối với tổ chức, hoạt động của các cấp Hội theo quy định của Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam; Nhằm phát huy những mặt mạnh, khắc phục những hạn chế trong tổ chức và hoạt động của Hội.
 
          7. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành các cấp Hội có trách nhiệm thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai các hoạt động có hiệu quả. Định kỳ thực hiện nghiêm chế độ trách nhiệm thông tin báo cáo về tổ chức và hoạt động của các cấp Hội. Coi trọng công tác sơ kết, tổng kết để đánh giá kết quả về tổ chức và hoạt động của Hội theo định kỳ. Kịp thời phát hiện những nhân tố, cá nhân điển hình tiên tiến có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác của Hội để có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời./.

Tác giả: Nguyễn Cảnh Phương

Nguồn tin: Hội Luật gia tỉnh Lai Châu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

14-CT/TW

Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới

Thời gian đăng: 15/07/2022

lượt xem: 734 | lượt tải:179

20/KH-HLG

Kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2022

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 783 | lượt tải:209

543/UBND-TH

Về việc tham gia dự án "Tư vấn pháp luật cho phạm nhân và người mới chấp hành xong án phạt tù"

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 807 | lượt tải:187

16/KH-HLG

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 964 | lượt tải:367

154/QĐ-HLG

Quyết định thành lập Chi hội Luật gia Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu

Thời gian đăng: 26/10/2021

lượt xem: 999 | lượt tải:359
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1,191
  • Tổng lượt truy cập: 9,951,412
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down