Thứ hai, 15/07/2024, 08:35

Kế hoạch công tác Hội Luật gia tỉnh Lai Châu năm 2019

Thứ ba - 12/02/2019 21:47 3.423 0

Kế hoạch công tác Hội Luật gia tỉnh Lai Châu năm 2019

Năm 2019, là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh. Đặc biệt là năm cuối triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; năm tiếp tục có nhiều Bộ luật, luật mới được sửa đổi bổ sung hoặc ban hành mới có hiệu lực thi hành; năm diễn ra Đại hội Hội Luật gia tỉnh lần thứ III và Đại hội Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024; năm kỷ niệm 10 năm thành lập Hội Luật gia tỉnh Lai Châu
HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM
HỘI LUẬT GIA TỈNH LAI CHÂU
 
 
 
 
           Số: 08/KH-HLG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     
       
 Lai Châu, ngày  21 tháng 01  năm 2019
 
KẾ HOẠCH
Công tác Hội Luật gia tỉnh Lai Châu năm 2019

 

          Năm 2019, là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh. Đặc biệt là năm cuối triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; năm tiếp tục có nhiều Bộ luật, luật mới được sửa đổi bổ sung hoặc ban hành mới có hiệu lực thi hành; năm diễn ra Đại hội Hội Luật gia tỉnh lần thứ III và Đại hội Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024; năm kỷ niệm 10 năm thành lập Hội Luật gia tỉnh Lai Châu;
 
Để tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết, Chương trình hành động của Đại hội Hội Luật gia tỉnh Lai Châu khoá II, nhiệm kỳ 2014 – 2019 và Nghị quyết kỳ họp Ban chấp hành Hội Luật gia tỉnh lần thứ 6 khóa II, nhiệm kỳ 2014 – 2019 họp ngày 21/01/2019. Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh Lai Châu xây dựng kế hoạch công tác Hội Luật gia tỉnh Lai Châu năm 2019 như sau:
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết, Chương trình hành động của Đại hội Hội Luật gia tỉnh Lai Châu khoá II, nhiệm kỳ 2014 - 2019. Đặc biệt là nhằm nâng cao chất lượng về tổ chức và hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia các cấp trong năm 2019.
 
          Do vậy, nhiệm vụ của Hội Luật gia các cấp trên địa bàn tỉnh Lai Châu cần  bám sát tôn chỉ, mục đích và Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của địa phương, tạo ra các phong trào thi đua, thiết thực, hiệu quả trong công tác Hội Luật gia. Từ đó động viên các tầng lớp Nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự, ổn định chính trị và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Hội Luật gia và nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 
         II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
         1. Công tác tuyên truyền và giáo dục chính trị tư tưởng:       
         1.1. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; chủ động tổ chức học tập, quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Nghị quyết, chương trình hành động Đại hội Hội Luật gia Việt Nam khóa XII, Hội Luật gia tỉnh Lai Châu khoá II, nhiệm kỳ 2014 – 2019; Nghị quyết, chương trình hành động Đại hội Hội Luật gia tỉnh Lai Châu khoá III, nhiệm kỳ 2019 – 2024.  Đặc biệt là tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 50-TB/TW của Ban bí thư về tiếp tục quán triệt thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Ban bí thư khóa XI và Chỉ thị 56-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Luật gia Việt Nam.
 
1.2. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/W ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2019; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa (XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt Hội Luật gia các cấp.
 
          1.3. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các hội viên luật gia.
 
          1.4. Tham gia tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh; tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Hội Luật gia tỉnh.
 
          1.5. Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng phối hợp tuyên truyền với các cơ quan thông tin đại chúng và Trang Thông tin điện tử của Hội Luật gia tỉnh.
 
          2. Công tác phát triển hội viên và xây dựng tổ chức:
          2.1. Tăng cường tuyên truyền, vận động phát triển hội viên Luật gia ở các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các cơ quan thuộc huyện, thành phố; các xã, phường, thị trấn phấn đấu năm 2019 kết nạp thêm ít nhất 150 hội viên.  
 
          2.2. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn Hội Luật gia các cấp Đại hội nhiệm kỳ; Tiếp tục kiện toàn hệ thống Hội Luật gia các cấp trong tỉnh; Hướng dẫn thành lập thêm các Chi hội luật gia trực thuộc tỉnh và các Chi hội luật gia trực thuộc huyện, các Chi hội luật gia xã và tiến hành tổ chức Đại hội các chi hội Luật gia mới thành lập theo quy định. Phấn đấu năm 2019 thành lập mới ít nhất 05 chi hội luật gia xã, trong đó tập trung hướng dẫn thành lập chi hội luật gia ở các xã của các huyện Sìn Hồ, Than Uyên, Mường Tè, Nậm Nhùn.
 
          2.3. Hướng dẫn thành lập mới các Trung tâm pháp luật cộng đồng.
 
          2.4. Củng cố, kiện toàn Văn phòng giúp việc cho Ban Thường trực Hội Luật gia tỉnh. Kiện toàn và hướng dẫn hoạt động cho các Trung tâm Tư vấn pháp luật của Hội Luật gia tỉnh hoạt động gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội.
 
          2.5. Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội Luật gia cho các chi hội Luật gia mới thành lập.
 
          2.6. Chỉ đạo xây dựng các mô hình điểm về tổ chức và hoạt động của Hội Luật gia. Hội Luật gia các huyện, thành phố căn cứ tình hình thực tế của địa phương chọn từ 01 đến 03 mô hình điểm.
 
 
          2.7. Rà soát và lập danh sách hội viên đề nghị Trung ương Hội Luật gia Việt Nam cấp thẻ hội viên năm 2019.
 
          2.8. Tổ chức Đại hội Hội Luật gia tỉnh Lai Châu khoá III, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
2.9. Triển khai việc thu Hội phí hội viên theo hướng dẫn của TW Hội Luật gia Việt Nam.
 
          3. Tham gia xây dựng pháp luật, nghiên cứu khoa học:
          3.1. Tổ chức các Hội nghị và tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào các dự án luật sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới theo yêu cầu của TW Hội Luật gia Việt Nam và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh do Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân các cấp và các sở, ban, ngành yêu cầu.
 
          3.2. Tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật; kiến nghị với các cơ quan Nhà nước về những vấn đề xây dựng pháp luật, thi hành pháp luật và các hoạt động tư pháp.
 
          3.3. Hội Luật gia các cấp trong tỉnh tích cực, chủ động tham mưu với cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan, đơn vị tham gia tích cực vào việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, tham mưu cho lãnh đạo trong những vấn đề pháp lý trong hoạt động của cơ quan, đơn vị mình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội.
 
          3.4. Tổ chức triển khai nghiên cứu đề xuất các dự án, đề tài nghiên cứu phục vụ nâng cao hiệu quả công tác Hội Luật gia các cấp.
 
         4. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật:
          4.1. Tiếp tục tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật trong cơ quan, đơn vị và cộng đồng khu dân cư; thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, bảo vệ công lý, công bằng, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng và chủ động hội nhập quốc tế. Trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ giáo, dục pháp luật cho các hội viên luật gia và các tầng lớp nhân dân về các Bộ luật, luật mới được sửa đổi bổ sung hoặc ban hành mới có hiệu lực thi hành ...
 
          4.2. Tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hoá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý  cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017 – 2021” năm 2019.
 
           4.3. Phối hợp với các cơ quan chính quyền, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể các cấp trong tỉnh tăng cường công tác xã hội hoá tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lưu động cho Nhân dân. Đặc biệt là tham gia phối hợp tổ chức “Ngày pháp luật”.
 
          4.4. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam và  Công văn số 1194/UBND - NC ngày 10 tháng 9 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc triển khai thực hiện  Chỉ thị 08/CT-TTg  ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ đến các cấp hội và hội viên.
 
          4.5. Nâng cao chất lượng chuyên mục tin bài giới thiệu pháp luật mới,  giải đáp pháp luật trên trang Thông tin điện tử của Hội Luật gia tỉnh, góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật  cho hội viên Hội Luật gia các cấp trong tỉnh và các tầng lớp nhân dân.
         
          4.6. Phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn, bỗi dưỡng kiến thức pháp luật cho hội viên luật gia các cấp và các tầng lớp Nhân .
         
          4.7. Củng cố nâng cao chất lượng và mở rộng mạng lưới cộng tác viên, tuyên truyền viên pháp luật của Hội Luật gia các cấp trong tỉnh nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tới các tầng lớp nhân dân.
 
          5. Công tác Tư vấn pháp luật và Trợ giúp pháp lý:
          5.1. Thông qua Hội Luật gia các cấp, Trung tâm Tư vấn pháp luật, Trung tâm Tư vấn pháp luật và Trợ giúp pháp lý của Hội Luật gia tỉnh; luật gia là tư vấn viên pháp luật, luật sư, bào chữa viên để tư vấn, trợ giúp cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu. Đặc biệt ưu tiên tổ chức các đợt vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý lưu động cho người nghèo, gia đình chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số, những nơi vùng sâu, vùng xa, biên giới còn khó khăn.
 
          5.2. Tích cực phối hợp hướng dẫn và tham gia các hoạt động hỗ trợ hoà giải ở cơ sở giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong nội bộ nhân dân, góp phần giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội và tăng cường củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh.     
 
          5.3. Tiếp tục phối hợp xây dựng và thực hiện các kế hoạch, chương trình phối hợp giữa Hội Luật gia tỉnh với các ban, ngành, đoàn thể tỉnh trong hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho tổ chức, cá nhân.     
               
          6. Tham gia các hoạt động quản lý Nhà nước, quản lý xã hội:
          6.1. Phát huy vai trò của các luật gia hoạt động trong các cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội… trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ được giao để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mà các luật gia đang công tác. Thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xã hội khi được giao.
 
          6.2. Phối hợp xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp công tác với các cơ quan liên quan để đảm bảo cho các  hoạt động của Hội được tiến hành đồng bộ.
 
          6.3. Tăng cường sự phối hợp giữa Hội Luật gia với các cơ quan Nhà nước và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc trong hoạt động của Hội và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
 
          6.4. Tham gia các hoạt động chính trị, hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động quản lý xã hội, hoạt động pháp lý góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đơn vị và địa phương.
 
          6.5. Phối hợp với MTTQ, các đoàn thể và các cơ quan liên quan các cấp trong các hoạt động giám sát, phản biện xã hội.
 
          7. Công tác tham gia vào các hoạt động cải cách tư pháp:
          7.1. Tham gia công tác tuyển chọn đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm Chấp Hành viên Thi hành án dân sự sơ cấp.
 
          7.2. Tham gia các hoạt động nghiên cứu, hội thảo, phản biện, góp ý kiến đối với các đề án mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan Tư pháp, bổ trợ tư pháp…
 
          7.3. Đẩy mạnh hoạt động tham gia phòng, chống tội phạm; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãnh phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo; hoà giải cơ sở góp phần phối hợp giải quyết kịp thời và có hiệu quả các vụ việc xảy ra.
       
          8. Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ: 
          8.1. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, quản lý Nhà nước cho cán bộ hội viên luật gia các cấp.
 
          8.2. Tiếp tục tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng công tác; bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hội viên luật gia các cấp trong tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu công tác của Hội Luật gia trong tình hình mới.              
       
9. Công tác đối ngoại và hợp tác Quốc tế:
          9.1. Phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chính sách đối ngoại Nhân dân của Đảng và Nhà nước với tinh thần hội nhập Quốc tế, tôn trọng luật pháp Quốc tế. Đặc biệt là nội dung các Hiệp định, Quy chế, văn kiện pháp lý về biên giới Việt – Trung; Chủ quyền Biển đảo ...
 
          9.2. Tham gia các chương trình Hội thảo thi hành pháp luật hoặc các dự án hỗ trợ pháp luật do các tổ chức Quốc tế phối hợp với TW Hội Luật gia Việt Nam tổ chức khi được mời hoặc triển khai tại địa phương.
 
10. Công tác kiểm tra, giám sát:      
         Tiếp tục tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam đối với Hội Luật gia các cấp trong tỉnh.
 
        11. Công tác thi đua, khen thưởng:
          11.1. Phát động phong trào thi đua tới các cấp hội và cán bộ, hội viên tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua do Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và do tỉnh, do ngành phát động. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phong trào thi đua với chủ đề: Tiếp tục phát động và thực hiện phong trào thi đua “ Mỗi hội viên luật gia là một cộng tác viên, tuyên truyền viên pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống và hướng về cơ sở ” gắn với cuộc vận động “Đưa pháp luật về cơ sở và giúp người dân tiếp cận pháp luật” do Hội Luật gia tỉnh phát động.
 
11.2. Hướng dẫn đăng ký thi đua 2019 và định kỳ sơ, tổng kết các phong trào thi đua trong hệ thống các cấp Hội Luật gia.
 
11.3. Tổ chức Hội nghị điển hình tiến tiến Hội Luật gia tỉnh Lần thứ 2 giai đoạn 2014 – 2019.
 
12.  Công tác tham mưu, phối hợp
          Phối hợp với cấp uỷ; chính quyền; các tổ chức đoàn thể các cấp và các sở, ban, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác Hội Luật gia như: Tiếp tục duy trì phối hợp với các cấp, các ngành liên quan thông qua thực hiện Quy chế, Kế hoạch phối hợp như: Quy chế phối hợp công tác giữa Hội Luật gia tỉnh với Viện Kiểm sát tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Hội Luật gia tỉnh với Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Đoàn luật sư tỉnh; Hội Luật gia tỉnh với Công an tỉnh; Hội Luật gia tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp; ... Đồng thời tiếp tục xây dựng Chương trình phối hợp công tác với các sở, ngành liên quan như: Hội Luật gia tỉnh phối hợp công tác với Sở Tài nguyên và Môi trường; Hội Luật gia tỉnh phối hợp công tác với Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh ...
            
          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          1. Hội Luật gia các cấp trong tỉnh căn cứ Kế hoạch này và nhiệm vụ chính trị của địa phương để xây dựng Kế hoạch, Chương trình công tác và dự toán kinh phí thực hiện năm 2019 của cấp mình.
 
          2. Tích cực tham mưu cho cấp uỷ và chính quyền cùng cấp về công tác lãnh đạo, quản lý Hội Luật gia của cấp mình và cấp dưới.
 
          3. Phối hợp với cấp uỷ; chính quyền; các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp từng bước kiện toàn bộ máy, tổ chức Hội Luật gia các cấp; coi trọng việc tuyên truyền, phổ biến Điều lệ Hội; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội.
 
          4. Thường trực Hội Luật gia các cấp phải thường xuyên bám sát hướng dẫn của Hội Luật gia cấp trên; sự chỉ đạo của Cấp uỷ, UBND cùng cấp và Kế hoạch công tác của Hội. Bảo đảm sự liên hệ, gắn kết giữa các luật gia trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Hội.
 
           5. Huy động các nguồn lực để hỗ trợ các hoạt động của các cấp Hội luật gia có hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý thu, chi hội phí của các cấp hội.
 
          6. Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đối với tổ chức, hoạt động của các cấp Hội theo quy định của Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam. Nhằm phát huy những mặt mạnh, khắc phục những hạn chế trong tổ chức và hoạt động của Hội.
 
          7. Ban Thường  trực , Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Luật gia các cấp có trách nhiệm thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai các hoạt động có hiệu quả. Định kỳ thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo. Coi trọng công tác sơ kết, tổng kết để đánh giá kết quả. Kịp thời phát hiện những nhân tố, cá nhân điển hình tiên tiến có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác của Hội để có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời./.
 
Nơi nhận:
- TT. TW Hội Luật gia Việt Nam;
- TT.Tỉnh uỷ;
- TT.HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh uỷ;
- Ban Nội chính Tỉnh uỷ;
- Uỷ ban MTTQ tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- TT.Thi đua Khối các Hội đặc thù tỉnh (HCCNXP);
- Hội Luật gia các huyện, thành phố;
- Các Chi hội luật gia trực thuộc tỉnh;
   - Các đ/c BCH. HLG tỉnh;
    - Lưu: VT -VP.
TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Cảnh Phương
 

Tác giả: Nguyễn Cảnh Phương

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu

14-CT/TW

Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới

Thời gian đăng: 15/07/2022

lượt xem: 1738 | lượt tải:327

20/KH-HLG

Kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2022

Thời gian đăng: 07/03/2022

lượt xem: 1438 | lượt tải:394

543/UBND-TH

Về việc tham gia dự án "Tư vấn pháp luật cho phạm nhân và người mới chấp hành xong án phạt tù"

Thời gian đăng: 07/03/2022

lượt xem: 1476 | lượt tải:350

16/KH-HLG

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Thời gian đăng: 07/03/2022

lượt xem: 1830 | lượt tải:536

154/QĐ-HLG

Quyết định thành lập Chi hội Luật gia Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu

Thời gian đăng: 26/10/2021

lượt xem: 2203 | lượt tải:640
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
Bầu cử QH, HĐND 2021
Tỉnh ủy Lai Châu
laichau.gov.vn
hoiluatgiavn.org.vn
Văn bản quy phạm tỉnh
dichvucong.laichau.gov.vn
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 30
  • Hôm nay: 7,547
  • Tổng lượt truy cập: 11,799,028
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down