Thứ hai, 15/07/2024, 06:49

Một số kết quả công tác hội Luật gia quý I năm 2018

Thứ hai - 26/03/2018 05:41 1.276 0
Năm 2018 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh. Đặc biệt, là năm tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020); năm có nhiều Bộ luật, luật mới được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới có hiệu lực thi hành…
Hội Luật gia các cấp trong tỉnh luôn được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của cấp uỷ, chính quyền các cấp và TW Hội Luật gia Việt Nam. Với sự cố gắng Hội Luật gia tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2018 và tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ ngay từ đầu năm tới các cấp Hội. 

Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các văn bản của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam cho các cấp hội và đến 100% hội viên tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Tiếp tục triển khai học tập và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ đến cán bộ, đảng viên, nhằm nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của mỗi luật gia, các hội viên tích tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Đặc biệt đã có 2.910 lượt cán bộ, hội viên luật gia được tham gia học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng các cấp; các văn bản pháp luật mới ban hành.

Hội Luật gia các cấp trong toàn tỉnh đã tham gia xây dựng 06 văn bản, chính sách pháp luật. Cụ thể, các cấp Hội đã tổ chức và tham gia các hội nghị lấy ý kiến vào 02 dự thảo Luật với 2.910 lượt hội viên luật gia tham gia như: Dự thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi); dự thảo Luật An ninh mạng… do Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức; tham gia ý kiến vào 01 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do UBND huyện ban hành; phối hợp tổ chức 01 hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của huyện; tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh ban hành; thẩm định văn bản quy phạm pháp luật 01 văn bản và tham mưu xây dựng 01 văn bản quy phạm pháp luật do UBND huyện ban hành. Hội Luật gia tỉnh đã phối hợp với Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tổ chức lấy 200 phiếu khảo sát đánh giá chỉ số tư pháp trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Thông qua các Chi hội, Trung tâm Tư vấn pháp luật, Trung tâm Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý của Hội Luật gia tỉnh; Hội Luật gia các huyện, thành phố; Chi hội luật gia Cục thi hành án dân sự, Chi Hội Luật gia Tòa Án tham gia tư vấn pháp luật lưu động, tư vấn pháp luật qua điện thoại, tư vấn pháp luật trực tiếp cho các tổ chức và cá nhân liên quan đến các vụ việc hành chính, chế độ chính sách, đất đai, hôn nhân gia đình, dân sự, hình sự, kinh tế… Các cấp Hội trong toàn tỉnh đã tư vấn trực tiếp và qua điện thoại cho 34 vụ việc cho 46 tổ chức, cá nhân.
 
Hội Luật gia tỉnh đã Phối hợp với Trung tâm Tư vấn pháp luật cho người nghèo và cộng đồng của TW Hội Luật gia Việt Nam tổ chức tư vấn lưu động tại 08 thôn, bản của 02 xã Sin Suối Hồ và xã Bản Lang của huyện Phong Thổ với 504 người dân tộc thiểu số.

Thông qua các Chi hội, các cấp hội đã trợ giúp pháp lý 37 cuộc lưu động cho 1.150 lượt người. Cụ thể: Trung tâm tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý tỉnh trợ giúp pháp lý thuộc Hội Luật gia tỉnh, Chi hội Sở Tư pháp, Chi Hội Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. Trong Hoạt động trợ giúp pháp lý chủ yếu liên quan đến lĩnh vực hình sự; hôn nhân và gia đình; dân sự; đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng; Luật giao thông đường bộ; Luật phòng, chống ma túy; Luật bảo vệ môi trường; Bộ luật tố tụng dân sự và thi hành án dân sự và một số lĩnh vực pháp luật khác…  Hội Luật gia huyện Tam Đường đã trợ giúp pháp lý lưu động được 18 cuộc với 682 lượt người tham gia với 12 cá nhân được trợ giúp pháp lý.

Hội Luật gia các cấp đã thực hiện tuyên truyền được 152 cuộc với 8.053 lượt người tham gia. Cụ thể: Các chi hội Luật gia trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của hội viên và Nhân dân, Hội Luật gia thành phố đã thực hiện chỉ đạo các chi hội Luật gia tuyên truyền hoặc tuyên truyền lồng ghép tại cuộc họp cơ quan, tổ dân phố, bản… đến cán bộ, hội viên và nhân dân các văn bản Luật như Hiến pháp năm 2013; Luật Hộ tịch; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật nghĩa vụ dân sự; Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật phòng, chống tham nhũng; Luật khiếu nại, tố cáo và các văn bản pháp luật mới đã có hiệu lực thi hành. Điển hình như là hội Luật gia Thành phố Lai Châu đã thực hiện tuyên truyền được 15 cuộc với 946 lượt người tham gia. Hội Luật gia huyện Tam Đường đã tham mưu cho chính quyền tổ chức chấm điểm xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 theo quy định, kết quả 12/14 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017.

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thông qua việc tổ chức thường xuyên “Ngày pháp luật” trong sinh hoạt của Chi hội và của Hội Luật gia các huyện, thành phố. Đồng thời đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền thông qua  các Hội nghị, Hội thảo, các cuộc tuyên truyền trực tiếp, hoặc thông qua các cơ quan thông tin đại chúng: Duy trì trang thông tin điện tử tỉnh Lai Châu với tổng lượng truy cập 1.337.471 người truy cập (Bình quân mỗi tháng có trên 5000 lượt truy cập; Mỗi ngày có trên 200 lượt truy cập).

Hội Luật gia các cấp đã tiếp, giải quyết đơn thư khiếu nại. Đã hướng dẫn, giải thích cho công dân hiểu pháp luật về khiếu nại, đồng thời giúp công dân thực hiện đúng quyền khiếu nại...

Hội Luật gia các cấp kết hợp với các phòng ban chuyên môn, UBND xã, phường các tổ chức hoà giải cơ sở đã tham gia hướng dẫn, hỗ trợ công tác hoà giải ở cơ sở. Cụ thể, Hội Luật gia huyện Tam Đường đã tổ chức hòa giải thành công 6/8 vụ việc.

Hội Luật gia các cấp trong tỉnh tích cực tham gia công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng và Luật phòng chống tham nhũng theo chỉ đạo của UBND tỉnh…Điển hình là Chi hội Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Chi hội Thanh tra tỉnh, Chi hội Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Chi hội Toà án nhân dân tỉnh, chi hội luật gia Văn phòng Hội Luật gia tỉnh.  
Hội Luật gia các cấp tích cực tuyên truyền, thực hiện tốt đường lối, chính sách đối ngoại nhân dân của Đảng và Nhà nước. Tham gia các Hội nghị, hội thảo về xây dựng chính sách pháp luật do Trung ương Hội Luật gia Việt Nam phối hợp với các Tổ chức phi chính phủ tổ chức.

Thông qua Dự án “Tư vấn pháp luật về Hợp đồng hợp tác cho người nông dân dân tộc thiểu số các tỉnh miền Bắc Việt Nam” Trung tâm Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý của Hội Luật gia tỉnh đã Phối hợp với Trung tâm Tư vấn pháp luật cho người nghèo và cộng đồng của TW Hội Luật gia Việt Nam tổ chức 01 hội thảo “Vận động chính sách với các đối tác chính trong ngành nông, lâm sản cấp tỉnh và trung ương về phương pháp, mô hình hợp tác tốt đối với nông dân khi ký kết hợp đồng sản xuất kinh doanh” cho 35 đại biểu là đại diện lãnh đạo một số doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; đại diện nhóm nông dân các xã, thị trấn thuộc Dự án...

Công tác phát triển hội viên tiếp tục được quan tâm chú trọng. Tiếp tục vận động, hướng dẫn các sở, ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp trong tỉnh thành lập Chi hội Luật gia trực thuộc Hội Luật gia tỉnh. Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn Hội Luật gia các huyện, thành phố tiếp tục thành lập các Chi hội Luật gia ở các ban, ngành, đoàn thể huyện, thành phố; thành lập Chi hội Luật gia và Trung tâm pháp luật cộng đồng ở xã, phường, thị trấn. Tiếp tục triển khai việc làm Thẻ hội viên luật gia năm 2018.

Hội Luật gia tỉnh chỉ đạo các Chi hội Luật gia trực thuộc Hội Luật gia tỉnh và Hội Luật gia huyện Tam Đường trình các cấp về việc tổ chức Đại hội Hội Luật gia huyện Than Uyên; huyện Sìn Hồ; Thành phố Lai Châu và huyện Mường Tè.

Hội Luật gia tỉnh phối hợp với hội Luật gia huyện Phong Thổ và Hội Luật gia huyện Mường Tè tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ công tác Hội Luật gia cho 160 đại biểu là Ban Chấp hành Hội Luật gia huyện và Ban chấp hành các chi hội luật gia các xã, thị trấn và đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, cán bộ Tư pháp xã.

Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh đã phát động và thực hiện phong trào thi đua “ Mỗi hội viên luật gia là một cộng tác viên, tuyên truyền viên pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống và hướng về cơ sở ” gắn với cuộc vận động “Đưa pháp luật về cơ sở và giúp người dân tiếp cận pháp luật”; do Hội Luật gia tỉnh phát động. Hướng dẫn Hội Luật gia các huyện, thành phố, các Chi hội Luật gia trực thuộc Hội Luật gia tỉnh đăng ký thi đua năm 2018. Kết quả có trên 50 tập thể và trên 100 cá nhân hội viên luật gia các cấp trong tỉnh đã tham gia đăng ký thi đua.

Tác giả: Luật gia. Nguyễn Cảnh Phương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

14-CT/TW

Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới

Thời gian đăng: 15/07/2022

lượt xem: 1737 | lượt tải:327

20/KH-HLG

Kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2022

Thời gian đăng: 07/03/2022

lượt xem: 1437 | lượt tải:394

543/UBND-TH

Về việc tham gia dự án "Tư vấn pháp luật cho phạm nhân và người mới chấp hành xong án phạt tù"

Thời gian đăng: 07/03/2022

lượt xem: 1473 | lượt tải:350

16/KH-HLG

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Thời gian đăng: 07/03/2022

lượt xem: 1830 | lượt tải:536

154/QĐ-HLG

Quyết định thành lập Chi hội Luật gia Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu

Thời gian đăng: 26/10/2021

lượt xem: 2200 | lượt tải:640
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
Bầu cử QH, HĐND 2021
Tỉnh ủy Lai Châu
laichau.gov.vn
hoiluatgiavn.org.vn
Văn bản quy phạm tỉnh
dichvucong.laichau.gov.vn
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 35
  • Hôm nay: 6,687
  • Tổng lượt truy cập: 11,798,168
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down