Thứ ba, 16/07/2024, 07:40

Hội Luật gia tỉnh Lai Châu tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW, ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam

Thứ ba - 07/09/2021 16:34 705 0
Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 56-CT/TW, ngày 18-8-2000 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam; Tỉnh ủy tỉnh Lai Châu đã ra Thông báo số 195-TB/TU ngày 30 tháng 01 năm 2008 của Tỉnh uỷ về việc thành lập Ban Vận động thành lập Hội Luật gia Tỉnh Lai Châu; Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã ra Quyết định số 290/QĐ -UBND ngày 23 tháng 3 năm 2009 về việc thành lập Hội Luật gia tỉnh Lai Châu và Quyết định số 289/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Hội Luật gia tỉnh Lai Châu.
Sau 20 năm thực hiện Chỉ thị 56-CT/TW ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam. Cấp ủy, chính quyền và Hội Luật gia các cấp trong tỉnh  đã thực hiện được kết quả cụ thể như sau:
- Việc củng cố và phát triển về tổ chức, bộ máy, nguồn nhân lực để Hội “thực sự là một tổ chức nghề nghiệp mang tính chính trị, xã hội sâu sắc của những người hoạt động trong lĩnh vực pháp luật”.
Các cấp uỷ Đảng đã trực tiếp lãnh đạo việc phát triển hội viên luật gia thông qua việc ra Thông báo thành lập Ban vận động thành lập Hội Luật gia các cấp trong tỉnh. Trước hết tập trung phát triển hội viên luật gia trong các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh và cấp huyện, thị. Tổng số hội viên luật gia phát triển từ năm 2008 đến nay là 3.585 hội viên, chất lượng hội viên ngày càng được nâng cao.
Về tổ chức Hội Luật gia các cấp đến nay các cấp uỷ Đảng đã lãnh đạo thành lập Hội Luật gia tỉnh; thành lập 14 Chi hội Luật gia trực thuộc Hội Luật gia tỉnh; thành lập Hội Luật gia ở 8/8 huyện, thành phố; 39 chi hội luật gia trực thuộc các huyện, thành phố; thành lập 97chi hội luật gia/106 xã, phường, thị trấn; thành lập 28 Trung tâm pháp luật cộng đồng. Đồng thời với việc thành lập Hội Luật gia các cấp trong tỉnh, các Cấp uỷ Đảng đã lãnh đạo kiện toàn củng cố các tổ chức Hội Luật gia thông qua việc lãnh đạo tổ chức Đại hội Hội Luật gia các cấp theo nhiệm kỳ.
- Công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; giám sát, phản biện xã hội; nghiên cứu khoa học pháp lý.
          Tham gia xây dựng chính sách pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm của Hội Luật gia các cấp trong tỉnh, trong những năm qua, Hội Luật gia các cấp trong tỉnh rất chú trọng công tác này, đã có nhiều cải tiến và bố trí những Luật gia có trình độ, kinh nghiệm nghiên cứu, tham gia xây dựng chính sách, pháp luật đã góp phần tích cực cho công tác xây dựng chính sách, pháp luật ở địa phương đạt được những kết quả cụ thể như sau: Đã tham gia và tổ chức lấy ý kiến vào 579 các dự án Luật, pháp lệnh theo yêu cầu của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giao; tham gia ý kiến, soạn thảo, thẩm định 779 văn bản quy phạm pháp luật của địa phương; tham gia rà soát 662 văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời phát hiện, kiến nghị, sửa đổi, bãi bỏ 148 văn bản đã hết hiệu lực pháp luật hoặc ban hành sai, trái thẩm quyền cùng với sự tham gia trong việc xây dựng văn bản pháp luật;
- Việc xây dựng và thực hiện các chương trình phổ biến giáo dục pháp luật, trong đó bao gồm việc thực hiện Đề án về xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý theo Quyết định 1133/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/7/2013, Quyết định 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25/5/2017 và các chương trình, đề án khác về phổ biến giáo dục pháp luật.
         Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được các cấp hội và hội viên triển khai hoạt động thường xuyên, có hiệu quả. Hội Luật gia các cấp trong tỉnh đã cử các đồng chí lãnh đạo hội, hội viên có trình độ và trách nhiệm tham gia thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật ở các cấp với 321hội viên Hội Luật gia tham gia thực hiện nhiệm vụ Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên, cộng tác viên trong đó cấp tỉnh 25, cấp huyện/thanh phố 86, cấp cơ sở 210.
Trong những năm qua, Hội Luật gia các cấp trong tỉnh đã trực tiếp chủ trì và phối hợp tổ chức 7.641 cuộc phổ biến, giáo dục pháp luật tới  555.753 lượt người tham dự, gồm các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, phụ nữ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật 2.365 cuộc cho 87.546 người tham dự; đã cung cấp 187.222 tờ rơi, tờ gấp, đề cương tuyên truyền pháp luật, biên soạn và phát hành 4.200 cuốn thông tin Pháp luật và đời sống; 4.868 bản tin pháp luật và phối hợp với Đài phát thanh truyền hình, phát 1.422 lượt trên sóng phát thanh - Truyền hình tỉnh và các huyện; phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia 12 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 42.726 lượt người tham gia; Phổ biến, giáo dục pháp luật tại các cơ sở giáo dục tại địa phương 1.805 cuộc cho 69.450 lượt người; lông ghép trong các buổi sinh hoạt, văn hóa, văn nghệ 1.660 buổi... Tổ chức Ngày pháp luật Việt Nam, tổ chức xét xử lưu động 500 vụ án đối với các vụ án điển hình tại xã hoặc cụm xã nơi có hành vi vi phạm pháp luật, nhằm tuyên truyền giáo dục cho nhân dân hiểu rõ hơn về pháp luật, góp phần ngăn chặn và phòng ngừa tội phạm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. …. Đặc biệt trong giai đoạn thực hiện Đề án “ xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý” giai đoạn 2013 - 2016 theo Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số Quyết định số 705/QĐ-TTg-CP ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai đề án giai đoạn 2017 - 2021. Hội Luật gia đã chủ động phối hợp với sở Tư pháp tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định để triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý ” trên đại bàn tỉnh Lai Châu.
Hình thức tuyên truyền được thực hiện rất phong phú và đa dạng như: Tuyên truyền theo đợt là tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến hoặc Lồng nghép với các cuộc họp chuyên môn, tổ chức xã hội, họp thôn, bản, tổ dân phố và các buổi sinh hoạt các câu lạc bộ tại khu dân; Tuyên truyền qua việc biên soạn tài liệu hỏi đáp pháp luật, tờ rơi, tờ gấp; Tuyên truyền qua công tác tư vấn pháp luật tại 02 Trung tâm Tư vấn Pháp luật; Trung tâm tư vấn pháp luật và Trợ giúp pháp lý của hội, tư vấn pháp luật lưu động trong quá trình thực hiện Đề án “xã hội hóa …” và Dự án “Tư vấn pháp luật về Hợp đồng hợp tác cho người nông đâ dân tộc thiểu số tại Miền Bắc Việt Nam” do TW hội Luật gia Việt Nam vận động nguồn tài trợ của tổ chức Phát triển Nông nghiệp Đan Mạch thực hiện trên địa bàn của tỉnh.
Đánh giá chung trong những năm qua, hội Luật gia các cấp trong tỉnh với sự cố gắng của các cấp hội và đội ngũ hội viên đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh, huyện/thành phố và cơ sở đã thực hiện tốt nhiệm vụ này, đưa pháp luật vào thực tế xã hội, phát huy được dân chủ, bình đẳng trong việc thực thi pháp luật.
- Việc xây dựng và thực hiện các chương trình tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý,  trong đó bao gồm việc thực hiện Đề án về xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý theo Quyết định 1133/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/7/2013, Quyết định 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25/5/2017 và các chương trình, đề án khác về tư vấn pháp luật trợ giúp pháp lý. Tình hình tổ chức, kết quả hoạt động của các Trung tâm tư vấn pháp luật trực thuộc.
Thông qua 02 Trung tâm Tư vấn Pháp luật; Trung tâm tư vấn pháp luật và Trợ giúp pháp lý của Hội tiếp nhận các Dự án theo sự chỉ đạo của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã tích cực thực hiện hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý trực tiếp và lưu động miễn phí cho các  tổ chức và cá nhân, cụ thể: thực hiện tư vấn pháp luật miễn phí 5.899 cuộc cho 102.986 lượt người; trợ giúp pháp lý 7.393 cuộc cho 51.008 người. Nội dung các vụ việc tư vấn chủ yếu liên quan tới các lĩnh vực đất đai, hôn nhân gia đình; chế độ chính sách, dân sự, hành chính...
          - Công tác tham gia cải cách tư pháp, tham gia cải cách hành chính, phòng chống vi phạm, tội phạm, nhất là phòng chống tham nhũng ở địa phương, đơn vị.
Tham gia báo cáo kết quả 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 theo chỉ đạo tại Công văn số 1142-CV/TU ngày 24/9/2010 của Tỉnh uỷ Lào Cai. Hội Luật gia tỉnh luôn chỉ đạo các Chi hội thực hiện tốt tinh thần cải cách tư pháp và cải cách hành chính.
Trong những  năm qua Hội Luật gia tỉnh đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 49-NQ/TW; Kết luận số 92-Kl/TW của Bộ Chính trị và các Chỉ thị, Nghị quyết của đảng về công tác cải cách tư pháp, các đơn vị trực thuộc đã tích cực chủ động trong công tác tham mưu đóng góp ý kiến sửa đổi, xây dựng pháp luật,văn bản dưới luật, các quy định về công tác cán bộ, công tác văn phòng đảm bảo tính tinh gọn liên tục hiệu quả. Luôn thể hiện sự tập trung trí tuệ của các luật gia vào việc xây dựng các văn bản luật, cải cách tư pháp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới của đất nước.
Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được quan tâm triển khai, thực hiện thường xuyên quán triệt các văn bản, quy định về phòng, chống tham nhũng đến các cấp hội và hội viên; thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập, đồng thời, chỉ đạo thực hiện nghiêm chế độ báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định. Do làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho các hội viên nên năm 2020 không có khiếu nại, tố cáo của công dân về hành vi tham nhũng, nhận hối lộ đối với các hội viên trong tỉnh Hội.       
- Tham gia các hoạt động tư vấn, giám sát giải quyết khiếu nại.
Công tác tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ rất phức tạp, nhiều vụ khiếu nại, tố cáo kéo dài ảnh hưởng rất lớn trong dư luận xã hội. Nhằm tham gia đóng góp trong lĩnh vực này Hội Luật gia tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn về các nội dung: Xây dựng Văn bản quy phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo; Giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản biện xã hội; Phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn và trợ giúp pháp lý về lĩnh vực khiếu nại; Tiếp thu ý kiến phản ánh của công dân và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo khi được cơ quan chức năng mời tham gia.
- Tham gia hoà giải cơ sở và các thiết chế hoà giải khác theo quy định của pháp luật.
Thực hiện chức năng hòa giải cơ sở, các cấp hội, trong những năm qua đã tham gia hỗ trợ công tác hòa giải ở cơ sở 3.458 vụ việc;  Các mâu thuẫn xảy ra được hòa giải tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực đất đai, gía cả đền bù khi Nhà nước thu hồi đất để giải phóng mặt bằng; tranh chấp dân sự (các mâu thuẫn nhỏ trong nhân dân); Hôn nhân và gia đình; giải quyết các chế độ chính sách…
- Tham gia giải quyết các tranh chấp pháp lý ngoài cơ chế nhà nước.
Hội Luật gia các cấp trong tỉnh đã tích cực tham gia các hoạt động tư vấn pháp luật cho người  dân và hỗ trợ công tác hòa giải ở cơ sở góp phần tham gia giải quyết các tranh chấp pháp lý ngoài cơ chế nhà nước.
- Tham gia công tác giám sát, theo dõi việc thi hành pháp luật.
Với tư cách là thành viên của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cùng cấp Hội Luật gia các cấp trong tỉnh đã phối hợp tham gia công tác giám sát, theo dõi việc thi hành pháp luật.
- Công tác tham gia đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu, tuyển chọn một số chức danh tư pháp và hội thẩm nhân dân.
 Hội Luật gia tỉnh luôn chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ hội viên và bổ sung bồi dưỡng nguồn cán bộ có năng lực trình độ cho các cơ quan Nhà nước. Là thành viên của Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Chấp hành viên. Hội Luật gia đã tham gia tuyển chọn xem xét và đề nghị bổ nhiệm 145 đồng chí Thẩm phán cấp tỉnh và  huyện; Kiểm sát viên: 195 đồng chí Kiểm sát viên cấp tỉnh và huyện; 56 đồng chí Chấp hành viên thi hành án dân sự cấp tỉnh và huyện.
         - Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế.
Hội Luật gia và hội viên luật gia các cấp trong tỉnh tích cực tham gia tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt là tham gia tuyên truyền 3 văn kiện pháp lý biên giới Việt – Trung. Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo của Việt nam; tuyên truyền các công ước quốc tế Việt Nam tham gia ký kết ...
Tham gia các Hội thảo trao đổi kinh nghiệm triển khai thực thi pháp luật do TW Hội Luật gia Việt Nam và các tổ chức phi Chính phủ phối hợp tổ chức. Phối hợp với tổ chức ADDA thực hiện, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Dự án “Tư vấn pháp luật về Hợp đồng hợp tác cho người nông dân dân tộc thiểu số các tỉnh miền Bắc Việt Nam” tại tỉnh Lai Châu và các Dự án khác do do TW Hội Luật gia Việt Nam và các tổ chức phi Chính phủ phối hợp triển khai tại tỉnh.
Hoạt động đối ngoại nhân dân của Hội Luật gia và hội viên luật gia các cấp đã góp phần tạo môi trường thuận lợi phục vụ cho việc hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh Lai Châu.
- Việc nghiên cứu, phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối của Đảng.
Hội viên Luật gia các cấp trong tỉnh luôn tích cực nghiên cứu các chủ trương, Nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước nhằm phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối của Đảng.
- Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và thực hiện các hoạt động phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị và các nhiệm vụ khác.
Hội viên Luật gia các cấp trong tỉnh tích cực tham gia các văn kiện Đại hội Đảng các cấp; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII … góp phần tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Tham gia các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và thực hiện các hoạt động phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị và các nhiệm vụ khác.
          Sau 20 năm thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW, ngày 18-8-2000 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam. Các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đã quan tâm chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức Hội Luật gia và công tác Hội ở các cấp, tạo điều kiện để Hội phát huy vai trò, vị thế của Hội trên các lĩnh vực hoạt động và đã có những tiến triển, góp phần nâng cao vị thế của Hội trên địa bàn tỉnh cũng như trong xã hội. Cùng với sự chỉ đạo của  Hội Luật gia Việt Nam và sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, sự nỗ lực phấn đấu của Hội viên ở các Chi hội đã đạt được một số kết quả bước đầu trong việc đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, từng bước phát huy thế mạnh của Hội, thực sự là nòng cốt trong các hoạt động của Hội Luật gia các cấp trong tỉnh, góp phần nâng cao dân trí pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, hạn chế các vi phạm pháp luật, giữ vững an toàn trật tự xã hội./. 

Tác giả: Luật gia. THL

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

14-CT/TW

Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới

Thời gian đăng: 15/07/2022

lượt xem: 1741 | lượt tải:328

20/KH-HLG

Kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2022

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 1441 | lượt tải:394

543/UBND-TH

Về việc tham gia dự án "Tư vấn pháp luật cho phạm nhân và người mới chấp hành xong án phạt tù"

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 1478 | lượt tải:350

16/KH-HLG

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 1833 | lượt tải:536

154/QĐ-HLG

Quyết định thành lập Chi hội Luật gia Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu

Thời gian đăng: 26/10/2021

lượt xem: 2205 | lượt tải:640
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
Bầu cử QH, HĐND 2021
Tỉnh ủy Lai Châu
laichau.gov.vn
hoiluatgiavn.org.vn
Văn bản quy phạm tỉnh
dichvucong.laichau.gov.vn
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 52
  • Hôm nay: 4,011
  • Tổng lượt truy cập: 11,804,664
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down