Thứ hai, 15/07/2024, 07:07

Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của hội Luật gia tỉnh Lai Châu

Thứ năm - 14/10/2021 01:05 910 0
Hội Luật gia tỉnh Lai Châu nói riêng, Hội Luật gia Việt Nam nói chung là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, là thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của nhà nước.
Hội Luật gia tỉnh Lai Châu được thành lập ngày 23/3/2009 đến nay, đã trải qua 3 kỳ Đại hội, đặc biệt từ sau Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội đã có bước phát triển về tổ chức bộ máy và số lượng hội viên, đưa tổng số hội viên lên 3.388 hội viên. Thành lập được 08 Hội Luật gia huyện, thành phố; 01 Trung tâm Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; 15 Chi hội Luật gia trực thuộc; 139 Chi hội Luật gia thuộc Hội Luật gia các huyện, thành phố; 38 Chi Hội Luật gia các phòng, ban, đoàn thể; 101 Chi hội Luật gia xã, phường, thị trấn; 18 Trung tâm pháp luật cộng đồng; 09 Câu lạc bộ cộng tác viên. Phương thức hoạt động của các tổ chức Hội không ngừng được đổi mới nội dung và phương thức, bám sát các cương lĩnh và nhiệm vụ theo Điều lệ hội, bám sát các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý. Hội Luật gia tỉnh Lai Châu đã góp phần cùng hệ thống chính trị đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước…
Để Hội Luật gia các cấp trong tỉnh từng bước được củng cố, kiện toàn đẩy mạnh phát triển hội viên và tổ chức Hội luật gia; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hướng về cơ sở. Trong những năm qua Hội luật gia tỉnh Lai châu đã tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo việc tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện các Chỉ thị, văn bản của Đảng, chính quyền đối với công tác hội luật gia trên địa bàn tỉnh. Đồng thời để thực hiện tốt Nghị quyết và chương trình hành động của Đại hội Hội Luật gia tỉnh lần thứ III, hàng năm Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh đã ban hành Nghị quyết giao cho Ban Thường vụ, Ban Thường trực Hội Luật gia tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch, công văn hướng dẫn, chỉ đạọ các cấp hội trong tỉnh thực hiện đúng chức năng của các cấp hội.
Những kết quả đạt của Hội Luật gia tỉnh thể hiện rõ vai trò của Hội trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đó là tham gia xây dựng chính sách pháp luật. Với tinh thần trách nhiệm và trình độ hiểu biết pháp luật của giới Luật gia, các cấp Hội và hội viên đã tích cực tham gia góp ý nhiều dự án luật, Nghị định, Thông tư do các cơ quan Trung ương soạn thảo; tham gia xây dựng các Nghị quyết; Quyết định của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp; tham gia phối hợp theo dõi thi hành pháp luật; kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản pháp luật. Hội Luật gia tỉnh đã chủ trì nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, giải đáp, giải thích những vướng mắc của người dân về một số lĩnh vực pháp luật; tham gia các dự án Nâng cao năng lực phổ biến, tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất đai; dự án phổ biến, tư vấn pháp luật cho người mới chấp hành xong án phạt tù; Phối hợp với Công an tỉnh Lai Châu thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành án phạt tù” tại trại giam  tỉnh. Hội Luật gia tỉnh thực hiện đưa pháp luật đến các vùng sâu, vùng xa và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua, tiếp tục nâng cao vai trò, vị trí và trách nhiệm của các cấp Hội Luật gia, góp phần đưa Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống và trên cơ sở Nghị quyết số 305/NQ-HLGVN ngày 13/9/2019 của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam đã chỉ rõ, trong thời gian tới các cấp Hội Luật gia tỉnh Lai Châu cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:
Một là, tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội Luật gia quán triệt thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới; Thực hiện công văn số 255/HLGVN  ngày 28/9/2021 của Hội Luật gia Việt Nam về việc Quán triệt, triển khai chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan Nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng…
Đồng thời, cần bám sát Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam; các mục tiêu cụ thể và chín nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đề ra để triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn của Hội, góp phần đắc lực trong việc xây dựng nền khoa học pháp lý, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu.
 Hai là, phát huy tính chủ động, chủ trì, nòng cốt và làm rõ nét hơn các hoạt động của Hội. Trong đó, cần chú trọng tham gia vào quá trình xây dựng các cơ sở pháp lý cho việc hoạch định chính sách và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tích cực nghiên cứu, tham gia ý kiến trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Chú trọng lựa chọn các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng, quan tâm đến đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, kịp thời, thiết thực và hiệu quả. Cần phối với các cơ quan chức năng để trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đối tượng chính sách, đối tượng ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số.
Ba là, phát huy vai trò của Hội Luật gia với tư cách là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cần tích cực tham gia các hoạt động chính trị, pháp lý gắn với nhiệm vụ vận động nhân dân thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước; tham gia tích cực vào các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, phản biện xã hội theo đề nghị của các cơ quan nhà nước; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp.
Bốn là, tiếp tục xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức hội và hội viên theo tôn chỉ, mục đích của Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam; khẳng định rõ tính chất, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội Luật gia trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức văn hóa, tổ chức giáo dục, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị cơ sở xã, phường, thị trấn đã và đang làm công tác pháp luật, thi hành pháp luật tự nguyện. Có kế hoạch vận động, phối hợp với cấp ủy chính quyền xây dựng, phát triển trổ chức Hội, hội viên theo quy trình và bước đi vững chắc, có chất lượng; phát huy khả năng và kỹ năng của các Luật gia; chú trọng đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng hội viên, thu hút các Luật gia trẻ, có trình độ cao vào tổ chức Hội, đồng thời thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng. Kịp thời động viên, khích lệ hội viên đóng góp trí tuệ của mình cho hoạt động Hội.
Năm là, các cấp Hội cần tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương về mọi mặt, tạo điều kiện tốt nhất cho các cấp Hội Luật gia hoạt động; đặc biệt thường xuyên chỉ đạo nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của Hội Luật gia; định hướng giao nhiệm vụ cụ thể cho các cấp hội; tạo điều kiện về thời gian, con người, nhất là người làm công tác Hội chuyên trách; đề nghị lãnh đạo các đơn vị, địa phương hỗ trợ về cơ sở vật chất và kinh phí theo kế hoạch hàng năm để các cấp Hội chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao. Các cấp hội cần báo cáo kịp thời mọi hoạt động của Hội theo định kỳ, tạo điều kiện cho cấp ủy nắm tình hình phát triển và kịp thời uốn nắm, chấn chỉnh những mặt tồn tại, thiếu sót trong quá trình hoạt động của Hội.
Trong thời gian tới, Hội Luật gia tỉnh lai Châu cần ra sức phát huy hơn nữa vai trò của Hội trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, đặc biệt là tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Nghị quyết đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Lai Châu khóa III, nhiệm kỳ 2019 - 2024, tiếp tục củng cố, xây dựng các tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, đoàn kết, dân chủ, sáng tạo; xây dựng đội ngũ Luật gia trong toàn tỉnh giỏi về nghiệp vụ, trung thành, tận tụy vì nhân dân, vì công lý, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội của tỉnh nhà./.
 

Tác giả: Luật gia. THL

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu

14-CT/TW

Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới

Thời gian đăng: 15/07/2022

lượt xem: 1738 | lượt tải:327

20/KH-HLG

Kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2022

Thời gian đăng: 07/03/2022

lượt xem: 1438 | lượt tải:394

543/UBND-TH

Về việc tham gia dự án "Tư vấn pháp luật cho phạm nhân và người mới chấp hành xong án phạt tù"

Thời gian đăng: 07/03/2022

lượt xem: 1475 | lượt tải:350

16/KH-HLG

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Thời gian đăng: 07/03/2022

lượt xem: 1830 | lượt tải:536

154/QĐ-HLG

Quyết định thành lập Chi hội Luật gia Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu

Thời gian đăng: 26/10/2021

lượt xem: 2202 | lượt tải:640
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
Bầu cử QH, HĐND 2021
Tỉnh ủy Lai Châu
laichau.gov.vn
hoiluatgiavn.org.vn
Văn bản quy phạm tỉnh
dichvucong.laichau.gov.vn
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 43
  • Hôm nay: 6,842
  • Tổng lượt truy cập: 11,798,323
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down