Thứ hai, 15/07/2024, 06:51

Những kết quả nổi bật của Hội Luật gia các cấp tỉnh Lai Châu năm 2023

Chủ nhật - 17/12/2023 23:04 756 0
Thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-BCHHLG ngày 11/01/2022 của Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh lần thứ 6 khóa III, nhiệm kỳ 2019 – 2024; Chương trình số 125/CT-HLG ngày 30/12/2022 chương trình công tác Hội Luật gia tỉnh năm 2023.
 Thường trực Hội Luật gia tỉnh đã bám sát Nghị quyết, Chương trình công tác năm 2023 để triển khai thực hiện nhiệm vụ, đã đạt được kết quả cụ thể như sau:
- Công tác chính trị, tư tưởng: Ban chấp hành, Ban Thường vụ đã bám sát các quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Hội Luật gia Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh để triển khai công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đến các cấp hội và hội viên trong tỉnh. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Nghị quyết  Đại hội và các Nghị quyết chuyên đề, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV), giai đoạn 2021-2025; các văn bản của Hội Luật gia Việt Nam, của tỉnh...
Tiếp tục quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 26/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia tỉnh Lai Châu trong tình hình mới; Công văn số 998 - CV/TU ngày 29/7/2022 của Tỉnh ủy Lai Châu về quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 2516/KH-UBND ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW; Kế hoạch số 82/KH-HLG ngày 08/9/2023 Hội Luật gia tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW.
- Công tác tham gia xây dựng chính sách pháp luật: Hội luật gia các cấp trong tỉnh đã tích cực tham gia ý kiến 264 văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương; thẩm định, rà soát, kiểm tra, tự kiểm tra 7.582 văn bản quy phạm pháp luật.
- Công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tham gia tư vấn giải quyết khiếu nại, hòa giải cơ sở: Hội Luật gia tỉnh phối hợp trại tạm giam Công an tỉnh tổ chức 05 cuộc phổ biến, tư vấn pháp luật  cho 151 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại trạm tạm giam công an tỉnh; 09 cuộc phổ biến, tư vấn pháp luật lưu động tại cộng đồng cho người đã chấp hành xong án phạt tù được 275 người. Tổ chức 05 cuộc phổ biến, tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất đai cho 250 người dân. Tuyên truyền, vận động những người đang tái hòa nhập cộng đồng tại các địa phương trong tỉnh tham gia mô hình hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, thông qua hoạt động tuyên truyền, đến nay đã có  42 người đã chấp hành xong án phạt tù đang tái hòa nhập cộng đồng tại Thành phố, huyện Phong Thổ, Than Uyên tự nguyện làm đơn xin tham gia mô hình. Tổ chức thành công Hội nghị ra mắt mô hình và chính thức đi vào hoạt động nhằm động viên, giúp đỡ những người tái hòa nhập cộng đồng gạt bỏ mặc cảm, tự ti, có cơ hội tìm kiếm việc làm và ổn định cuộc sống. Kinh phí hoạt động từ nguồn dự án tư vấn pháp luật của Hội Luật gia Việt Nam tài trợ.
Hội Luật gia các cấp, Trung tâm tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý – Hội Luật gia tỉnh đã tư vấn pháp luật cho 286 lượt người; trợ giúp pháp lý 181 vụ việc cho 181 đối tượng các vấn đề hôn nhân gia đình, đất đai, chế độ chính sách, đền bù giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất… tham mưu giải quyết 155 đơn kiến nghị, phản ánh;  phối hợp với các cơ quan và các tổ chức hoà giải cơ sở tham gia hướng dẫn, hỗ trợ công tác hoà giải ở cơ sở được 275 vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai, hôn nhân và gia đình, dân sự…
- Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật: Luôn phát huy tốt vai trò trong công tác tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh bằng nhiều hình thức phong phú, nhiều hội viên đã tham gia viết tin bài đăng trên cổng thông tin điện tử của ngành, tỉnh. Trang thông tin điện tử của Hội liên tục cập nhật các thông tin mới về các hoạt động của các cấp Hội, tạo diễn đàn để các cấp Hội và hội viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm.
Hội Luật gia tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-HLG ngày 24/02/2023 của Hội Luật gia tỉnh về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023; thành lập Ban biên soạn tài liệu hỏi - đáp pháp luật và phân công nhiệm vụ cho các thành viên đảm bảo chất lượng, hiệu quả.Tài liệu gồm 267 câu hỏi - trả lời liên quan đến những vấn đề về Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật phòng, chống rửa tiền; Luật Thanh tra. Nội dung các Luật đều mới được sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực thi hành năm 2023. Tài liệu này sẽ góp phần trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới toàn thể hội viên.
Hội Luật gia các cấp trong tỉnh đã xây dựng và ban hành kế hoạch tuyên truyền năm 2023; phối hợp với Hội đồng phổ biến, giáo dục địa phương, cử báo cáo viên tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Đã tổ chức trực tiếp và phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền được 2.200 cuộc cho 176.815 lượt người tham gia. Nội dung tuyên truyền là các Luật mới được sửa đổi bổ sung năm 2022, 2023. Đã phát huy tốt vai trò trong công tác tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Tham gia công tác cải cách tư pháp; cải cách hành chính; giám sát thực hiện pháp luật; giám sát, phản biện xã hội: Hội Luật gia các cấp trong tỉnh đã tích cực tham gia tuyên truyền công tác cải cách tư pháp, tham mưu giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính cho nhân dân trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của hội; thường xuyên tham gia phối hợp với các đơn vị giám sát các nội dung liên quan đến hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật.
- Công tác tổ chức, cán bộ và hội viên: Tổ chức cơ sở thuộc Hội Luật gia tỉnh gồm: 01 Trung tâm Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; 16 Chi hội Luật gia ở các Sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp tỉnh. Các Chi hội Luật gia thuộc Hội Luật gia các huyện, thành phố gồm: 43 Chi Hội Luật gia các phòng, ban, đoàn thể huyện, thành phố; 106/106 Chi hội Luật gia xã, phường, thị trấn; 22 Trung tâm pháp luật cộng đồng xã, phường, thị trấn.
Công tác cán bộ và hội viên: Hội Luật gia tỉnh đã thực hiện quy trình miễn nhiệm Chủ tịch (kiêm nhiệm) và giới thiệu bầu Chủ tịch (chuyên trách). Xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy để giới thiệu bầu bổ sung Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh vào Ban Chấp hành Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII nhiệm kỳ 2019-2024. Hội Luật gia tỉnh đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-HLG ngày 10/01/2023 của Ban Thường vụ về ban hành quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp huyện;  Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho chi hội trưởng, Trung tâm pháp luật cộng đồng cấp xã; ban hành Công văn số 12/CV-HLG ngày 01/02/2023 về tiếp tục hướng dẫn thành lập Chi hội Luật gia cơ sở, kết nạp hội viên và đề nghị cấp thẻ hội viên; Công văn số 85/CV-HLG ngày 11/9/2023 về đăng ký tham gia hoạt động tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng của Hội Luật gia tỉnh; Tờ trình số 79/TTr-HLG ngày 05/9/2023 đề nghị  Hội Luật gia Việt Nam cấp thẻ hội viên.
          Hội Luật gia các cấp trong tỉnh đã thực hiện tốt công tác quản lý và phát triển hội viên, cấp thẻ hội viên. Cấp thẻ cho 256 hội viên, kết nạp được 28 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh là 3.236 hội viên, trong đó có  1.414/3.236 hội viên được cấp thẻ.
- Công tác thi đua, khen thưởng: Đã có chuyển biến rõ nét tạo động lực để cán bộ và hội viên phấn đấu, kết quả: có 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; Đề nghị Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội; được khối các tổ chức Xã hội – Xã hội nghề nghiệp đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể Hội Luật gia tỉnh; 21 tập thể và 26 cá nhân có thành tích trong công tác Hội được Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh tặng giấy khen. 
          - Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Hội Luật gia các cấp nhiệm kỳ 2024-2029:
Hội Luật gia tỉnh đã ban hành Tờ trình số 66/TTr-HLG, ngày 17/7/2023 về việc xin chủ trương Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về tổ chức Đại hội đại biểu Hội Luật gia các cấp tỉnh Lai Châu khóa IV, nhiệm kỳ 2024- 2029. Tỉnh Ủy Lai Châu đã ban hành Thông báo số 270-TB/VPTU, ngày 06/9/2023 của Thường trực Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024-2029; Công văn số 3586/UBND -TH ngày 20/9/2023 của UBND tỉnh về tổ chức Đại hội Hội Luật gia cấp huyện nhiệm kỳ 2024-2029; Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024-2029. Kế hoạch số 54/KH-HLG ngày 07/6/2023 của Hội Luật gia tỉnh về tổ chức Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Lai Châu khóa IV, nhiệm kỳ 2024-2029; Hướng dẫn số 86/HD-HLG ngày11/9/2023 về tổ chức Đại hội đại biểu Hội Luật gia các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Lai Châu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024-2029.
          Với những kết quả đạt được trên, Hội Luật gia tỉnh Lai Châu luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Hội Luật gia Việt Nam, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể các cấp trong tỉnh. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Thường trực, Hội Luật gia các huyện, thành phố, các Chi hội Luật gia trực thuộc và đặc biệt là sự quan tâm, hưởng ứng của hội viên các cấp trong tỉnh đã thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023.
 

Tác giả: Luật gia. TV

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu

14-CT/TW

Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới

Thời gian đăng: 15/07/2022

lượt xem: 1737 | lượt tải:327

20/KH-HLG

Kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2022

Thời gian đăng: 07/03/2022

lượt xem: 1437 | lượt tải:394

543/UBND-TH

Về việc tham gia dự án "Tư vấn pháp luật cho phạm nhân và người mới chấp hành xong án phạt tù"

Thời gian đăng: 07/03/2022

lượt xem: 1473 | lượt tải:350

16/KH-HLG

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Thời gian đăng: 07/03/2022

lượt xem: 1830 | lượt tải:536

154/QĐ-HLG

Quyết định thành lập Chi hội Luật gia Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu

Thời gian đăng: 26/10/2021

lượt xem: 2200 | lượt tải:640
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
Bầu cử QH, HĐND 2021
Tỉnh ủy Lai Châu
laichau.gov.vn
hoiluatgiavn.org.vn
Văn bản quy phạm tỉnh
dichvucong.laichau.gov.vn
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 34
  • Hôm nay: 6,706
  • Tổng lượt truy cập: 11,798,187
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down