Thứ hai, 15/07/2024, 08:19

Chi hội Luật gia Thanh tra tỉnh tham gia công tác giải quyết đơn thư góp phần bảo vệ lợi ích nhà nước, các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân trên địa bàn tỉnh

Thứ ba - 10/09/2013 04:26 1.260 0

Hội nghị sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2013

Hội nghị sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2013
Là một tỉnh đang trong quá trình xây dựng và kiến thiết, Lai Châu luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ để đầu tư phát triển về cơ sở hạ tầng, nhất là các công trình xây dựng, thủy điện, giao thông, thủy lợi, trường học, bệnh viện,… cùng với đó là công tác đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ bồi thường, di dân tái định cư các công trình thủy điện: Nậm Na, Huổi Quảng, Bản Chát, Lai Châu,… đã và đang nhận được sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, cũng như tin tưởng vào sức bật đưa tỉnh từng bước phát triển theo xu thế của vùng.
Tuy nhiên, những điều kiện về cơ chế, chính sách, pháp luật điều chỉnh một số lĩnh vực có liên quan trực tiếp tới lợi ích người dân như: bồi thường, hỗ trợ, tái định cư còn có những bất cập, chưa đồng bộ, thiếu thống nhất (thường xuyên có sự thay đổi), nhất là đơn giá bồi thường về đất. Năng lực của cán bộ, công chức trong một số cơ quan, đơn vị còn nhiều bất cập so với yêu cầu, nhiệm vụ được giao, dẫn đến quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ vẫn còn để sảy ra sai sót nhất định. Bên cạnh đó, trình độ dân trí của một bộ phân nhân dân một số nơi còn hạn chế, trong khi nội dung và hình thức tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật nói chung và pháp luật về khiếu nại, tố cáo nói riêng chưa phù hợp với thực tế. Công tác vận động, thuyết phục, hoà giải ở cơ sở chưa được phát huy tích cực. Do đó trên địa bàn tỉnh ít nhiều phát sinh đơn thư, tập trung chủ yếu ở 02 huyện: Than Uyên (chiếm 39,4%), Tam Đường (chiếm 20,1%), nguyên nhân chủ yếu là công tác chỉ đạo, triển khai giải quyết khiếu nại, tố cáo ở một số ngành, địa phương còn chưa đáp ứng yêu cầu. Sự quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ tham mưu giúp việc giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chưa kịp thời. Nhận thức về pháp luật khiếu nại, tố cáo của một bộ phận nhân dân còn nhiều hạn chế.
Thanh tra tỉnh với vai trò, chức năng là cơ quan chuyên môn tham mưu giúp UBND tỉnh trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, trong đó có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác tiếp nhận, xử lý, tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh, các cấp, các ngành vận dụng tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật hiện hành để giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ chính trị được giao, các Hội viên trong các Chi hội Luật gia ở các cấp nói chung và  Ngành Thanh tra nói riêng là lực lượng nòng cốt đã tham gia tích cực tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.
 Kết quả được thể hiện trong 6 tháng đầu năm 2013, các cấp, các ngành tiếp nhận 287 đơn, trong đó: khiếu nại 01 đơn; tố cáo 16 đơn; kiến nghị, phản ánh 270 đơn (giảm so với cùng kỳ năm 2012 là 90 đơn). Qua xem xét, xử lý cho thấy về khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính 01 đơn bằng 01 vụ việc, đơn tố cáo 16 đơn bằng 16 vụ việc (trong đó: thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính 06 đơn, thuộc thẩm quyền của cơ quan tư pháp 03 đơn, đơn tố cáo nặc danh, mạo danh 07 đơn), còn lại là kiến nghị, phản ánh 270 đơn. Các đơn đều đã được các cấp, các ngành trả lời theo quy định của pháp luật. Các cơ quan hành chính nhà nước đã giải quyết 02/03 đơn khiếu nại, đạt 66,7% (trong đó 02 vụ việc năm 2012 chuyển sang), đã giải quyết 11/12 đơn tố cáo, đạt 91,7% (trong đó 06 vụ năm 2012 chuyển sang).
Về công tác tiếp nhận, xử lý, xem xét và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh, bà Bùi Thị Đào – Trưởng phòng Tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, Chi hội Trưởng, Chi hội Luật gia Thanh tra tỉnh nhìn nhận: “Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về khiếu nại, tố cáo tiếp tục được tỉnh quan tâm, chỉ đạo sát sao các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã tổ chức thực hiện. Công tác quản lý nhà nước về khiếu nại, tố cáo được nâng lên. Bên cạnh đó nhận thức, trách nhiệm của thủ trưởng, cán bộ, công chức trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo có sự chuyển biến rõ nét. Đến nay toàn tỉnh không phát sinh mới các vụ việc phức tạp, đông người, không có đơn thư khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương. Tỷ lệ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đạt 86,6%. Đây thực sự là bước chuyển biến rõ nét trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh của cán bộ, công chức ở các cấp, các ngành nói chung và về vai trò, trách nhiệm của công chức, Hội viên các Chi hội Luật gia Thanh tra ở các sở, ngành, huyện, thị nói riêng, góp phần bảo vệ lợi ích Nhà nước, các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh”. 
 Để công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt được hiệu quả, thiết thực ngay từ cơ sở, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra trong 6 tháng cuối năm 2013 đó là:
Một là: Tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo năm 2011, các văn bản hướng dẫn thi hành và các chỉ thị, thông báo, quyết định của tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.
Hai là: Tăng cường chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng quy định của pháp luật và thực hiện nghiêm túc việc tổ chức đối thoại với công dân trong quá trình giải quyết. Tiếp tục chỉ đạo đôn đốc giải quyết dứt điểm các vụ việc ngay ở cơ sở không để kéo dài, tồn đọng. Quá trình xem xét, giải quyết cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan để trao đổi, thống nhất biện pháp xử lý, giải quyết.
Ba là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ về khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, nhất là các điểm mới của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhằm nâng cao hơn nữa kiến thức, sự hiểu biết pháp luật của đa số cán bộ, công chức, viên chức và người dân, nhất là ưu tiên hướng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về cơ sở.
Bốn là: Tập trung củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngành Thanh tra trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trọng tâm xây dựng kế hoạch theo từng giai đoạn để có lộ trình cụ thể trong đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đối với cán bộ, công chức trẻ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực thực thi nhiệm vụ, công vụ.
Năm là: Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, chú trọng quan tâm tới việc tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật, nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Sáu là: Tăng cường chỉ đạo công tác thanh, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan hành chính cấp dưới trong giải quyết khiếu nại, tố cáo gắn với rà soát, đôn đốc, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng, tập trung vào những cơ quan, địa bàn phức tạp, phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo.
Bảy là: Tăng cường công tác tự kiểm tra nội bộ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm pháp luật, nhất là đối với lĩnh vực: quản lý tài chính, đất đai, công tác cán bộ.
Tám là: Làm tốt công tác sơ, tổng kết, thi đua khen thưởng và duy trì thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo kịp thời theo đúng quy định./.

Tác giả: Lê Tiến Dũng - Thanh tra tỉnh

Nguồn tin: www.hoiluatgiavn.org.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

14-CT/TW

Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới

Thời gian đăng: 15/07/2022

lượt xem: 1738 | lượt tải:327

20/KH-HLG

Kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2022

Thời gian đăng: 07/03/2022

lượt xem: 1438 | lượt tải:394

543/UBND-TH

Về việc tham gia dự án "Tư vấn pháp luật cho phạm nhân và người mới chấp hành xong án phạt tù"

Thời gian đăng: 07/03/2022

lượt xem: 1476 | lượt tải:350

16/KH-HLG

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Thời gian đăng: 07/03/2022

lượt xem: 1830 | lượt tải:536

154/QĐ-HLG

Quyết định thành lập Chi hội Luật gia Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu

Thời gian đăng: 26/10/2021

lượt xem: 2202 | lượt tải:640
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
Bầu cử QH, HĐND 2021
Tỉnh ủy Lai Châu
laichau.gov.vn
hoiluatgiavn.org.vn
Văn bản quy phạm tỉnh
dichvucong.laichau.gov.vn
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 45
  • Hôm nay: 7,425
  • Tổng lượt truy cập: 11,798,906
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down