Thứ bảy, 13/07/2024, 21:02

Thông qua chương trình hành động đại hội

Thứ sáu - 05/04/2013 18:26 3.203 0
I. MỤC TIÊU:
Chương trình hành động của Hội Luật gia tỉnh được xây dựng nhằm triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội Hội Luật gia tỉnh lần thứ nhất đề ra, phấn đấu xây dựng Hội Luật gia tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, phát huy nhiệt tình, trách nhiệm cao của các Hội viên bảo đảm chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội.
Đ/c Nguyễn Cảnh Phương - Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Lai Châu khoá I,  nhiệm kỳ 2009 - 2014
Đ/c Nguyễn Cảnh Phương - Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Lai Châu khoá I, nhiệm kỳ 2009 - 2014
HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM
TỈNH HỘI LAI CHÂU
--------------------

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------------

Lai Châu, ngày 31  tháng 7  năm 2009
 
 
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
 
         I. MỤC TIÊU:
          Chương trình hành động của Hội Luật gia tỉnh được xây dựng nhằm triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội Hội Luật gia tỉnh lần thứ nhất đề ra, phấn đấu xây dựng Hội Luật gia tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, phát huy nhiệt tình, trách nhiệm cao của các Hội viên bảo đảm chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội.
 
         II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU:
         1. Kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ của Hội.
           - Quan tâm kiện toàn tổ chức, bộ máy của Hội, từng bước củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các Trung tâm tư vấn luật trực thuộc Hội theo quy định. Mở rộng phạm vi hoạt động của Hội khi có đủ điều kiện thông qua các hình thức thành lập các Chi hội tại một số Sở, Ban, ngành đoàn thể và huyện, thị xã.
          - Xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội Luật gia tỉnh. 
          - Tiếp tục vận động, xem xét kết nạp những người có đủ điều kiện làm luật gia ở các Sở, Ban, ngành đoàn thể trong tỉnh. Phấn đấu đến hết nhiệm kỳ vận động kết nạp nâng số lượng Luật gia của tỉnh từ 150 người trở lên.
          - Tổ chức các hội thảo, bồi dưỡng, sinh hoạt cho các luật gia nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và trình độ pháp luật để các luật gia có đủ khả năng làm tốt nhiệm vụ khi có yêu cầu để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức.
 
         2. Tham gia xây dựng pháp luật, giám sát việc thi hành pháp luật.
          - Tổ Chức cho các luật gia nghiên cứu, tham gia ý kiến xây dựng vào các dự án luật, dự thảo văn bản pháp luật do các cơ quan Nhà nước cấp trên yêu cầu và theo hướng dẫn của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam.
         Tham gia giám sát việc thi hành pháp luật, thông qua các hoạt động tư vấn pháp luật, hoà giải, nghiên cứu các đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo... gửi đến Hội để kịp thời kiến nghị với cơ quan nhà nước về những vấn đề xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật.
 
         3. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.
          - Phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể quần chúng ở địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh theo tinh thần Chỉ thị số 32/CT-TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 25/3/2004 của Tỉnh uỷ Lai Châu về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.
         - Tích cực tuyên truyền, phổ biến đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại trong thời kỳ đổi mới nhất là các chính sách về hội nhập, góp phần tạo môi trường thuận lợi phục vụ cho việc pháp triển kinh tế của đất nước và của tỉnh.
         - Tham gia đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc về nhân quyền, tôn giáo, dân tộc của các thế lực thù địch. Tuyên truyền, vận động nhân dân không tin, không nghe theo luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu, góp phần bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chủ quyền quốc gia.  
         - Phối hợp với với các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu xây dựng thí điểm các mô  hình và các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả trong giai đoạn hiện nay để rút kinh nghiệm nhân ra diện rộng.
 
         - Khuyến khích, tạo điều kiện cho các Luật gia được tham gia vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đề nghị UBND các cấp ở địa phương quyết định cho các Luật gia của Hội làm báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật ở các cấp và thực hiện tốt chính sách của Nhà nước đối với các Luật gia khi tham gia vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
 
          4. Tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật.
           Tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật cho công dân, tổ chức bằng nhiều hình thức nhằm tạo điều kiện tốt nhất để công dân, tổ chức có điều kiện tiếp cận tốt hơn với pháp luật.
         Quan tâm bồi dưỡng kỹ năng tư vấn pháp luật, kỹ năng tranh tụng cho các luật gia để họ có đủ khả năng làm tốt nhiệm vụ tư vấn pháp luật khi có yêu cầu để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức.
 
         5. Tham gia một số hoạt động khác.
           - Tham gia vào các hoạt động hoà giải ở cơ sở để giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn nhỏ trong nội bội nhân dân, góp phần giữ gìn ổ định về trật tự xã hội, củng cố mối đoàn kết trên địa bàn dân cư. Phối hợp cùng các cơ quan chức năng của tỉnh nghiên cứu, hướng dẫn việc xây dựng về tổ chức, bồi dưỡng nghiệp vụ hoà giải, kiến thức pháp luật cho các hoà giải viên góp phần nâng cao chất lượng hoà giải ở cơ sở. Động viên, khuyến khích các luật gia có đủ năng lực, uy tín tham gia vào các tổ hoà giải ở cơ sở ngay tại nơi mình đang sinh sống.
          - Tham gia vào Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên, Thẩm phán và Chấp hành viên của Tỉnh, góp phần xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, Thi hành án dân sự ở địa phương trong sạch,  vững mạnh.
 
          III. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
           1. Thường xuyên tổ chức nghiên cứu, học tập về chính trị, pháp luật, đạo đức nghề nghiệp nhằm nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm, năng lực cho các luật gia đủ sức tham gia vào các công việc của Hội.
           2. Ban Chấp hành Hội mà trực tiếp Thường trực có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai từng hoạt động đảm bảo đồng bộ, toàn diện. Huy động và tranh thủ các nguồn lực và mọi sự giúp đỡ để duy trì đảm bảo các hoạt động của Hội đạt hiệu quả.
            3. Tăng cường công tác kiểm ta tổ chức, hoạt động của Hội đối với các luật gia, các tổ chức trực thuộc Hội.
            4. Phối hợp thường xuyên với các cơ quan, tổ chức khác trong việc thực hiện các công việc có liên quan đến chức năng,  nhiệm vụ của Hội Luật gia.
            5. Thực hiện tốt sơ kết, tổng kết để đánh giá kết quả về tổ chức và hoạt động của Hội theo định kỳ./.

Tác giả: luatgialaichau

Nguồn tin: luatgialaichau.org

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

14-CT/TW

Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới

Thời gian đăng: 15/07/2022

lượt xem: 1730 | lượt tải:326

20/KH-HLG

Kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2022

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 1433 | lượt tải:393

543/UBND-TH

Về việc tham gia dự án "Tư vấn pháp luật cho phạm nhân và người mới chấp hành xong án phạt tù"

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 1469 | lượt tải:350

16/KH-HLG

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 1825 | lượt tải:535

154/QĐ-HLG

Quyết định thành lập Chi hội Luật gia Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu

Thời gian đăng: 26/10/2021

lượt xem: 2186 | lượt tải:635
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
Bầu cử QH, HĐND 2021
Tỉnh ủy Lai Châu
laichau.gov.vn
hoiluatgiavn.org.vn
Văn bản quy phạm tỉnh
dichvucong.laichau.gov.vn
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 31
  • Hôm nay: 7,174
  • Tổng lượt truy cập: 11,779,566
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down