Thứ ba, 16/07/2024, 07:43

Kế hoạch Về việc tổ chức lấy ý kiến dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

Thứ sáu - 13/02/2015 09:42 1.949 0
Kế hoạch Về việc tổ chức lấy ý kiến dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi). Thực hiện Quyết định số: 06/QĐ-HLGVN ngày 08/01/2015 của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam về ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi); Quyết định số: 75/QĐ-UBND ngày 27/01/2015 của UBND tỉnh Lai Châu về ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Hội Luật gia tỉnh Lai Châu xây dựng Kế hoạch lấy ý kiến tham gia Bộ luật Dân sự (sửa đổi) như sau:
HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM
HỘI LUẬT GIA TỈNH LAI CHÂU
-------------------------
BAN THƯỜNG VỤ
Số: 03/KH-HLG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------

 
Lai châu, ngày 12  tháng 02  năm 2015
                        
KẾ HOẠCH
Về việc tổ chức lấy ý kiến dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
 
 
          Thực hiện Quyết định số: 06/QĐ-HLGVN ngày 08/01/2015 của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam về ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi); Quyết định số: 75/QĐ-UBND ngày 27/01/2015 của UBND tỉnh Lai Châu về ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
          Hội Luật gia tỉnh Lai Châu xây dựng Kế hoạch lấy ý kiến tham gia Bộ luật Dân sự (sửa đổi) như sau:
 
 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
 Nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết số: 857/NQ-UBTVQH13 ngày 25/12/2014 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số: 01/QĐ-TTg ngày 02/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi).
 2. Yêu cầu
 - Bám sát nội dung Nghị quyết số: 857/NQ/UBTVQH13
 - Bám sát các nội dung tại phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định số: 01/QĐ-TTg ngày 02/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
 - Việc tổ chức lấy ý kiến dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) phải được tiến hành kịp thời, hiệu quả, tiết kiệm. Xác định rõ các nội dung công việc, thời hạn tiến độ hoàn thành và trách nhiệm các cấp hội, hội viên.
 - Việc tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm được ưu tiên tập trung thực hiện trong Quý I/2015.
         
II. NỘI DUNG
1. Nội dung lấy ý kiến.
 Nội dung lấy ý kiến về toàn bộ dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) bao gồm: Quy định chung; Quyền sở hữu và các vật quyền khác; Nghĩa vụ và hợp đồng; Thừa kế; Pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài; Điều khoản thi hành; Kỹ thuật trình bầy các quy định của Bộ luật dân sự
         
Trong đó cần tập trung vào một số vấn đề trọng tâm được xác định trong phụ lục III gửi kèm theo Quyết định số: 01/QĐ-TTg ngày 02/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
 
2. Hình thức lấy ý kiến.
Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) được lấy ý kiến thông qua các hình thức sau:
- Góp ý trực tiếp bằng văn bản;
- Tổ chức hội nghị, hội thảo, toạ đàm;
- Các hình thức khác phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn của từng  địa phương, đơn vị.
 
3. Tài liệu lấy ý kiến.
Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) đã được đăng tải toàn văn trên báo nhân dân, Trang Thông tin điện tử của Quốc hội, Bộ Tư pháp, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu, trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp. Hội Luật gia huyện, thành phố; Các Chi hội trực thuộc; Các Trung tâm Tư vấn pháp luật; Các câu lạc bộ Cộng tác viên luật gia chủ động khai thác dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi), phục vụ cho việc lấy ý kiến.
 
4. Đối tượng lấy ý kiến.
Đối tượng lấy ý kiến dự thảo Bộ luật Dân sự  (sửa đổi) bao gồm:
- Các cán bộ, hội viên Hội Luật gia các cấp;
- Các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý;
- Các đối tượng khác nếu có.
 
5. Thời gian lấy ý kiến.
Thời gian lấy ý kiến về dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) bắt đầu từ ngày10/01/2015 đến hết ngày 10/4/2015.
 
III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hội Luật gia tỉnh.
- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra Hội Luật gia huyện, thành phố; Các Chi hội trực thuộc; Các Trung tâm Tư vấn pháp luật; Các câu lạc bộ Cộng tác viên luật gia.
- Tổ chức hội nghị để lấy ý kiến của một số luật gia trong đầu tháng 3/2015 (có giấy mời rêng);
- Tổng hợp kết quả lấy ý kiến dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi); xây dựng báo cáo kiến nghị của Hội Luật gia tỉnh gửi tới Hội Luật gia Việt Nam, UBND tỉnh Lai Châu; Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu.
 
2. Hội Luật gia huyện, thành phố; Các Chi hội trực thuộc; Các Trung tâm Tư vấn pháp luật; Các câu lạc bộ Cộng tác viên luật gia.
- Tham mưu cho cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan tổ chức hội nghị lấy ý kiến dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế địa phương, đơn vị mình.
- Báo cáo về Hội Luật gia tỉnh theo quy định tại mục IV kế hoạch này
 
3. Văn phòng Hội Luật gia tỉnh.
 Có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi thực hiện kế hoạch này.
 
IV. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN VÀ THỜI HẠN BÁO CÁO
Hội Luật gia huyện, thành phố; Các Chi hội trực thuộc; Các Trung tâm Tư vấn pháp luật; Các câu lạc bộ Cộng tác viên luật gia chủ động xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo về Hội Luật gia tỉnh về quá trình tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến vào dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) của cơ quan, đơn vị mình.
Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc cần thông tin kịp thời về Văn phòng Hội Luật gia tỉnh để kịp thời giải quyết.
 
 
Nơi nhận:
 - TT. TW HLG Việt Nam;
 - UBND tỉnh;
 - Ban Nội chính Tỉnh uỷ;
 - Uỷ ban MTTQ tỉnh;
 - Sở Tư pháp;
 - HLG các huyện, thành phố;
 - Các Chi hội luật gia trực thuộc tỉnh;
 - Các đ/c BTV. HLG tỉnh
 - Lưu: VT,VP.
TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Cảnh Phương
TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCHNguyễn Cảnh Phương

Nguồn tin: Hội Luật gia tỉnh Lai Châu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

14-CT/TW

Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới

Thời gian đăng: 15/07/2022

lượt xem: 1741 | lượt tải:328

20/KH-HLG

Kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2022

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 1441 | lượt tải:394

543/UBND-TH

Về việc tham gia dự án "Tư vấn pháp luật cho phạm nhân và người mới chấp hành xong án phạt tù"

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 1478 | lượt tải:350

16/KH-HLG

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 1833 | lượt tải:536

154/QĐ-HLG

Quyết định thành lập Chi hội Luật gia Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu

Thời gian đăng: 26/10/2021

lượt xem: 2205 | lượt tải:640
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
Bầu cử QH, HĐND 2021
Tỉnh ủy Lai Châu
laichau.gov.vn
hoiluatgiavn.org.vn
Văn bản quy phạm tỉnh
dichvucong.laichau.gov.vn
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 43
  • Hôm nay: 4,037
  • Tổng lượt truy cập: 11,804,690
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down