Thứ hai, 15/07/2024, 08:27

Bài phát biểu của đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó bí thư thường trực Tỉnh uỷ, chủ tịch HĐND tỉnh tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập hội luật gia tỉnh lai châu và biểu dương điển hình tiên tiến xuất sắc hội luật gia tỉnh lần thứ II, giai đoạn 2014-2019

Chủ nhật - 24/03/2019 04:18 2.183 0
Thưa các vị đại biểu!Thưa toàn thể các đồng chí!Hôm nay, Hội Luật gia tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Hội Luật gia tỉnh và tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2014-2019. Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu đại diện cho hơn 3 nghìn hội viên luật gia trong tỉnh dự kỷ niệm, chúc các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc, thành công.
Bài phát biểu của đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó bí thư thường trực Tỉnh uỷ, chủ tịch HĐND tỉnh tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập hội luật gia tỉnh lai châu và biểu dương điển hình tiên tiến xuất sắc hội luật gia tỉnh lần thứ II, giai đoạn 2014-2019

Thưa các đồng chí!

Hội Luật gia Việt Nam được thành lập ngày 4/4/1955, đến nay đã trải qua 64 năm xây dựng và phát triển, hoạt động gắn liền với lịch sử của đất nước, của dân tộc, đóng góp trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, giành độc lập, tự do cho dân tộc, thống nhất Tổ quốc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các cấp hội và các thế hệ luật gia Việt Nam đã không ngừng rèn luyện, phấn đấu, đóng góp nhiều công sức, trí tuệ cho nhiệm vụ của hội và cho đất nước, trở thành tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, đóng góp hữu ích cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với sự phát triển của Hội Luật gia Việt Nam, Hội Luật gia tỉnh Lai Châu được thành lập tháng 3/2009; là một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức thống nhất tự nguyện của các hội viên, luật gia trong tỉnh. Trong 10 năm qua, sau khi được thành lập, mặc dù còn rất nhiều khó khăn, song với sự cố gắng, nỗ lực vươn lên của cán bộ, hội viên Hội luật gia các cấp trong tỉnh và dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự giúp đỡ của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, sự phối hợp của các cấp chính quyền, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể tỉnh, Hội Luật gia tỉnh Lai Châu đã không ngừng phát triển trên nhiều mặt, đạt được nhiều thành tích, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh.
Báo cáo tổng kết 10 năm công tác hội, tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2014-2019 đã đánh giá kết quả hoạt động 10 năm phấn đấu xây dựng và phát triển của Hội Luật gia tỉnh, kết quả của phong trào thi đua yêu nước Hội Luật gia giai đoạn 2014-2019 và từ thực tiễn cho thấy hoạt động của Hội Luật gia các cấp trong tỉnh đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, điều lệ, tôn chỉ, mục đích của Hội Luật gia Việt Nam và nhiệm vụ chính trị của địa phương, gắn hoạt động công tác hội với hoạt động chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; đã có nhiều cố gắng trong tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân chấp hành thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; qua đó góp phần tăng cường củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Tổ chức hội được mở rộng và củng cố, số hội viên được tập hợp vào các tổ chức hội tăng lên, công tác xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh được chú trọng; hoạt động của các cấp hội đã từng bước đổi mới nội dung hoạt động hiệu quả, thiết thực; vai trò, uy tín, vị thế của tổ chức hội ngày càng được khẳng định.
Công tác tham gia xây dựng pháp luật được các cấp hội và hội viên tích cực nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến vào các dự án Luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của các cấp, các ngành ở Trung ương và địa phương; tích cực phối hợp với các cấp, các ngành trong tỉnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên và nhân dân bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả; chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho nhân dân.

Công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý từng bước được triển khai có hiệu quả, nhất là việc tư vấn, trợ giúp pháp lý lưu động cho đối tượng chính sách, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những địa bàn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, tệ nạn xã hội. Đã tổ chức tư vấn pháp luật cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến các vụ việc hành chính, chế độ, chính sách, đất đai, hôn nhân và gia đình, dân sự, hình sự, kinh tế...

Tham gia phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, hỗ trợ công tác hoà giải ở cơ sở, qua đó góp phần giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tăng cường củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh.

Với những đóng góp quan trọng của cán bộ, hội viên luật gia các cấp trong 10 năm qua, Hội Luật gia tỉnh và các tập thể và cá nhân của Hội đã được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội và UBND tỉnh tặng thưởng Huân chương, Bằng khen, Cờ thi đua. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích của cán bộ, hội viên Hội Luật gia các cấp trong tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.

Thưa các đồng chí!

Những năm qua cùng với các chủ trương, chính sách đầu tư của Trung ương, với quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị trong tỉnh; ý thức, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức; sự đoàn kết, đồng thuận của nhân dân; tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh, khá toàn diện và từng bước bền vững; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện; quốc phòng, an ninh được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường. Tuy nhiên còn là một tỉnh khó khăn nhất cả nước, điều kiện phát triển thấp kém, đời sống nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, tỷ lệ nghèo, cận nghèo cao; hiểu biết pháp luật một số vùng còn hạn chế; còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp về tranh chấp, khiếu kiện, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, kinh tế, văn hoá tư tưởng; hoạt động của các thế lực chống phá Đảng, Nhà nước, phát sinh tội phạm, nhất là tội phạm ma tuý; còn nhiều trường hợp không hiểu biết pháp luật dẫn đến vi phạm pháp luật. Những năm tiếp theo, tỉnh tiếp tục tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa pháp luật vào đời sống xã hội, chuyển biến rõ nét hơn trong ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp; củng cố phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ đó, Hội Luật gia các cấp trong tỉnh cần nỗ lực, phấn đấu hơn nữa, tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành, MTTQ và các đoàn thể trong tỉnh khắc phục những hạn chế, khó khăn, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các cấp hội, chi hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Trong những năm tiếp theo, tôi đề nghị Hội Luật gia các cấp cần chú trọng thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho các tầng lớp nhân dân, nhất là vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, những nơi nhân dân  hiểu biết pháp luật còn hạn chế. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 19-KL/TW, ngày 23/5/2012 của Ban Bí thư về tổng kết Chỉ thị số 56-CT/TW, ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị (khoá VIII) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam; Chỉ thị số 08/CT-TTg, ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 47-CT/TU, ngày 04/6/2010 về tăng cường sự lãnh đạo các cấp uỷ đảng với công tác Hội Luật gia trên địa bàn tỉnh Lai Châu và các văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác hội luật gia; tiếp tục xây dựng và thực hiện các đề án về xã hội hoá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Hội luật gia các cấp cần bám sát Điều lệ của Hội Luật gia Việt Nam, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động sát với yêu cầu thực tiễn, nhiệm vụ chính trị của địa phương theo phương châm “Đưa pháp luật về cơ sở và giúp người dân tiếp cận pháp luật”; tích cực tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đưa pháp luật vào đời sống, coi đây là một trong các nhiệm vụ chủ yếu, trọng tâm của hội; chủ động, tích cực nắm tình hình, phối hợp tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền, vận động, giải quyết khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện đông người.

3. Tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức hội; thành lập các chi hội luật gia ở các cơ quan, đoàn thể huyện, các chi hội luật gia ở các xã; phát huy vai trò của Trung tâm Tư vấn pháp luật và Trợ giúp pháp lý thuộc Hội Luật gia tỉnh và các Trung tâm pháp luật cộng đồng ở xã, phường, thị trấn; hội viên hội luật gia trong tỉnh là những người am hiểu pháp luật, nhiều người là cán bộ, đảng viên phải thật sự gương mẫu, tiêu biểu trong chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tâm huyết, trách nhiệm, đóng góp tích cực cho thực hiện nhiệm vụ của hội.

4. Chủ động tham gia ý kiến vào xây dựng chính sách, pháp luật; tích cực tham gia các hoạt động cải cách tư pháp, cải cách hành chính; đẩy mạnh công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho các tổ chức, cá nhân, nhất là vùng nông thôn, các đối tượng chính sách, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; tham gia hoà giải ở cơ sở, bảo vệ công lý, bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; tham gia phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp pháp lý...

5. Tham gia đề xuất với cấp uỷ đảng, chính quyền trong tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với các cấp hội luật gia; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Luật gia các cấp, Đại hội Hội Luật gia tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024. Các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể tăng cường phối hợp với Hội Luật gia tỉnh trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Kỷ niệm 10 năm thành lập Hội Luật gia tỉnh Lai Châu là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đánh dấu sự phát triển của tổ chức Hội Luật gia các cấp để từ đó tiếp tục xây dựng và phát triển. Tôi tin tưởng rằng Hội luật gia các cấp trong tỉnh sẽ chủ động vượt qua khó khăn vươn lên, thực hiện ngày càng tốt hơn, kết quả cao hơn trong thực hiện nhiệm vụ của mình, thiết thực, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Chúc các đồng chí đại biểu, cán bộ, hội viên Hội luật gia trong tỉnh dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

 
 

Tác giả: Vũ Văn Hoàn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

14-CT/TW

Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới

Thời gian đăng: 15/07/2022

lượt xem: 1738 | lượt tải:327

20/KH-HLG

Kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2022

Thời gian đăng: 07/03/2022

lượt xem: 1438 | lượt tải:394

543/UBND-TH

Về việc tham gia dự án "Tư vấn pháp luật cho phạm nhân và người mới chấp hành xong án phạt tù"

Thời gian đăng: 07/03/2022

lượt xem: 1476 | lượt tải:350

16/KH-HLG

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Thời gian đăng: 07/03/2022

lượt xem: 1830 | lượt tải:536

154/QĐ-HLG

Quyết định thành lập Chi hội Luật gia Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu

Thời gian đăng: 26/10/2021

lượt xem: 2203 | lượt tải:640
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
Bầu cử QH, HĐND 2021
Tỉnh ủy Lai Châu
laichau.gov.vn
hoiluatgiavn.org.vn
Văn bản quy phạm tỉnh
dichvucong.laichau.gov.vn
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 48
  • Hôm nay: 7,500
  • Tổng lượt truy cập: 11,798,981
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down