Thứ ba, 16/07/2024, 08:11

Chi hội luật gia sở Văn hóa, thể thao và du lịch kết quả công tác 2017

Thứ năm - 23/11/2017 10:29 997 0
Chi hội Luật gia Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch mới được thành lập theo quyết định số 24/QĐ-HLG ngày 12/11/2015 của Hội Luật gia tỉnh Lai Châu. Nhưng dưới sự Lãng đạo của Cấp ủy, lãnh đạo cơ quan đã tạo điều kiện giúp chi hội luật gia hoạt động. Do đó Chi hội tích cực phát huy vai trò của hội viên Luật gia trong các công tác hoạt động của hội.
Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu 2017
Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu 2017
Trong năm 2017 Các Hội viên trong Chi hội đã tích cực trong công tác tham mưu xây dựng và tham gia ý kiến dự thảo văn bản quản lý, văn bản quy phạm pháp luật: kế hoạch số1016/KH-UBND ngày 6/6/2017 thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý vàthực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020,định hướng đến năm 2025; văn bản số 1196/UBND-VX ngày 29/6/2017 về việctriển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 9/5/2017 của Thủ tướng Chínhphủ; kế hoạch 1265/KH-UBND ngày 10/7/2017 thực hiện chiến lược phát triển cácngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trênđịa bàn tỉnh Lai Châu; Kế hoạch số 1808/KH-UBND ngày 03/10/2017 triển khaithực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướngđến năm 2030; Văn bản số 1981/UBND-VX ngày 26/10/2017 về việc tham gia ý kiến vào các dự thảo Nghị định do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch soạn thảo trình Chính phủ phê duyệt; Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 12/01/2017 về việc triển khai, thực hiện công tác gia đình năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lai Châu; kế hoạch số 03/KH-BCĐ ngày 12/01/2017 về việc triển khai, thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2017; Kế hoạch số 851/KH- UBND ngày 12/5/2017 về việc tổ chức Hội thi “Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc” lần thứ nhất tỉnh Lai Châu năm 2017; Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Quyết định số 937/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch triển khai hoạt động hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR và năm du lịch quốc gia 2017 - Lào Cai - Tây Bắc; Quyết định công nhận điểm du lịch cấp tỉnh “Bản Nà Khương, xã Bản Bo, huyện Tam Đường”; văn bản góp ý dự thảo chương trình hành động của chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn… Triển khai phát động tham gia Hội thi “Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc” lần thứ I tỉnh Lai Châu năm 2017, và Hội thi “ Cải cách hành chính nhà nước năm 2017; Hội nghị tuyên truyền chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự tại xã Bum Nưa, huyện Mường Tè”. Nhìn chung, việc tham gia các hoạt động tham mưu xây dựng văn bản quản lý, văn bản quy phạm pháp luật của hội viên Chi hội đều được đầu tư nghiên cứu, chuẩn bị chu đáo, các văn bản, đóng góp ý kiến được ghi nhận, đánh giá cao.

Thông qua công tác chuyên môn lồng ghép việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và một số hội viên Chi hội là thành viên Hội viên trong Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật của Sở nên các thành viên trong Chi hội Sở có điều kiện tham gia đầy đủ trong công tác tuyên truyền, triển khai, theo dõi, thực thi và kiểm tra việc chấp hành các Luật liên quan lĩnh vực hoạt động chuyên ngành: Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Quảng cáo, Luật Tiếp công dân, Khiếu nại, Tố cáo… Tính thời điểm này, trên địa bàn tỉnh có 196 hộ có bạo lực gia đình, xảy ra 212 vụ; tư vấn, hỗ trợ xử lý 212 vụ. Thực hiện hỗ trợ các địa phương xây dựng các mô hình, CLB PCBLGĐ, Đến nay, trên toàn tỉnh có 59 mô hình trên địa bàn tỉnh (gồm 260 nhóm PCBLGĐ, 260 CLB GĐPTBV với trên 4.912 thành viên tham gia CLB); có 149 địa chỉ tin cậy hoạt động tại cộng đồng dân cư trên địa bàn toàn tỉnh.

Tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành; các thành viên Chi hội đã lồng ghép các nội dung tuyên truyền trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Nội dung tuyên truyền các hội viên thực hiện chủ yếu tập trung vào các Luật: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật bầu cử Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH12; Luật số 27/2012/QH13 về sử đổi bổ sung một số điều của luật phòng, chống tham nhũng và Nghị định 59/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí số 48/2005/QH11, Luật Khiếu nại, tố cáo, Luật Biển đảo, Luật Di sản, Luật Quảng cáo, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, các chỉ thị, kết luận, đề án của BCH Đảng bộ tỉnh, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ,..... với các hình thức: tuyên truyền lưu động, cổ động trực quan, tổ chức Hội thi, hội diễn... Năm 2017, Chi hội lồng ghép tuyên truyền vào các hoạt động Ngành: tổ chức biểu diễn được 80 buổi nghệ thuật chuyên nghiệp; 1.075 buổi chiếu phim; đưa tuyên truyền về cơ sở được 625 buổi; ; tuyên truyền 1.550 lượt xe lưu động thực hiện cắt, dán gần 5.000 băng zôn (làm mới, lắp đặt, trang trí 417 cụm pano, bảng biển thực hiện cắm gần 14.000 lượt cờ chuối, cờ đuôi nheo; gần 1000 điểm cờ dây, hoa, vòng tròn inox; phát động treo cờ Tổ quốc tại các hộ gia đình chào mừng kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện chính trị lớn của tỉnh, của đất nước. Tổ chức 61 cuộc triển lãm tranh, ảnh, sách phục vụ hơn 50.000 lượt người xem. Thực hiện tuyên truyền thông tin, các hoạt động ngành lên các tạp chí, ấn phẩm và trang TTĐT ngành, đơn vị... Tuyên truyền, phổ biến pháp luật gắn với tập huấn nghiệp vụ về các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước của ngành: mở 11 lớp tập huấn về văn hóa, du lịch, phong trào TDĐKXDĐSVH tại các huyện, thành phố.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp phù hợp với điều kiện thực tế của Ngành: Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 tại đơn vị. Xây dựng lại, hoàn thiền Đề án “ một cửa” trình UBND tỉnh công bố các thủ tục hành chính thuốc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật, rà soát thủ tục hành chính, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng. Thực hiện luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác đối với 04 CBCC. Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, cải tiến lề lối làm việc trong cơ quan, đơn vị do Ngành trực tiếp quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công và từng bước hiện đại hóa nền hành chính.

Tác giả: Phương Phương Nguyễn

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu

14-CT/TW

Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới

Thời gian đăng: 15/07/2022

lượt xem: 1741 | lượt tải:328

20/KH-HLG

Kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2022

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 1441 | lượt tải:394

543/UBND-TH

Về việc tham gia dự án "Tư vấn pháp luật cho phạm nhân và người mới chấp hành xong án phạt tù"

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 1479 | lượt tải:350

16/KH-HLG

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 1834 | lượt tải:536

154/QĐ-HLG

Quyết định thành lập Chi hội Luật gia Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu

Thời gian đăng: 26/10/2021

lượt xem: 2206 | lượt tải:640
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
Bầu cử QH, HĐND 2021
Tỉnh ủy Lai Châu
laichau.gov.vn
hoiluatgiavn.org.vn
Văn bản quy phạm tỉnh
dichvucong.laichau.gov.vn
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 36
  • Hôm nay: 4,294
  • Tổng lượt truy cập: 11,804,947
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down