Thứ ba, 16/07/2024, 07:50

Hội Luật gia tỉnh Lai Châu Tổng kết 10 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

Thứ sáu - 16/09/2022 10:33 1.418 0
Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/6/2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013. Qua 10 năm triển khai thi hành Luật PBGDPL Hội Luật gia tỉnh Lai châu đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, cụ thể:
Thứ nhất, công tác quán triệt, triển khai thực hiện:  Hội Luật gia tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc đến Hội luật gia các cấp trong tỉnh và hội viên Luật phổ biến giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13 ngày 20/6/2012; Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL; Kết luận số 04 -KL/TW ngày 19/4/2011 về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW; Luật PBGDPL và các văn bản pháp luật của Trung ương và địa phương về công tác phổ biến pháp luật, các Kế hoạch của tỉnh về phổ biến giáo dục pháp luật. 

Xây dựng và tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác giữa ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với Thanh tra, Sở Tư pháp, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh Lai Châu về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở; chương trình phối hợp thực hiện công tác giữa Sở Tư pháp và Hội Luật gia giai đoạn 2018-2023; chương trình phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2023 nhằm phối hợp tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
 
Thứ hai,  Nội dung phổ biến giáo dục pháp luật: Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật; Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân; Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021; Công văn số 198/HLGVN ngày 20/7/2017 của Hội Luật gia Việt Nam về thực hiện “Xã hội hoá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp giai đoạn 2017 – 2021”;  Kế hoạch của UBND tỉnh: số 112/KH-PBGDPL ngày 30/01/2013, về công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2013; số 597/KH-UBND ngày 29/5/2013, Triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 05/4/2013 của BTV Tỉnh uỷ “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu"; Kế hoạch số 36/KH-UBND, ngày 14/01/2013 của UBND tỉnh PBGDPL về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân đến năm 2016; Kế hoạch số 597/KH-UBND, ngày 29/5/2013 của UBND tỉnh về triển kghai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU, ngày 05/4/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch 1039/KH-UBND, ngày 19/8/2013 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án II của Chính phủ về “củng cố kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi  mới phát triển của đất nước” giai đoạn 2013-2016; Kế hoạch số 1203/KH-UBND, ngày 06/9/2013 của UBND tỉnh về tuyên truyền giáo dục pháp luật cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2013-2015; Quyết định số 719-QĐ/UBND ngày 12/7/2017 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Hội Luật gia tỉnh đã ban hành  Kế hoạch số 33/KH-HLG ngày 08/8/2017 của Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh về thực hiện Đề án: “Xã hội hoá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý  trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017 – 2021”; văn bản của UBND tỉnh về triển khai “Ngày pháp luật” trên địa bàn tỉnh Lai Châu hàng năm... Đặc biệt, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, quan điểm, chính sách lớn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với người dân vùng sâu vùng xa, tuyên truyền những kết quả đạt được của Quốc hội khóa XIV, XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; 2021 - 2026 trong các hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, của tỉnh. Kết quả, nhân dân vùng đồng bào dân tộc thấy rõ được ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp qua các nhiệm kỳ, nêu cao tinh thần làm chủ, tích cực, tự giác tham gia cuộc bầu cử để ngày Bầu cử là Ngày hội của toàn dân. Hội Luật gia tỉnh đã cụ thể hóa kế hoạch triển khai thực hiện hàng năm; báo cáo kết quả triển khai thực hiện hàng năm và chuyên đề gắn với kế hoạch đề ra. 

Thứ tư, kết quả phổ biến giáo dục pháp luật:  Đã tổ chức 3.803 cuộc tuyên truyền, PBGDPL cho 270.710 lượt người; viết và đăng tin, bài đăng trên cuốn thông tin và Website Hội Luật gia tỉnh Lai Châu. Nội dung tuyên truyền PBGDPL tập trung vào các văn bản pháp luật mới ban hành, tăng cường tuyên truyền, phổ biến thực tiễn thi hành, áp dụng pháp luật, gắn với những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội. 

Trung tâm Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý- Hội Luật gia tỉnh Lai Châu đã phối hợp với Trung tâm tư vấn pháp luật cho người nghèo và Phát triển cộng đồng thuộc Hội Luật gia Việt Nam tổ chức 23 lớp tập huấn cho 829 người là trưởng thôn, bản; Tổ chức 03 Hội nghị tuyên truyền hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng cho 806 người; Tư vấn pháp luật lưu động 208 cuộc  cho 10.267 người. Kinh phí thực hiện bằng nguồn dự án do Tổ chức phát triển nông nghiệp Đan Mạch Châu Á (ADDA) tài trợ.

Phối hợp trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu tổ chức phổ biến, tư vấn pháp luật 11 cuộc cho 623 phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù; phối hợp với cơ quan thi hành án công an các huyện, thành phố phổ biến tư vấn pháp luật 12 cuộc cho 738 người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng. Thực hiện Dự án " Nâng cao năng lực phổ biến, tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất đai" của Hội Luật gia Việt Nam. Tổ chức 20 cuộc phổ biến, tư vấn pháp luật đất đai cho 973 người dân tại huyện Tân Uyên, huyện Sìn Hồ; tư vấn miễn phí tại trụ sở cho người dân về lĩnh vực đất đai được 100 vụ việc cho 100 người.

 Biên soạn và phát hành 04 quyển sách tìm hiểu pháp luật; 148.244.850 cuốn thông tin, tài liệu hỏi - đáp và tờ gấp pháp luật về đề cương tuyên truyền pháp luật; tài liệu tập huấn đến các xã, phường, thị trấn và người dân thôn, bản; Tài liệu hỏi - đáp pháp luật; sổ tay pháp luật phổ biến cho nhân dân, tài liệu hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tuyên truyền Luật hôn nhân và gia đình, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật Đặc xá, Luật  phòng chống mua bán người, Luật phòng chống tham nhũng…

Thứ năm, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật: Hằng năm, ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Tổ chức  các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu các văn bản pháp luật mới ban hành, liên quan tới nhiều đối tượng trong xã hội cho hội viên và các tầng lớp cán bộ, Nhân dân; tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị; tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên Website Hội Luật gia tỉnh Lai Châu, mạng xã hội… phù hợp với các đối tượng, góp phần tạo sự chuyển biến và hiệu quả rõ nét trên các lĩnh vực của đời sống xã hội như hình sự, dân sự, an toàn giao thông, giảm các tệ nạn xã hội, giảm các mâu thuẫn tranh chấp trong cộng đồng dân cư; tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho các phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng tại các trại giam đóng trên địa bàn tỉnh vào các dịp đặc xá, giảm án tha tù trước thời hạn; phổ biến, tư vấn lưu động pháp luật về đất đai.  Hội Luật gia các cấp trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng mô hình điểm công tác Hội Luật gia theo phương châm “Đưa pháp luật về cơ sở và giúp người dân tiếp cận pháp luật”.

Thứ sáu, nguồn lực để tổ chức thực hiện Luật PBGDPL: Các cấp Hội Luật gia tỉnh Lai Châu thường xuyên quan tâm bố trí, củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, PBGDPL cho đội ngũ làm công tác PBGDPL. Luôn xác định mỗi tổ chức hội là một đơn vị tuyên truyền, PBGDPL; mỗi hội viên là một báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật.

Với những nội dung trên đã thể hiện được kết quả 10 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội Luật gia tỉnh Lai Châu.

Tác giả: Luật gia. THL

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

14-CT/TW

Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới

Thời gian đăng: 15/07/2022

lượt xem: 1741 | lượt tải:328

20/KH-HLG

Kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2022

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 1441 | lượt tải:394

543/UBND-TH

Về việc tham gia dự án "Tư vấn pháp luật cho phạm nhân và người mới chấp hành xong án phạt tù"

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 1478 | lượt tải:350

16/KH-HLG

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 1834 | lượt tải:536

154/QĐ-HLG

Quyết định thành lập Chi hội Luật gia Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu

Thời gian đăng: 26/10/2021

lượt xem: 2205 | lượt tải:640
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
Bầu cử QH, HĐND 2021
Tỉnh ủy Lai Châu
laichau.gov.vn
hoiluatgiavn.org.vn
Văn bản quy phạm tỉnh
dichvucong.laichau.gov.vn
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 49
  • Hôm nay: 4,105
  • Tổng lượt truy cập: 11,804,758
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down