Thứ hai, 15/07/2024, 06:38

Kết quả sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Luật gia tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024

Thứ tư - 26/10/2022 22:22 1.028 0
Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Hội Luật gia tỉnh Lai Châu. Hội Luật gia tỉnh đã phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh tới Hội luật gia các cấp trong tỉnh để triển khai, phát động đến toàn thể hội viên nghiêm túc thực hiện.
Hội Luật gia tỉnh đã xây dựng kế hoạch số 105/KH -HLG về tổ chức thực hiện Điều lệ Hội Luật gia Việt nam; tổng kết 10 thực hiện Chỉ thị 47-CT/TU ngày 04/6/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác Hội Luật gia trên địa bàn tỉnh Lai Châu, ban hành Kế hoạch số 97/KH-HLG ngày 21/7/2021 của Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TU ngày 04/6/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác Hội Luật gia trên địa bàn tỉnh Lai Châu; triển khai Kế hoạch số 142/KH-UBND, ngày 30/01/2020 của UBND tỉnh Lai Châu về thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới; xây dựng Kế hoạch số 18/KH-HLG ngày 10/02/2020 cuả Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 30/01/2020 của UBND tỉnh Lai Châu về  thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 - 2024  Hội Luật gia tỉnh đã đạt được kết quả cụ thể như sau:
  Thứ nhất, Công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII
  Đã chỉ đạo Hội Luật gia các cấp trong tỉnh tổ chức quán triệt tới toàn thể hội viên các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII; các Quy định chuẩn mực đạo đức của Hội viên Hội Luật gia Việt NamNghị quyết Đại hội và các Nghị quyết chuyên đề, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV); Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 11/02/2022 của UBND tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Hội Luật gia tỉnh... Triển khai các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm  ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam; ngày thành lập Hội Luật gia tỉnh Lai Châu. Trên cơ sở làm tốt công tác chính trị, tư tưởng đến Hội Luật gia cấp trong tỉnh và hội viên đã tạo được sự đồng thuận, chủ động thực hiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.
Thứ hai, Công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật
Xác định tham gia xây dựng chính sách, pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Thường trực đã bám sát quan điểm, mục tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra, triển khai đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động công tác tham gia, góp ý xây dựng chính sách, pháp luật. Hội luật gia các cấp trong tỉnh đã tích cực tham gia ý kiến 1.561 văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương; thẩm định, rà soát, kiểm tra, tự kiểm tra 1.190 văn bản quy phạm pháp luật.
Thứ ba, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý
Hội Luật gia tỉnh là thành viên của hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật  tỉnh, đã chỉ đạo Hội Luật gia các cấp thực hiện tốt công tác tham gia PBGDPL theo quy định của Luật PBGDPL; thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; căn cứ kế hoạch công tác PBGDPL của Sở Tư pháp và của Hội Luật gia Việt Nam, Hội Luật gia các cấp đã xây dựng, ban hành kế hoạch công tác PBGDPL hàng năm tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức phù hợp với đặc điểm, tình hình tại địa phương, đơn vị và các quy định về phòng, chống Covid-19, tổ chức bằng nhiều hình thức như: Hội nghị trực tiếp, trực tuyến, lồng ghép trong các cuộc họp, qua tư vấn pháp luật, qua hòa giải ở cơ sở qua thư Email, Zalo,  qua phát sóng truyền thanh, truyền hình tại địa phương, qua các trang, chuyên mục và các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên cổng thông tin điện tử... phối hợp với Hội đồng phổ biến, giáo dục của địa phương, cử báo cáo viên tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật; trong những năm qua Hội Luật gia các cấp đã tổ chức và phối hợp tuyên truyền được 7.630 cuộc cho 251.686 lượt người tham gia. Nội dung tuyên truyền chủ yếu là: Luật tổ chức Quốc hội, Luật phòng chống thiên tai, Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Phòng chống mua bán người, Luật cư trú, Luật phòng chống Ma túy...
          Để tăng cường hiệu quả phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Hội Luật gia tỉnh và Sở tư pháp duy trì thực hiện chương trình phối hợp giữa Sở Tư pháp và Hội Luật gia giai đoạn 2018-2023; Hội Luật gia tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp số 01/CTPH-STNMT- HLG ngày 27/01/2021 với Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2023 ban hành Công văn số 07/HLG ngày 17/01/2022  phối hợp với Sở tư pháp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022; Kế hoạch số 20/KH - HLG ngày 03/3/2022 phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2022.
Hội Luật gia tỉnh đã phối hợp với trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu tổ chức phổ biến, tư vấn pháp luật 11 cuộc cho 623 phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù; phối hợp với cơ quan thi hành án công an các huyện, thành phố phổ biến tư vấn pháp luật 12 cuộc cho 738 người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng. Tổ chức 20 cuộc phổ biến, tư vấn pháp luật  cho 973 người dân tại huyện Tân Uyên, huyện Sìn Hồ; tư vấn miễn phí tại trụ sở cho người dân về lĩnh vực đất đai được 100 vụ việc cho 100 người thuộc đối tượng gia đình chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số. Kinh phí thực hiện bằng nguần dự án do tổ chức Bánh mỳ cho thế giới (BfdW/Đức) tài trợ.
           Hội Luật gia các cấp đã tư vấn pháp luật cho cho 1.587 lượt người; trợ giúp pháp lý 652 vụ việc cho 652 đối tượng các vấn đề hôn nhân gia đình, đất đai như: chế độ chính sách, đền bù giải phóng mặt bằng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất…
          Thứ tư, Công tác tham gia tư vấn giải quyết khiếu nại, hòa giải cơ sở
 Tham mưu giải quyết 277 đơn kiến nghị, phản ánh; Hội Luật gia các cấp đã phối hợp với các cơ quan và các tổ chức hoà giải cơ sở tham gia hướng dẫn, hỗ trợ công tác hoà giải ở cơ sở được 575 vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai, hôn nhân và gia đình, dân sự …
          Thứ năm, công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, giám sát thực hiện pháp luật; giám sát, phản biện xã hội
Tiếp tục thực hiện tốt vai trò là thành viên Ban chỉ đạo cải cách tư pháp của Tỉnh. Tham gia Ban chỉ đạo cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 – 2030. Tham gia Tổ soạn thảo Đề án "Nâng cao công tác cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025" đã được Tỉnh ủy thông qua. Tham gia chấm điểm chỉ số cải cách hành chính cho các cơ quan tỉnh và các huyện, thành phố. Tham gia đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh về giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh. Cử cán bộ, hội viên luật gia tham gia các đoàn giám sát việc thực hiện pháp luật do Cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức. Hội Luật gia các cấp đã tham gia 30 cuộc giám sát.
Thứ sáu, công tác tổ chức, cán bộ và hội viên
 Bộ máy lãnh đạo có sự thay đổi, Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh đã thông qua Nghị quyết thi hành kỷ luật bằng hình thức bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh do vi phạm phẩm chất, đạo đức lối sống và tiến hành bầu bổ sung Chủ tịch (kiêm nhiệm), Phó Chủ tịch (chuyên trách). Giới thiệu để Hội Luật gia Việt Nam bầu Chủ tịch vào Ban Chấp hành Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII nhiệm kỳ 2019-2024; đồng thời, giới thiệu để Ủy ban MTTQ tỉnh bầu bổ sung vào làm Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu. Thực hiện quy trình miễn nhiệm 01 Ủy viên Ban Thường vụ, 01 Ủy viên Ban Chấp hành do chuyển công tác và bầu bổ sung 01 Ủy viên Ban Thường vụ, 01 Ủy viên Ban Chấp hành.
 Sau khi kiện toàn lại bộ máy lãnh đạo, đã ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực và Văn phòng Hội;  tiến hành rà soát, sắp xếp lại bộ máy giúp việc, cơ sở vật chất cho phù hợp với điều kiện thực tế.
           Đã ban hành Kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ; kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2019-2024, 2024-2029; Quyết định ban hành quy định về công tác cán bộ; tổ chức thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch theo quy trình quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2019-2024, 2024-2029  trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2019-2024,  2024-2029 chức danh Chủ tịch. Căn cứ Công văn số 25 - CV/BCSĐ ngày 01/4/2022 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc rà soát, xử lý sai phạm trong công tác cán bộ. Hội Luật gia tỉnh đã tiến hành rà soát và phát hiện có 03 viên chức sai quy trình tuyển dụng và hoàn thành hồ sơ đề nghị khắc phục sai phạm. Kết quả khắc phục theo Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 16/6/2022 của UBND tỉnh về việc không thu hồi quyết định tuyển dụng đối với những trường hợp có sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư.
           Đã tổ chức 10 lớp tập huấn nghiệp vụ và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho  Ban chấp hành Hội luật gia các cấp trong tỉnh; tổ chức học tập, quán triệt Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam cho 906 hội viên luật gia là Uỷ viên Ban chấp hành của Chi hội luật gia trực thuộc tỉnh, Hội Luật gia huyện, thành phố và các chi hội trực thuộc. Tổ chức thành công Hội thảo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia các cấp trong giai đoạn mới theo đúng Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới và Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới.
Hội luật gia các cấp trong tỉnh đã ban hành công văn hướng dẫn kiện toàn, thành lập Chi hội Luật gia ở cơ sở, kết nạp hội viên, cấp thẻ hội viên. Từ năm 2019 đến nay đã kết nạp thêm 781  (vượt 481 hội viên so với chỉ tiêu  nghị quyết đề ra)  nâng tổng số hội viên toàn tỉnh là 3.107; số hội viên đã được cấp thẻ: 1.158 hội viên. Hội viên đang sinh hoạt tại các chi hội: 2.776 hội viên (các chi hội trực thuộc tỉnh 280 hội viên; các chi hội trực thuộc cấp huyện 2.497 hội viên). Hội viên ở các cơ quan, đoàn thể chưa thành lập được chi hội luật gia: 330 hội viên. Tổ chức cơ sở thuộc Hội Luật gia tỉnh gồm: 01 Trung tâm Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; 16 Chi hội Luật gia ở các Sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp tỉnh.  Các Chi hội Luật gia thuộc Hội Luật gia các huyện, thành phố gồm: 41 Chi Hội Luật gia các phòng, ban, đoàn thể huyện, thành phố; 106 Chi hội Luật gia xã, phường, thị trấn đạt 106/106 xã, phường, thị trấn. Trung tâm pháp luật cộng đồng xã, phường, thị trấn: 22 trung tâm.
Thứ bảy, công tác thông tin, tuyên truyền
 Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh đã kịp thời chỉ đạo tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đã ban hành quy chế, kiện toàn ban biên tập, hướng dẫn viết tin bài Trang thông tin điện tử Hội Luật gia. Hội Luật gia tỉnh đã in tái bản 100 cuốn Sổ tay hướng dẫn về tổ chức, hoạt động và nghiệp vụ công tác Hội Luật gia. Biên soạn 02 tài liệu hỏi - đáp pháp luật nhằm góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong hội viên và các tầng lớp nhân nhân trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Nội dung tài liệu gồm những vấn đề về Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Luật Doanh nghiệp, Luật Xây dựng, Luật Phòng, chống thiên tai, Bộ luật Lao động, Luật Cư trú, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Phòng chống ma túy Nội dung các Luật đều mới được sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực thi hành năm 2021, 2022. Trang thông tin điện tử liên tục cập nhật các thông tin mới về hoạt động của Hội Luật gia các cấp để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm.
 Hội Luật gia các cấp trong tỉnh đã phát huy tốt vai trò trong công tác tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước bằng nhiều hình thức phong phú; nhiều hội viên đã tham gia viết tin, bài đăng trên cổng thông tin điện tử của ngành, tỉnh. Đã biên soạn và phát hành 211.526 tờ gấp, tài liệu pháp luật tuyên truyền về phòng chống ma túy, an toàn giao thông...
Thư tám,  công tác kiểm tra, giám sát
Đã xây dựng Kế hoạch số 02/KH-HLG ngày 06/01/2020 của Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh Lai Châu về Kiểm tra, giám sát toàn khoá, nhiệm kỳ 2019 - 2024; tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội Luật gia 8/8 huyện các huyện, thành phố và thông báo kết luận kiểm tra, giám sát để tháo gỡ những khó khăn, tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện.
Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động Đại hội Hội Luật gia tỉnh khoá III, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đến nay các cấp hội đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động. Ban Thường vụ, Ban Thường trực các Chi hội Luật gia trực thuộc, Hội Luật gia các huyện, thành phố đã xây dựng và ban hành nhiều chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể nhằm tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra./.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

14-CT/TW

Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới

Thời gian đăng: 15/07/2022

lượt xem: 1737 | lượt tải:327

20/KH-HLG

Kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2022

Thời gian đăng: 07/03/2022

lượt xem: 1437 | lượt tải:394

543/UBND-TH

Về việc tham gia dự án "Tư vấn pháp luật cho phạm nhân và người mới chấp hành xong án phạt tù"

Thời gian đăng: 07/03/2022

lượt xem: 1473 | lượt tải:350

16/KH-HLG

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Thời gian đăng: 07/03/2022

lượt xem: 1829 | lượt tải:536

154/QĐ-HLG

Quyết định thành lập Chi hội Luật gia Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu

Thời gian đăng: 26/10/2021

lượt xem: 2200 | lượt tải:640
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
Bầu cử QH, HĐND 2021
Tỉnh ủy Lai Châu
laichau.gov.vn
hoiluatgiavn.org.vn
Văn bản quy phạm tỉnh
dichvucong.laichau.gov.vn
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 41
  • Hôm nay: 6,613
  • Tổng lượt truy cập: 11,798,094
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down