Thứ ba, 16/07/2024, 06:35

Kết quả sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Luật gia tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024; phương hướng, nhiệm vụ đến hết nhiệm kỳ

Thứ sáu - 05/08/2022 13:29 655 0
Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Hội Luật gia tỉnh Lai Châu. Hội Luật gia tỉnh đã phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh tới Hội luật gia các cấp trong tỉnh để triển khai, phát động đến toàn thể hội viên nghiêm túc thực hiện.
Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã đạt được kết quả cụ thể như sau:
Thứ nhât: Về kết quả đạt được
  - Công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII: Đã chỉ đạo Hội Luật gia các cấp trong tỉnh tổ chức quán triệt tới toàn thể hội viên các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII; các Quy định chuẩn mực đạo đức của Hội viên Hội Luật gia Việt NamNghị quyết Đại hội và các Nghị quyết chuyên đề, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV); Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 11/02/2022 của UBND tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Hội Luật gia tỉnh... Triển khai các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm  ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam; ngày thành lập Hội Luật gia tỉnh Lai Châu. Trên cơ sở làm tốt công tác chính trị, tư tưởng đến Hội Luật gia cấp trong tỉnh và hội viên đã tạo được sự đồng thuận, chủ động thực hiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.
- Công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật: Xác định tham gia xây dựng chính sách, pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Thường trực đã bám sát quan điểm, mục tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra, triển khai đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động công tác tham gia, góp ý xây dựng chính sách, pháp luật. Hội luật gia các cấp trong tỉnh đã tích cực tham gia ý kiến 1.561 văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương; thẩm định, rà soát, kiểm tra, tự kiểm tra 1.190 văn bản quy phạm pháp luật.
- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý: Hội Luật gia tỉnh là thành viên của hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật  tỉnh, đã chỉ đạo Hội Luật gia các cấp thực hiện tốt công tác tham gia PBGDPL theo quy định của Luật PBGDPL; thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; căn cứ kế hoạch công tác PBGDPL của Sở Tư pháp và của Hội Luật gia Việt Nam, Hội Luật gia các cấp đã xây dựng, ban hành kế hoạch công tác PBGDPL hàng năm tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức phù hợp với đặc điểm, tình hình tại địa phương, đơn vị và các quy định về phòng, chống Covid-19, tổ chức bằng nhiều hình thức như: Hội nghị trực tiếp, trực tuyến, lồng ghép trong các cuộc họp, qua tư vấn pháp luật, qua hòa giải ở cơ sở qua thư Email, Zalo,  qua phát sóng truyền thanh, truyền hình tại địa phương, qua các trang, chuyên mục và các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên cổng thông tin điện tử... phối hợp với Hội đồng phổ biến, giáo dục của địa phương, cử báo cáo viên tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật; trong những năm qua Hội Luật gia các cấp đã tổ chức và phối hợp tuyên truyền được 7.630 cuộc cho 251.686 lượt người tham gia. Nội dung tuyên truyền chủ yếu là: Luật tổ chức Quốc hội, Luật phòng chống thiên tai, Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Phòng chống mua bán người, Luật cư trú, Luật phòng chống Ma túy...
          Để tăng cường hiệu quả phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Hội Luật gia tỉnh và Sở tư pháp duy trì thực hiện chương trình phối hợp giữa Sở Tư pháp và Hội Luật gia giai đoạn 2018-2023; Hội Luật gia tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp số 01/CTPH-STNMT- HLG ngày 27/01/2021 với Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2023 ban hành Công văn số 07/HLG ngày 17/01/2022  phối hợp với Sở tư pháp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022; Kế hoạch số 20/KH - HLG ngày 03/3/2022 phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2022.
Hội Luật gia tỉnh đã phối hợp với trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu tổ chức phổ biến, tư vấn pháp luật 11 cuộc cho 623 phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù; phối hợp với cơ quan thi hành án công an các huyện, thành phố phổ biến tư vấn pháp luật 12 cuộc cho 738 người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng. Tổ chức 20 cuộc phổ biến, tư vấn pháp luật  cho 973 người dân tại huyện Tân Uyên, huyện Sìn Hồ; tư vấn miễn phí tại trụ sở cho người dân về lĩnh vực đất đai được 100 vụ việc cho 100 người thuộc đối tượng gia đình chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số. Kinh phí thực hiện bằng nguần dự án do tổ chức Bánh mỳ cho thế giới (BfdW/Đức) tài trợ.
           Hội Luật gia các cấp đã tư vấn pháp luật cho cho 1.587 lượt người; trợ giúp pháp lý 652 vụ việc cho 652 đối tượng các vấn đề hôn nhân gia đình, đất đai như: chế độ chính sách, đền bù giải phóng mặt bằng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất…
          - Công tác tham gia tư vấn giải quyết khiếu nại, hòa giải cơ sở: Tham mưu giải quyết 277 đơn kiến nghị, phản ánh; Hội Luật gia các cấp đã phối hợp với các cơ quan và các tổ chức hoà giải cơ sở tham gia hướng dẫn, hỗ trợ công tác hoà giải ở cơ sở được 575 vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai, hôn nhân và gia đình, dân sự …
          - Tham gia công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, giám sát thực hiện pháp luật; giám sát, phản biện xã hội
Tiếp tục thực hiện tốt vai trò là thành viên Ban chỉ đạo cải cách tư pháp của Tỉnh. Tham gia Ban chỉ đạo cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 – 2030. Tham gia Tổ soạn thảo Đề án "Nâng cao công tác cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025" đã được Tỉnh ủy thông qua. Tham gia chấm điểm chỉ số cải cách hành chính cho các cơ quan tỉnh và các huyện, thành phố. Tham gia đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh về giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh. Cử cán bộ, hội viên luật gia tham gia các đoàn giám sát việc thực hiện pháp luật do Cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức. Hội Luật gia các cấp đã tham gia 30 cuộc giám sát.
- Công tác tổ chức, cán bộ và hội viên: Bộ máy lãnh đạo có sự thay đổi, Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh đã thông qua Nghị quyết thi hành kỷ luật bằng hình thức bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh do vi phạm phẩm chất, đạo đức lối sống và tiến hành bầu bổ sung Chủ tịch (kiêm nhiệm), Phó Chủ tịch (chuyên trách). Giới thiệu để Hội Luật gia Việt Nam bầu Chủ tịch vào Ban Chấp hành Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII nhiệm kỳ 2019-2024; đồng thời, giới thiệu để Ủy ban MTTQ tỉnh bầu bổ sung vào làm Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu. Thực hiện quy trình miễn nhiệm 01 Ủy viên Ban Thường vụ, 01 Ủy viên Ban Chấp hành do chuyển công tác và bầu bổ sung 01 Ủy viên Ban Thường vụ, 01 Ủy viên Ban Chấp hành.
 Sau khi kiện toàn lại bộ máy lãnh đạo, đã ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực và Văn phòng Hội;  tiến hành rà soát, sắp xếp lại bộ máy giúp việc, cơ sở vật chất cho phù hợp với điều kiện thực tế.
           Đã ban hành Kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ; kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2019-2024, 2024-2029; Quyết định ban hành quy định về công tác cán bộ; tổ chức thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch theo quy trình quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2019-2024, 2024-2029  trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2019-2024,  2024-2029 chức danh Chủ tịch. Căn cứ Công văn số 25 - CV/BCSĐ ngày 01/4/2022 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc rà soát, xử lý sai phạm trong công tác cán bộ. Hội Luật gia tỉnh đã tiến hành rà soát và phát hiện có 03 viên chức sai quy trình tuyển dụng và hoàn thành hồ sơ đề nghị khắc phục sai phạm. Kết quả khắc phục theo Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 16/6/2022 của UBND tỉnh về việc không thu hồi quyết định tuyển dụng đối với những trường hợp có sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư.
           Đã tổ chức 10 lớp tập huấn nghiệp vụ và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho  Ban chấp hành Hội luật gia các cấp trong tỉnh; tổ chức học tập, quán triệt Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam cho 906 hội viên luật gia là Uỷ viên Ban chấp hành của Chi hội luật gia trực thuộc tỉnh, Hội Luật gia huyện, thành phố và các chi hội trực thuộc. Tổ chức thành công Hội thảo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia các cấp trong giai đoạn mới theo đúng Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới và Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới.
Hội luật gia các cấp trong tỉnh đã ban hành công văn hướng dẫn kiện toàn, thành lập Chi hội Luật gia ở cơ sở, kết nạp hội viên, cấp thẻ hội viên. Từ năm 2019 đến nay đã kết nạp thêm 781  (vượt 481 hội viên so với chỉ tiêu  nghị quyết đề ra)  nâng tổng số hội viên toàn tỉnh là 3.107; số hội viên đã được cấp thẻ: 1.158 hội viên. Hội viên đang sinh hoạt tại các chi hội: 2.776 hội viên (các chi hội trực thuộc tỉnh 280 hội viên; các chi hội trực thuộc cấp huyện 2.497 hội viên). Hội viên ở các cơ quan, đoàn thể chưa thành lập được chi hội luật gia: 330 hội viên. Tổ chức cơ sở thuộc Hội Luật gia tỉnh gồm: 01 Trung tâm Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; 16 Chi hội Luật gia ở các Sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp tỉnh.  Các Chi hội Luật gia thuộc Hội Luật gia các huyện, thành phố gồm: 41 Chi Hội Luật gia các phòng, ban, đoàn thể huyện, thành phố; 106 Chi hội Luật gia xã, phường, thị trấn đạt 106/106 xã, phường, thị trấn. Trung tâm pháp luật cộng đồng xã, phường, thị trấn: 22 trung tâm.
- Công tác thông tin, tuyên truyền: Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh đã kịp thời chỉ đạo tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đã ban hành quy chế, kiện toàn ban biên tập, hướng dẫn viết tin bài Trang thông tin điện tử Hội Luật gia. Hội Luật gia tỉnh đã in tái bản 100 cuốn Sổ tay hướng dẫn về tổ chức, hoạt động và nghiệp vụ công tác Hội Luật gia. Biên soạn 02 tài liệu hỏi - đáp pháp luật nhằm góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong hội viên và các tầng lớp nhân nhân trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Nội dung tài liệu gồm những vấn đề về Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Luật Doanh nghiệp, Luật Xây dựng, Luật Phòng, chống thiên tai, Bộ luật Lao động, Luật Cư trú, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Phòng chống ma túy Nội dung các Luật đều mới được sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực thi hành năm 2021, 2022. Trang thông tin điện tử liên tục cập nhật các thông tin mới về hoạt động của Hội Luật gia các cấp để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm.
 Hội Luật gia các cấp trong tỉnh đã phát huy tốt vai trò trong công tác tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước bằng nhiều hình thức phong phú; nhiều hội viên đã tham gia viết tin, bài đăng trên cổng thông tin điện tử của ngành, tỉnh. Đã biên soạn và phát hành 211.526 tờ gấp, tài liệu pháp luật tuyên truyền về phòng chống ma túy, an toàn giao thông...
-  Công tác kiểm tra, giám sát: Đã xây dựng Kế hoạch số 02/KH-HLG ngày 06/01/2020 của Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh Lai Châu về Kiểm tra, giám sát toàn khoá, nhiệm kỳ 2019 - 2024; tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội Luật gia huyện Than Uyên, Tân Uyên, Tam Đường, Sìn Hồ, Thành phố, Phong Thổ và thông báo kết luận kiểm tra, giám sát để tháo gỡ những khó khăn, tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện.
- Công tác thi đua, khen thưởng:  Hằng năm đã phát động phong trào thi đua của Cụm thi đua các tỉnh miền núi phía Bắc, Hội Luật gia Việt Nam phát động với chủ đề  “Chủ động, sáng tạo, đổi mới, hướng về cơ sở, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” năm 2020; chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động Hội, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”  năm 2021; chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn do đại dịch covid-19, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ" năm 2022.  Hội Luật gia tỉnh phát động với chủ đề “Nâng cao chất lượng về tổ chức và hoạt động công tác Hội Luật gia; đẩy mạnh đưa pháp luật về cơ sở, tạo môi trường pháp lý thuận lợi giúp người dân chủ động tiếp cận pháp luật và thực thi pháp luật”
Thường xuyên đôn đốc, cập nhật, theo dõi kết quả công tác thi đua của các cấp hội, nhằm kịp thời chỉ đạo phấn đấu thực hiện tốt các nội dung đã đề ra và xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong các đợt thi đua, qua đó giữ được tính liên tục, thường xuyên, kịp thời và nâng cao chất lượng, đảm bảo ý nghĩa của công tác thi đua, khen thưởng. Kết quả Từ năm 2019 đến nay có 28 tập thể và 36 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; Hội Luật gia tỉnh được tặng cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh; 02 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh; Văn phòng Hội Luật gia tỉnh được danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc; 131 tập thể và 302  được tặng Giấy khen của Hội Luật gia tỉnh.
Thứ hai: Đánh giá chung: Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động Đại hội Hội Luật gia tỉnh khoá III, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đến nay các cấp hội đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động. Ban Thường vụ, Ban Thường trực các Chi hội Luật gia trực thuộc, Hội Luật gia các huyện, thành phố đã xây dựng và ban hành nhiều chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể. Việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tiếp tục đẩy mạnh. Công tác xây dựng chính sách pháp luật được triển khai kịp thời. Các cấp hội đã chủ động tham gia góp ý kiến vào xây dựng Các văn bản quy phạm pháp luật các cấp có hiệu quả; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân; công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại, hòa giải ở cơ sở  đạt hiệu quả với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; công tác kiện toàn tổ chức hội được các cấp hội quan tâm chất lượng ngày càng nâng cao.
 Hạn chế: Số lượng cán bộ chuyên trách còn ít, chủ yếu đều kiêm nhiệm từ các cơ quan, ban ngành đoàn thể nên chưa dành nhiều thời gian cho hoạt động của hội; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo có giai đoạn chưa kịp thời do Chủ tịch vi phạm phẩm chất đạo đức lối sống phải thi hành kỷ luật. Vẫn còn cấp ủy chính quyền, người đứng đầu cơ quan đơn vị chưa quan tâm, tạo điều kiện để phát huy vai trò của tổ chức hội, chi hội. Công tác phối hợp giữa với các cơ quan liên quan ở một số nơi chưa chủ động, thường xuyên liên tục. Một số hội viên chưa quan tâm, chưa dành thời gian, tâm huyết với hoạt động của hội, chi hội nên chưa phát huy được vai trò của tổ chức Hội.
 Nguyên nhân: Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Thường trực Hội Luật gia các cấp trong tỉnh và hội viên luật gia hoạt động chủ yếu là kiêm nhiệm. Điều kiện về kinh phí, phương tiện, cơ sở vật chất còn hạn chế nên việc triển khai các hoạt động gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động. Nhận thức của một số cấp uỷ, chính quyền về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hội Luật gia chưa đầy đủ nên việc phát triển hội viên và triển khai thành lập Chi hội Luật gia gặp không ít khó khăn.
Thứ ba: Phương hướng, nhiệm vụ đến hết nhiệm kỳ 2019-2024
          Hội Luật gia các cấp trong tỉnh tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những khó khăn nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2019-2024. Hội Luật gia tỉnh xác định một số phương hướng, nhiệm vụ  đến hết nhiệm kỳ  như sau:
- Công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2019-2024: Tổ chức quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của Hội Luật gia là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp; hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ nhằm phát huy vai trò của các cấp Hội, hội viên tích cực đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển của tỉnh, đất nước.  
          Tiếp tục đẩy mạnh công tác tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên, thông qua việc tổ chức học tập các chủ trương, Nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024; Nghị quyết  đại hội  Hội Luật gia  tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2019- 2024; Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, gắn việc giáo dục chính trị tư tưởng với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”Quán triệt, triển khai các văn bản đáp ứng theo đúng tinh thần Chỉ thị 14- CT/TW của Bộ Chính trị ngày 01/7/2022 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới.
Tiếp tục củng cố, kiện toàn, xây dựng Hội Luật gia các cấp trong tỉnh ngày càng vững mạnh. Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, giáo dục, đào tạo đội ngũ cán bộ, hội viên về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Chú trọng làm tốt công tác công tác kiểm tra, giám sát hội viên trong tổ chức, hoạt động. 
- Công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật: Tích cực tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến nhằm nâng cao chất lượng tham gia vào các dự án luật của Hội Luật gia Việt Nam và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh. Tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật; kiến nghị với các cơ quan Nhà nước về xây dựng pháp luật, thi hành pháp luật và các hoạt động tư pháp.
 - Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý:
+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân trong tỉnh, nhất là nhân dân ở các thôn bản tại các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa, những người yếu thế trong xã hội.
+ Triển khai, thực hiện tốt vai trò là thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật. Thực hiện tốt việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đường lối chủ trương, chính sách phát triển kinh tế của tỉnh, các Luật mới được sửa đổi, ban hành; mở rộng đội ngũ cộng tác viên, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật cho nhân dân;
+ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo hoạt động của Hội Luật gia các cấp trong tỉnh và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên trang thông tin điện tử, sử dụng Zalo, Facebook, gmail để tuyên truyền, phổ biến pháp luật...
          + Phát huy vai trò của tổ chức Hội Luật gia trong công tác phối hợp với các sở, ban, ngành đoàn thể, đặc biệt chính quyền cơ sở nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.  
+ Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý - Hội Luật gia tỉnh, phát huy vai trò của đội ngũ tư vấn viên, cộng tác viên pháp luật để tư vấn, trợ giúp cho các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là tư vấn và trợ giúp miễn phí cho gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số và những người yếu thế trong xã hội.
+ Tích cực phối hợp tham gia các hoạt động hòa giải ở cơ sở giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp ở cơ sở góp phần giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội và tăng cường củng cố khối đoàn kết, đồng thuận trong nhân dân. 
+ Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, Kế hoạch phối hợp giữa Hội Luật gia với các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh trong hoạt động phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho tổ chức, cá nhân. Xây dựng quy chế phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân tỉnh trong công tác giám sát việc thi hành pháp luật theo Chỉ thị 14- CT/TW của Bộ Chính trị ngày 01/7/2022 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới.  
- Công tác tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo và hòa giải ở cơ sở
+ Hội Luật gia các cấp phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc tiếp nhận, tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân nhằm góp phần giảm đơn thư khiếu nại, đơn thư vượt cấp.
+ Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tham gia hỗ trợ hòa giải ở cơ sở.
- Tham gia công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, giám sát thực hiện pháp luật
Tích cực, chủ động tham gia công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.  Kiến nghị với các cơ quan Nhà nước về những vấn đề xây dựng pháp luật, thi hành pháp luật và các hoạt động tư pháp; thực hiện tốt chức năng là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chủ động tham gia đóng góp về mặt pháp lý để hoàn thiện việc xây dựng và thực hiện các quy chế dân chủ ở cơ sở xã, phường, thị trấn, ở cơ quan, doanh nghiệp nhà nước.
- Công tác tổ chức, cán bộ, hội viên: Đổi mới mạnh mẽ, nội dung, phương thức hoạt động của Hội Luật gia các cấp trong tỉnh. Đẩy mạnh công tác tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên, thông qua việc tổ chức học tập các chủ trương, Nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; quán triệt, triển khai các văn bản nhằm thực hiện Chỉ thị 14 - CT/TW của Bộ Chính trị ngày 01/7/2022 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới;Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TU ngày 04/6/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu và Kế hoạch số 97/KH-HLG ngày 21/7/2021 của Ban Thường vụ Hội luật gia tinh về tiếp tục về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác Hội Luật gia trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Kế hoạch số 142/KH-UBND, ngày 30/01/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu về triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 18/KH-HLG ngày 10/02/2020 cuả Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 30/01/2020 của UBND tỉnh Lai Châu về  thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
+ Tiếp tục phối hợp với Cấp uỷ, Chính quyền các cấp và các sở, ban, ngành, các đoàn thể, các tổ chức nhằm phát triển hội viên bảo đảm tiêu chuẩn và chất lượng; tiếp tục rà soát và lập danh sách hội viên đề nghị Hội Luật gia Việt Nam cấp thẻ hội viên.
- Công tác thông tin, tuyên truyền:
+ Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chú trọng tuyên truyền, giới thiệu họat động của Trung tâm tư vấn pháp luật và TGPL.
+ Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thông tin tuyên truyền, bảo đảm thường xuyên, nhanh chóng và thông suốt.
+ Nâng cao chất lượng các tin, bài, biên tập đa dạng các lĩnh vực pháp luật. Giới thiệu, tuyên truyền những nội dung pháp luật mới...
- Công tác thi đua, khen thưởng
+ Tiếp tục phổ biến, quán triệt, cho cán bộ, viên chức và hội viên nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.
  + Phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua của Trung ương và địa phương phát động, thực hiện nghiêm túc công tác sơ kết, tổng kết đánh giá để rút kinh nghiệm; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động các phong trào.
- Công tác tài chính
Quản lý, sử dụng nguồn ngân sách được cấp theo đúng quy định của Luật ngân sách và của tỉnh hướng dẫn. Thực hiện việc thu - chi hội phí theo đúng quy định của Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam và Nghị quyết Đại hội.
 

Tác giả: Luật gia. THL

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu

14-CT/TW

Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới

Thời gian đăng: 15/07/2022

lượt xem: 1741 | lượt tải:328

20/KH-HLG

Kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2022

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 1441 | lượt tải:394

543/UBND-TH

Về việc tham gia dự án "Tư vấn pháp luật cho phạm nhân và người mới chấp hành xong án phạt tù"

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 1477 | lượt tải:350

16/KH-HLG

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 1831 | lượt tải:536

154/QĐ-HLG

Quyết định thành lập Chi hội Luật gia Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu

Thời gian đăng: 26/10/2021

lượt xem: 2205 | lượt tải:640
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
Bầu cử QH, HĐND 2021
Tỉnh ủy Lai Châu
laichau.gov.vn
hoiluatgiavn.org.vn
Văn bản quy phạm tỉnh
dichvucong.laichau.gov.vn
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 35
  • Hôm nay: 3,451
  • Tổng lượt truy cập: 11,804,104
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down