Thứ ba, 16/07/2024, 07:55

Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Luật gia tỉnh Lai Châu theo tinh thần Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới

Thứ ba - 10/10/2023 11:10 475 0
Thực hiện Kế hoạch số 2516/KH-UBND ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Lai Châu về triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới. Hội Luật gia tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 28/KH-HLG ngày 8/9/2023 của Hội Luật gia tỉnh Lai Châu về thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới.
 Mục đích đích xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TW của Bộ chính trị nhằm phổ biến, quán triệt sâu rộng có hiệu quả nội dung Chỉ thị số 14-CT/TW, Kế hoạch số 1829-KH/BCSĐCP của Chính phủ, Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 2516/KH-UBND, khẳng định vị trí, vai trò của Hội Luật gia hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được giao nhiệm vụ tham gia tích cực đóng góp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững của tỉnh; Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia các cấp trong tỉnh đáp ứng yêu cầu của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong tình hình mới.
Để nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Luật gia các cấp tỉnh Lai Châu theo đúng tinh thần Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ chính trị cần tập trung vào các nội dung sau:
- Tuyên truyền, quán triệt các văn bản của cấp trên nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của Hội Luật gia trong tình hình mới: Tiếp tục quán triệt, thực hiện các chỉ thị, văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ và Chỉ thị số 14-CT/TW; Kế hoạch số 1829-KH/BCSĐCP; Chỉ thị số 13-CT/TU; Kế hoạch số 2516/KH-UBND; Điều lệ, Nghị quyết, Chương trình hành động Đại hội của Hội Luật gia các cấp.
-  Củng cố, kiện toàn tổ chức và phát triển hội viên Hội Luật gia: Tiếp tục tổ chức triển khai Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam và Nghị quyết số 376/NQ-BCHHLGVN; Nghị quyết số 126/NQ-BCH ngày 25/5/2022 của Ban Chấp hành Hội Luật Việt Nam khoá XIII về Ban hành Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Hướng dẫn thi hành một số điều của Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam ban hành kèm theo Nghị quyết số 376/NQ-BCHHLGVN ngày 28/12/2020 của Ban Chấp hành Hội Luật gia Việt Nam khoá XIII;  Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, cán bộ của Hội Luật gia các cấp từ tỉnh đến cơ sở; Trung tâm Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý - Hội Luật gia tỉnh. Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Hội Luật gia trong tình hình mới; Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp và phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong tỉnh quan tâm, tạo điều kiện để phát triển Hội viên; Xây dựng Kế hoạch, hướng dẫn kiện toàn, thành lập tổ chức Hội Luật gia ở các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hướng tới tất cả các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp từ tỉnh đến cơ sở đều có hội viên luật gia.
- Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Luật gia các cấp trong tỉnh: Tiếp tục xây dựng Quy chế phối hợp giữa Hội Luật gia các cấp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; tổ chức Hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật kiến thức pháp luật nhằm nâng đạo đức nghề nghiệp, trình độ pháp luật để hội viên luật gia thực hiện tốt nhiệm vụ, đặc biệt là tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các tổ chức, cá nhân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hoạt động của các cấp Hội. Chú trọng làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát hội viên trong tổ chức, hoạt động.
- Tăng cường phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các cấp Hội Luật gia phát huy tốt vai trò, chức năng của Hội trong các hoạt động:
- Nâng cao chất lượng công tác tham gia xây dựng pháp luật, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật: Chủ động tổ chức và tham gia ý kiến vào các dự án Luật, dự thảo văn bản pháp luật theo hướng dẫn, yêu cầu của các cấp, các ngành; tích cực tham gia Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập, Hội đồng thẩm định văn bản QPPL của tỉnh có nội dung liên quan. Thường xuyên tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến có chất lượng vào các văn bản QPPL của tỉnh do các Sở, ban, ngành tổ chức; phối hợp với Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật; kiến nghị với các cơ quan Nhà nước về những vấn đề xây dựng, thi hành pháp luật và các hoạt động tư pháp; chủ động tham mưu với cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan, đơn vị tham gia tích cực vào việc xây dựng các văn bản QPPL, tham mưu những vấn đề pháp lý trong hoạt động của cơ quan, đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật: Tiếp tục triển khai thực hiện phương châm: “Đưa pháp luật về cơ sở” “Tạo điều kiện cho người dân tiếp cận pháp luật”. Tiếp tục tổ chức tốt “Ngày pháp luật Việt Nam” với nội dung thiết thực và gắn với chức năng, nhiệm vụ của Hội, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của xã hội, nâng cao vị thế của pháp luật; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh; tham gia đấu tranh, phòng chống các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Vận động nhân dân không tin, không nghe theo luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu, góp phần bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chủ quyền quốc gia.
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý: tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tư vấn pháp luật cho các tổ chức, cá nhân. Đặc biệt, tổ chức các đợt tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý lưu động cho người nghèo, gia đình chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số, những nơi còn khó khăn
- Tích cực tham gia công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật: Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc tiếp nhận, tư vấn, giải quyết đơn thư của công dân góp phần cùng cấp ủy, chính quyền các cấp xử lý đơn thư, đặc biệt là những đơn thư khiếu kiện phức tạp, vượt cấp, kéo dài.
 - Thực hiện có hiệu quả công tác tham gia hỗ trợ công tác hòa giải tại cơ sở; tham gia công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính: Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham gia hỗ trợ hòa giải ở cơ sở nhằm giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn trong nhân dân; tham gia ý kiến, đề xuất những vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp, hoạt động bổ trợ tư pháp; tham gia vào quá trình cải cách hành chính, tư vấn về cải cách hành chính góp phần nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công.
- Thực hiện có hiệu quả công tác tham gia giám sát việc thực thi pháp luật và tham gia phản biện xã hội:Tham gia giám sát việc thực thi pháp luật của các cơ quan, tổ chức; phối hợp với các tổ chức thành viên của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tham gia phản biện xã hội theo quy định.
- Tiếp tục tham gia công tác đối ngoại nhân dân: Tích cực tuyên truyền, phổ biến đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại trong thời kỳ đổi mới, nhất là các chính sách về hội nhập. Đặc biệt là các văn kiện pháp lý biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc, tham gia các hội nghị, hội thảo thực thi pháp luật, các dự án pháp luật do Hội Luật gia Việt Nam phối hợp với các tổ chức phi Chính phủ tổ chức và triển khai tại địa phương.
- Đẩy mạnh các phong trào thi đua: Tiếp tục phát động và tổ chức các phong trào thi đua theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và địa phương. Nhằm góp phần xây dựng, phát triển Hội Luật gia, động viên khuyến khích hội viên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; tham gia tích cực trong Khối thi đua các tỉnh Miền núi phía Bắc và Khối thi đua các tổ chức xã hội - xã hội nghề nghiệp của tỉnh.

Tác giả: Luật gia. Phương Loan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

14-CT/TW

Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới

Thời gian đăng: 15/07/2022

lượt xem: 1741 | lượt tải:328

20/KH-HLG

Kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2022

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 1441 | lượt tải:394

543/UBND-TH

Về việc tham gia dự án "Tư vấn pháp luật cho phạm nhân và người mới chấp hành xong án phạt tù"

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 1478 | lượt tải:350

16/KH-HLG

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 1834 | lượt tải:536

154/QĐ-HLG

Quyết định thành lập Chi hội Luật gia Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu

Thời gian đăng: 26/10/2021

lượt xem: 2205 | lượt tải:640
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
Bầu cử QH, HĐND 2021
Tỉnh ủy Lai Châu
laichau.gov.vn
hoiluatgiavn.org.vn
Văn bản quy phạm tỉnh
dichvucong.laichau.gov.vn
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 54
  • Hôm nay: 4,162
  • Tổng lượt truy cập: 11,804,815
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down