Hội Luật gia Việt Nam
Trang Thông tin điện tử tỉnh ủy Lai ChâuCổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu

Văn bản Quy phạm pháp luật tỉnh
Văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh
Tên / Số / ký hiệu : 09/KH-HLG
Về việc / trích yếu

Kế hoặch Triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2015

Ngày ban hành 28/09/2015
Loại văn bản Kế hoạch
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Pháp luật
Người ký duyệt Nguyễn Cảnh Phương
Cơ quan / đơn vị ban hành Hội Luật gia tỉnh Lai Châu
Tải về máy Đã xem : 422 | Đã tải: 0
Nội dung chi tiết
   HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM
HỘI LUẬT GIA TỈNH LAI CHÂU

BAN THƯỜNG VỤ
 
        Số: 09/KH-HLG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
          
 
    Lai châu, ngày 29  tháng 9  năm 2015
 
                             KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2015

 
Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;
Thực hiện Công văn số:261/HLGVN ngày 08/9/2015 của Hội Luật gia Việt Nam về việc tổ chức Ngày Pháp luật năm 2015;
Thực hiện Kế hoạch số 1402/KH-UBND ngày 16/9/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc lập kế hoạch triển khai Ngày pháp luật 2015;
Hội Luật gia tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2015 trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau: 
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
Triển khai thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của toàn thể hội viên luật gia trong việc tham gia xây dựng và hoàn thiện các Bộ Luật, các văn bản pháp luật mới nhằm triển khai việc thi hành Hiến pháp, tăng cường sự đồng thuận trong xã hội, niền tin và đóng góp của toàn thể hội viên luật gia góp phần váo thành công của Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII.
 
Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức triển khai thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” phù hợp với các nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị.     
 
          Hội Luật gia các cấp và các tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện nhiệm vụ Ngày pháp luật năm 2015 dưới nhiều hình thức, phương thức đa dạng, phong phú cho các tầng lớp nhân dân trên cở sở bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương, hình thức; huy động mọi nguồn lực của xã hội gắn với khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý của Nhà nước bằng pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân; góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Đặc biệt là đồng bảo các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, nơi đặc biệt khó khăn.
 
                                                                         
 
II. CHỦ ĐỀ NGÀY PHÁP LUẬT 2015 VÀ CÁC KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Chủ đề
“Thực hiện Hiến pháp và Pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”.
2. Khẩu hiệu
- Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.
- Tích cực hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Tuân theo Hiến pháp, pháp luật là nghĩa vụ của mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân.
-Chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật là nét đẹp văn hóa là việc làm thiết thực của mỗi người dân để góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.
- Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành bảo vệ Hiến pháp và pháp luật.
- Toàn dân tích cực tìm hiểu, học tập và thực hiện Hiến pháp và pháp luật.
- Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi công dân.
 
III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC NGÀY PHÁP LUẬT
1. Nội dung
Hội Luật gia các cấp cần tuyên tuyền, quán triệt, phổ biến sâu rộng về vị trí, vai trò, nội dung, tinh thần của Hiến pháp và pháp luật, nhất là các quy định mới; chú trọng pháp luật về chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, khu vực biên giới; các quy định liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người dân, người lao động, doanh nghiệp; về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Hội viên Hội Luật gia các cấp cần tập trung quán triệt nội dung, tỉnh thần và những điểm mới của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư; Luật Hộ tịch; Luật Căn cước công dân; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi); Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật Bảo hiểm xã hội;  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức, công vụ; nội quy, quy chế nội bộ và các quy định mới ban hành có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.
Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các điểm mới dự kiến sửa đổi, bổ sung, thay thế trong dự thảo các văn bản dự kiến sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 và năm 2016 như: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi); Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi); Luật Tạm giữ, tạm giam;…
Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, trọng tâm là Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người, Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, các công ước quốc tế về quyền con  người mà Việt Nam là thành viên; các thỏa thuận của Cộng đồng ASEAN về thương mại, dịch vụ, đầu tư, thuế, hải quan…
Giáo dục ý thức tôn trọng, bảo về và chấp hành pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật; lồng ghép phổ biến pháp luật với giáo dục truyền thống xây dựng, hình thành và phát triển của tỉnh Lai Châu; xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp, cải cách hành chính, nhất là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật với các chương trình, cuộc vận động, phong trào, hoạt động kỷ niệm những sự kiện đặc biệt của tỉnh trong năm 2015.
Xây dựng các mô hình triển khai Ngày Pháp luật thiết thực, chất lượng và hiệu quả; đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiểu quả công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật gắn với nâng cao ý thức pháp luật.
Đánh giá kết quả 02 năm triển khai thực hiện Ngày Pháp luật để nhìn nhận đúng kết quả đã đạt được, chỉ ra hạn chế, tồn tại, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và định hướng tiếp tục triển khai Ngày Pháp luật trong thời gian tới.
 
2. Hình thức
Tăng cường thời lượng, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật, về nội dung, tinh thần của Hiếp pháp, pháp luật trên các phương tiện thông tin, truyền thông đại chúng…
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền ngoài các Hội nghị, Hội thảo, các cuộc tuyên truyền trực tiếp, hoặc thông qua các cơ quan thông tin đại chúng.
Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức pháp luật mới gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng gắn với việc triển khai các cuộc thi tìm hiểu pháp luật do các cơ quan, đơn vị phát động.
Tăng cường tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở; cung cấp tài liệu phổ biến pháp luật bằng các hình thức phù hợp; tổ chức triển lãm tranh, hình ảnh, tài liệu về xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật gắn với tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động để thu hút sự tham gia rộng rãi của Nhân dân.
Tổ chức các đợt phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý lưu động gắn với thực hiện Đề án xã hội hoá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2015.
Xây dựng, phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật.
Kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với quá trình thực hiện các nhiệm vụ của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; gắn với việc quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; các lễ hội, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ lồng ghép bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, phòng chống tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật.
 
 
 
3. Thời gian
Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2015 tập trung trong thời gian 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11 năm 2015, trong đó cao điểm trong tuần lễ từ ngày 02/11/2015 đến ngày 9/11/2015.
 
4. Kinh phí
Kinh phí thực hiện được bố trí trong ngân sách năm 2015 theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành và huy động từ sự đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.
 
IV. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Hội Luật gia các huyện, thành phố:
Có văn bản hướng dẫn chỉ đạo các chi hội  Luật gia trực thuộc, các phòng ban, đoàn thể của huyện, thành phố và các chi hội Luật gia xã, phường, thị trấn tổ chức  tuyên truyền tốt “Ngày Pháp luật” trong cơ quan, đơn vị, mình. Đặc biệt đi sâu vào chủ đề “Toàn dân tích cực tìm hiểu và nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp, pháp luật vì mục tiêu Dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
 
2. Các Chi hội Luật gia trực thuộc tỉnh:
Đề nghị Ban Chấp hành chi hội Luật gia tham mưu cho cấp uỷ và thủ trưởng cơ quan triển khai tổ chức “Ngày Pháp luật” trong cơ, quan đơn vị mình.
 
3. Chế độ thông tin báo cáo:
Đề nghị Hội Luật gia các huyện, thành phố và các Chi hội luật gia trực thuộc tỉnh báo cáo kết quả triển khai thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” về Hội Luật gia tỉnh trước ngày 20/11/2015 để tổng hợp báo cáo gửi TW Hội Luật gia Việt Nam và UBND tỉnh Lai Châu. (Bản mềm gửi qua Email: hoiluatgiatinhlaichau@gmail.com còn văn bản gửi qua đường Công văn).
 
Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2015, Hội Luật gia tỉnh yêu cầu Hội Luật gia các huyện, thành phố; các Chi hội trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện.
Nơi nhận:
   - TW HLG VN;
   - UBND tỉnh;
   - Sở Tư pháp;
   - HLG các huyện Thành phố;
- Các Chi HLG trực thuộc;
- TT HLG tỉnh;
- Lưu VT,VP.

 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH
 
 
(đã ký)

 
             Nguyễn Cảnh Phương
TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Cảnh Phương